Aktörer i omvärlden

Sverige samarbetar med internationella aktörer när det gäller patientsäkerhet. Här kan du läsa mer om dessa samarbeten.

Definitionen av patientsäkerhet ser olika ut i olika länder. Därför kan det vara svårt att jämföra till exempel olika länders förekomst av vårdskador.

Nordiskt samarbete: patientsäkerhetsindikatorer

Patientsäkerhet har varit prioriterat i de nordiska länderna under många år. Mellan länderna finns också stora likheter inom hälso- och sjukvård, vilket underlättar utbyte av kunskap och erfarenheter. År 2007 började ett treårigt nordiskt samarbete med stöd från Nordiska ministerrådet, och det ledde till ytterligare samarbete 2013–2015 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Arbetet fokuserade på patientsäkerhetsindikatorer inom

 • förlossningsvård
 • strukturerad journalgranskning
 • mätning av patientsäkerhetskultur.

Arbetet har redovisats i En rapport om patientsikkerhed – tre bidrag till styrkelsen af patientsikkerhed hos Styrelsen for patientsikkerhed (på danska).

EU-samarbete: expertgrupper och "joint actions"

På EU-nivå finns expertgrupper och "joint actions" kring patientsäkerhet. Man arbetar bland annat för att få en terminologi med gemensamma definitioner, jämförbara indikatorer och erfarenhetsutbyte kring "best practice", det vill säga det som det finns evidens för att man bör göra.

WHO-samarbete: internationell samverkan

Enligt WHO är skador på grund av bristande patientsäkerhet den 14:e största hälso- och sjukvårdsbördan. Bristande patientsäkerhet leder till ett stort lidande för dem som drabbas. Det ger också betydande ekonomiska konsekvenser för samhället. Länder har mycket att lära av varandra och internationell samverkan är viktig. WHO arbetar därför aktivt med patientsäkerhet.

Läs mer om WHO:s arbete med patientsäkerhet hos WHO

Läs mer om de områden som ingår i WHO:s arbete för att förbättra patientsäkerheten globalt

Plattform för lärande inom patientsäkerhet

År 2016 startade Patient Safety Global Action Summit med stöd av WHO, för att samla internationella experter, forskare och beslutsfattare på regeringsnivå. Samarbetet är en plattform för lärande inom patientsäkerhet, till exempel om ledarskap, utbildning, e-hälsa, mätningar och datainsamling, patientsäkerhetskultur och ledning och styrning på internationell nivå. Från Sverige deltar representanter från regering och myndigheter.

Läs mer om de möten som har genomförts hos WHO

Resolutioner kring patientsäkerhet

Under 2019 fattade Världshälsoförsamlingen beslut om nya resolutioner kring patientsäkerhet. WHO har också initierat arbetet Global Action on Patient Safety. Det pågår därför ett internationellt arbete att utforma en global handlingsplan för ökad patientsäkerhet som sträcker sig fram till och med år 2030. Sverige och Socialstyrelsen medverkar som experter i arbetet med den globala handlingsplanen.

Resolutionerna hos WHO

Tredje globala patientsäkerhetsmålet

WHO presenterade sitt tredje globala patientsäkerhetsmål om säker läkemedelshantering år 2017. Målet är att halvera allvarliga läkemedelsrelaterade undvikbara skador inom fem år.

Läs mer om Medication without harm hos WHO

World Patient Safety Day 17 september

Sedan 2019 uppmärksammas patientsäkerhet globalt genom kampanjen World Patient Safety Day. Sverige stödjer kampanjen. 

Läs mer om World Patient Safety Day hos WHO

Läs mer på sidan Internationella patientsäkerhetsdagen

Sveriges kontaktpersoner för hälso- och sjukvårdsfrågor i WHO

Varje land i WHO har tre kontaktpersoner för hälso- och sjukvårdsfrågor, som träffas regelbundet:

 • Medicinska frågor: Chief medical officer
 • Omvårdnad och reproduktiv hälsa: Chief nurse officer
 • Tandvård och tandhälsa: Chief dental officer

Socialstyrelsen har uppdragen i Sverige.

Läs mer om det internationella arbetet hos Socialstyrelsen.

OECD-samarbete: internationella indikatorjämförelser

Projektet Health Care Quality Indicator (HCQI) tar fram internationellt jämförbara indikatorer för vårdkvalitet inom OECD (the Organisation for Economic Co-operation and Development). Syftet är att jämföra medlemsländernas vård för att identifiera viktiga områden för kvalitetsförbättringar. Fokus ligger på evidensbaserad, säker och patientanpassad vård. Sverige deltar och bidrar i samtliga tre delar.

Exempel på indikatorer är

 • patientsäkerhetsutfall vid förlossning och kirurgiska ingrepp
 • överlevnad efter olika sjukdomar
 • undvikbar sluten vård
 • patientens upplevelse av bemötandet i vården
 • överdödlighet vid psykisk sjukdom
 • läkemedelsanvändning.

Indikatorjämförelserna publiceras vartannat år i hälsorapporten Health at a Glance. Senaste rapporten publicerades hösten 2019.

Läs mer om patientsäkerhetsarbetet hos OECD

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: