Överbeläggningar och utlokalisering av patienter

Utlokaliseringar av patienter ger en ökad risk för vårdskador. Det beror på att det inte alltid finns tillräcklig kompetens och kapacitet för att möta patientens behov.

Sannolikheten för vårdskada är 60 procent högre för en patient som vårdas på en utlokaliserad plats. Det i jämförelse med om patienten vårdas där det finns kompetens och medicinskt ansvar för den typ av sjukdomstillstånd som patienten har.

Genom att arbeta strategiskt kan överbeläggningar och utlokaliseringar förebyggas.

SKR har utarbetat ett ramverk med verktyg för att förebygga och hantera överbeläggningar och utlokaliseringar.

Läs mer om överbeläggningar i vården – SKR 

Definition av överbeläggning

Överbeläggning är när en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på en disponibel vårdplats. En disponibel vårdplats definieras som en vårdplats i sluten vård, med fysisk utformning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Definition av utlokaliserad patient

En utlokaliserad patient är en inskriven patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: