Riskområden

För att få en hög patientsäkerhet är det viktigt att upptäcka risker samt att arbeta för att minska och undanröja dessa risker.

Vårdskador orsakas ofta av flera samtidiga faktorer

När en vårdskada inträffar har ofta flera faktorer samverkat, och det finns nästan alltid en risk för att händelsen kan inträffa igen. För att kunna arbeta förebyggande behöver både chefer, ledare och hälso- och sjukvårdspersonalen känna till och vara medvetna om vilka situationer och moment som kan vara riskfyllda. Det gäller såväl i den patientnära vården som på övergripande systemnivå, där många av förutsättningarna för verksamheten påverkas.

Journalgranskning för att identifiera vårdskador, systematiskt arbete med avvikelsehantering, utredning av händelser samt de olika systemen för synpunkter, anmälningar och rapportering är viktiga källor som kan leda till ökad medvetenhet och kunskap om risker i verksamheten. Med systematisk analys och hantering av identifierade risker finns det förutsättningar att minska risken för vårdskador.

Risker kan uppstå i olika skeden och situationer

Risker kan uppstå i vården nära patienten, till exempel missförstånd mellan olika vårdteam som leder till att information tappas bort.

Risker kan också påverkas av tillstånd som ligger utanför den egna verksamheten men som bidrar till förutsättningarna för verksamheten och har betydelse för den direkta vården och behandlingen av patienten. Det kan till exempel handla om en patient på akutmottagningen som behöver undersökas på en röntgenavdelning men får vänta länge på tid för undersökning och därefter får vänta på ledig plats på en vårdavdelning.

Dessutom kan risker bero på beslut och prioriteringar högre upp och i andra delar av organisationen, på både den regionala och den nationella nivån. Det kan till exempel handla om resursfördelning, organisation, it-system och teknik eller ny lagstiftning.

Stöd till den kommunala hälso- och sjukvården

Den kommunala hälso- och sjukvården har en annan karaktär än vården i regionernas regi men riskerna för vårdskador har ofta samma orsaker som i andra delar av vården. Vägledningen Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård hos SKR, riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård. I vägledningen beskrivs riskerna i och kring den kommunala hälso- och sjukvården och de grundläggande metoderna och arbetssätten för att göra vården säker.

Filmen Ilska, glädje och vishet hos Löf lyfter fram betydelsen av ett engagerat ledarskap för att kunna skapa en säkerhetskultur där frågor och förhållningssätt kring kvalitet, säkerhet och förbättringsarbete är prioriterade för att nå en hög patientsäkerhet. Filmen är den femte i en serie av fem korta filmer, som har producerats av Löf i samarbete med TVC Films.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: