Stöd för att implementera den nationella handlingsplanen

På den här sidan hittar du olika typer av stöd som ska underlätta att implementera den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Stödet består till exempel av analysverktyg för kommuner och regioner respektive nationella programområden. Det finns också en film som visar ett flertal goda exempel från regioners och kommuners arbete utifrån handlingsplanen.

Analysverktyg för kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i samverkan med NSG patientsäkerhet och Socialstyrelsen, tagit fram ett analysverktyg för att implementera den nationella handlingsplanen. Verktyget riktar sig till kommuner respektive regioner.

Syftet med verktyget är att

  • genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen eller regionen
  • identifiera utmaningar för en säker vård samt teman där det saknas information om nuläget
  • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och därmed stärka patientsäkerhetsarbete på lång sikt och i omställningen till en nära vård
  • skapa en samsyn kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård 
  • skapa en grund för att ta fram handlingsplaner.

Analysverktyg patientsäkerhet – Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Lärande exempel på arbetet med lokal handlingsplan i Härnösands kommun – SKR

Analysverktyg för nationella programområden

NSG patientsäkerhet stödjer och samordnar det regionala arbetet med att implementera handlingsplanen. Tillsammans med SKR har NSG patientsäkerhet tagit fram ett analysverktyg för att stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i de nationella programområdena.

Analysverktyget för nationella programområden – Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Läs mer om NSG patientsäkerhet och nationella programområden på sidan Organisationer på nationell nivå

Goda exempel från regioners och kommuners arbete utifrån handlingsplanen

I september 2022 arrangerade Socialstyrelsen en nationell patientsäkerhetskonferens på temat Agera för säker vård. Temat utgick från den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Dagen innehöll bland annat seminarier, rundabordssamtal och paneldiskussioner.

Dagen innehöll också goda exempel från hur kommuner och regioner arbetar med handlingsplanen, till exempel hur man kan arbeta för att anpassa det nationella till det lokala.

Här kan du ta del av film och presentationer som visar de goda exemplen.

Film: Agera för säker vård – goda exempel från olika delar av landet (speltid 59 minuter)

Syntolkad version – Agera för säker vård, goda exempel från hela landet

  • Kalmar län, Tillsammans – Agera för säker vård – samverkan kring nationell handlingsplan. Region Kalmar län berättar om hur kommun, region och invånare arbetar tillsammans med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.
  • Härnösands kommun, Vägen från analys till framtagande av lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Härnösands kommun berättar om sin lokala handlingsplan som ger praktisk nytta i verksamheten.
  • Region Skåne, Agera för säker vård. Region Skåne berättar om hur man har tagit sig an den nationella handlingsplanen ur ett regionalt och lokalt perspektiv
  • Region Västmanland, Handlingsplanen som utgångspunkt för patientsäkerhetsdialoger och röd tråd i chefsutbildning i patientsäkerhet.
  • Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, Tandvård – en riskfri verksamhet? Tandvården har kartlagt vilka patientsäkerhetsrisker som finns inom privat och offentlig tandvård. Kartläggningen har skett med hjälp av verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete och genom NAG patientsäkerhet.

Presentationer om goda exempel

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: