Förebyggande arbete

För att så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador måste vården arbeta förebyggande. Det kan till exempel vara att analysera risker, utreda händelser och utveckla arbetssätten. Viktigt är att lära av både det som går bra och det som inte blev som det var tänkt.

Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet i ständig förändring. Den är beroende av samspelet mellan människor, teknik och organisation. Många olika aktörer samverkar och arbetar kring och med patienterna. Riskerna i ett sådant system är många och varierande. Säkerheten och säkerhetsarbetet är därför avgörande.

Systematiskt arbete minskar riskerna

För att minska riskerna behöver alla i vården arbeta systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet.

Det innebär att

  • planera, leda och kontrollera verksamheten
  • fortlöpande undersöka och analysera vilka risker som finns
  • utreda inträffade händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • utveckla arbetssätten och processerna
  • analysera och lära av det som går bra och bidrar till en säker vård
  • analysera och lära av det som inte blev som det var tänkt
  • sprida erfarenheterna.

Arbeta för närvaro av säkerhet

Att mäta inträffade skador och vårdskador är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet. Utfallet, alltså vårdskadorna, är ett centralt perspektiv för patienterna som drabbas. För hälso- och sjukvården är det viktigt att veta var vårdskadorna och riskerna för dem finns. Men för att nå ett framgångsrikt arbete inom patientsäkerhet är det nödvändigt att inte bara fokusera på det som redan har hänt. Det är viktigt att också stärka det skadeförebyggande arbetet.

Centralt är att arbeta riskmedvetet och förebyggande med det yttersta syftet att vårdskadorna aldrig inträffar. Genom det kan vi närma oss de två perspektiven frånvaro av skada och närvaro av säkerhet.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: