Riskområden

För att få en hög patientsäkerhet är det viktigt att upptäcka risker. Det är också viktigt att arbeta för att minska och undanröja dessa risker.

Vårdskador orsakas ofta av flera samtidiga faktorer

När en vårdskada inträffar har ofta flera faktorer samverkat. Det finns dessutom nästan alltid en risk för att händelsen kan inträffa igen. För att kunna arbeta förebyggande behöver både chefer, ledare och hälso- och sjukvårdspersonalen vara medvetna om vilka situationer och moment som kan vara riskfyllda. Det gäller såväl i den patientnära vården som på övergripande systemnivå, där många av förutsättningarna för verksamheten påverkas.

Det finns flera viktiga källor som kan leda till ökad kunskap och medvetenhet om risker i verksamheten. Det kan vara journalgranskning för att identifiera vårdskador, systematiskt arbete med avvikelsehantering och utredning av händelser. Det kan också vara olika system för synpunkter, anmälningar och rapportering. Med systematisk analys och hantering av identifierade risker finns det förutsättningar att minska risken för vårdskador.

Risker kan uppstå i olika skeden och situationer

Risker kan uppstå i vården nära patienten. Det kan till exempel vara missförstånd mellan olika vårdteam som leder till att information tappas bort.

Risker kan också påverkas av tillstånd som ligger utanför den egna verksamheten men som bidrar till förutsättningarna för verksamheten. Det är risker som har betydelse för den direkta vården och behandlingen av patienten. Det kan till exempel handla om en patient på akutmottagningen som behöver undersökas på en röntgenavdelning men får vänta länge på tid för undersökning och därefter får vänta på ledig plats på en vårdavdelning.

Dessutom kan risker bero på beslut och prioriteringar högre upp och i andra delar av organisationen. Det kan vara på både den regionala och den nationella nivån. Det kan till exempel handla om resursfördelning, organisation, it-system och teknik eller ny lagstiftning.

Film om ledarskapets betydelse för att skapa en säkerhetskultur med kvalitet, säkerhet och förbättringsarbete i fokus

Löf har i samarbete med TVC Films tagit fram fem korta filmer om ledarskapets betydelse för patientsäkerhet i serien Före begynnelsen. Filmerna bygger på intervjuer med nationella och internationella patientsäkerhetsexperter.

Filmen Ilska, glädje och vishet är den femte i serien. Den lyfter fram betydelsen av ett engagerat ledarskap för att kunna skapa en säkerhetskultur där frågor och förhållningssätt kring kvalitet, säkerhet och förbättringsarbete är prioriterade för att nå en hög patientsäkerhet

Filmen Ilska, glädje och vishet hos Löf

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: