Medicinteknik

Hälso- och sjukvården är en teknikintensiv verksamhet och medicintekniska produkter är en förutsättning för en modern hälso- och sjukvård. Användningen av dessa produkter kräver kunskap om deras funktion. Det krävs också kunskap om vilka risker som finns vid användningen och hanteringen av dem.

Medicintekniska produkter handlar om allt från plåster, katetrar och infusionspumpar till medicinska informationssystem. Medicintekniska produkter kan även vara egentillverkade produkter, det vill säga produkter som tillverkas och används av en vårdgivare.

Medicinteknik måste hålla hög kvalitet och användas rätt

Medicintekniska produkter måste hålla en hög standard. Men lika viktigt är att de används korrekt. Användning kräver kunskap om produktens funktion samt riskerna vid användningen och hanteringen av dem. Användarna behöver också veta vilka åtgärder som ska genomföras för att begränsa en vårdskadas omfattning, när en negativ händelse har inträffat.

Hur en negativ händelse ska hanteras finns reglerat i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården.

Ny teknik kräver nya färdigheter

När ny teknik införs uppstår nya risker. Därför kräver ny teknik nya färdigheter. Vid upphandling av medicintekniska produkter är det viktigt att involvera erfaren personal som har kunskap om hur arbetsuppgifter utförs. Det kan vara bra att testa utrustningen för att upptäcka dolda fel och risker som kan uppstå i användningen.  

Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda en ny produkt ska ha kunskap om produkten. Det kan personalen exempelvis få via en utbildning om hur produkten ska användas och hanteras. Information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna måste också finnas tillgängliga.

Säker användning av tekniska produkter förutsätter också en god arbetsmiljö med möjlighet till fokuserat arbete. Samtidigt kan teknik innebära ett problem för arbetsmiljön. Konstanta larm eller ljud från medicinskteknisk utrustning kan leda till larmtrötthet och risk för att larm stängs av eller förbises.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: