Stöd för att implementera den nationella handlingsplanen

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i samverkan med NSG patientsäkerhet och Socialstyrelsen, tagit fram ett verktyg för att implementera den nationella handlingsplanen. Verktyget riktar sig till kommuner respektive regioner.

Syftet med verktyget är att

  • genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen eller regionen
  • identifiera utmaningar för en säker vård samt teman där det saknas information om nuläget
  • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och därmed stärka patientsäkerhetsarbete på lång sikt och i omställningen till en nära vård
  • skapa en samsyn kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård 
  • skapa en grund för att ta fram handlingsplaner.

Hos SKR finns genomförandestöd till verktyget för kommuner respektive regioner och stödmaterial kopplat till verktyget. Du kan bland annat se en film om värdet av att ta fram en lokal handlingsplan.

Du kan också se korta instruktionsfilmer om verktyget och hur det används. Du kan även ta del av exempel från kommuner som har tagit fram en handlingsplan med hjälp av verktyget.

Analysverktyg patientsäkerhet och genomförandestöd för kommuner och regioner hos SKR

Exempel på arbetet med lokal handlingsplan hos SKR

NSG patientsäkerhet stödjer arbetet regionalt

NSG patientsäkerhet stödjer och samordnar det regionala arbetet med att implementera handlingsplanen. Tillsammans med SKR har NSG patientsäkerhet tagit fram ett verktyg för att stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i de nationella programområdena.

Analysverktyget för nationella programområden hos Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Läs mer om NSG patientsäkerhet på sidan Organisationer

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: