Aktörer i omvärlden

Sverige samarbetar med flera internationella aktörer kring patientsäkerhet. Samarbetet sker både på nordisk, europeisk och internationell nivå.

Definitionen av patientsäkerhet ser olika ut i olika länder. Det kan därför vara svårt att göra olika jämförelser, till exempel av olika länders förekomst av vårdskador.

Nordiskt samarbete: patientsäkerhetsindikatorer

Patientsäkerhet har varit prioriterat i de nordiska länderna under många år. Eftersom det finns stora likheter inom hälso- och sjukvård mellan länderna, underlättas utbytet av kunskap och erfarenheter.

År 2007 började ett treårigt nordiskt samarbete med stöd från Nordiska ministerrådet. Det ledde till ytterligare samarbete 2013–2015 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Arbetet fokuserade på patientsäkerhetsindikatorer inom

 • förlossningsvård
 • strukturerad journalgranskning
 • mätning av patientsäkerhetskultur.

Arbetet redovisas i En rapport om patientsikkerhed – tre bidrag till styrkelsen af patientsikkerhed – Styrelsen for patientsikkerhed (på danska).

EU-samarbete: expertgrupper och "joint actions"

På EU-nivå finns expertgrupper och "joint actions" kopplade till patientsäkerhet. Man arbetar bland annat för att få en terminologi med gemensamma definitioner och jämförbara indikatorer. Man har också erfarenhetsutbyte kring "best practice", det vill säga sådant som det finns evidens för att man bör göra.

WHO-samarbete: internationell samverkan

Enligt WHO är skador på grund av bristande patientsäkerhet den 14:e största hälso- och sjukvårdsbördan. Bristande patientsäkerhet leder till ett stort lidande för dem som drabbas. Det ger också betydande ekonomiska konsekvenser för samhället. Länder har mycket att lära av varandra och internationell samverkan är viktig. WHO arbetar därför aktivt med patientsäkerhet.

Läs mer om WHO:s arbete med patientsäkerhet – WHO

Läs mer om de områden som ingår i WHO:s arbete för att förbättra patientsäkerheten globalt – WHO

Plattform för lärande inom patientsäkerhet

År 2016 startade Patient Safety Global Action Summit med stöd av WHO för att samla internationella experter, forskare och beslutsfattare på regeringsnivå. Samarbetet är en plattform för lärande inom patientsäkerhet. Det kan till exempel vara lärande om ledarskap, utbildning, e-hälsa, mätningar och datainsamling, patientsäkerhetskultur samt ledning och styrning på internationell nivå. Från Sverige deltar representanter från regering och myndigheter.

Läs mer om de möten som har genomförts – WHO

Resolutioner kring patientsäkerhet

Under 2019 fattade Världshälsoförsamlingen beslut om nya resolutioner kring patientsäkerhet. 

Resolutionerna – WHO

Den globala handlingsplanen i patientsäkerhet

WHO har initierat arbetet Global Action on Patient Safety. 2021 fattade Världshälsoförsamlingen beslut om den globala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Handlingsplanen sträcker sig fram till och med år 2030. Sverige och Socialstyrelsen har medverkat som experter i arbetet med den globala handlingsplanen.

Global Patient Safety Action Plan 2021-2030 – WHO

Tredje globala patientsäkerhetsmålet

År 2017 presenterade WHO sitt tredje globala patientsäkerhetsmål om säker läkemedelshantering. Målet är att halvera allvarliga läkemedelsrelaterade undvikbara skador inom fem år.

Medication without harm – WHO

World Patient Safety Day 

Sedan 2019 uppmärksammas patientsäkerhet globalt genom kampanjen World Patient Safety Day. Sverige stödjer kampanjen. 

World Patient Safety Day – WHO

Sveriges kontaktpersoner för hälso- och sjukvårdsfrågor i WHO

Varje land i WHO har tre kontaktpersoner för hälso- och sjukvårdsfrågor, som träffas regelbundet:

 • Medicinska frågor: Chief medical officer
 • Omvårdnad och reproduktiv hälsa: Chief nurse officer
 • Tandvård och tandhälsa: Chief dental officer

Socialstyrelsen har uppdragen i Sverige.

Läs mer om det internationella arbetet – Socialstyrelsen.

OECD-samarbete: internationella indikatorjämförelser

Projektet Health Care Quality Indicator, HCQI, tar fram internationellt jämförbara indikatorer för vårdkvalitet inom OECD. Syftet är att jämföra medlemsländernas vård och identifiera viktiga områden för kvalitetsförbättringar. Fokus ligger på evidensbaserad, säker och patientanpassad vård. Sverige deltar och bidrar i samtliga delar.

Det pågår ett utvecklingsarbete kring möjligheterna att mäta patientsäkerhetskultur och patienters upplevelser och iakttagelser av skador och risker (PRIM, patient reported incident measures).

Exempel på indikatorer är

 • patientsäkerhetsutfall vid förlossning och kirurgiska ingrepp
 • överlevnad efter olika sjukdomar
 • undvikbar sluten vård
 • patientens upplevelse av bemötandet i vården
 • överdödlighet vid psykisk sjukdom
 • läkemedelsanvändning.

Indikatorjämförelserna publiceras vartannat år i hälsorapporten Health at a Glance. Senaste rapporten publicerades hösten 2019.

Läs mer om patientsäkerhetsarbetet – OECD

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: