Följa upp och mäta patientsäkerhet

För att vården ska bli säkrare måste alla i vården arbeta förebyggande och följa resultaten av patientsäkerhetsarbetet.

Säkerhet handlar inte bara om frånvaron av något negativt, det vill säga risker, utan även om närvaron av något positivt. Varje dag får tusentals patienter vård och behandling utan att någon skadas. Därför ska vården också studera det arbete som ger goda resultat, och ringa in hur och varför det fungerar, för att se till att saker går rätt från början.

På de här sidorna får du veta vilken kunskap du kan hämta från bland annat

 • mätningar av förekomsten av vårdskador
 • lägesrapportering och fördjupade analyser inom patientsäkerhetsområdet som Socialstyrelsen gör
 • skadestatistiken från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, om hur många patienter som årligen drabbas av patientskador som de kan få ersättning för
 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s, iakttagelser inom tillsynen.

Läs mer om begreppet säkerhet på sidan Ordlista

Många faktorer påverkar patientsäkerheten

Patientsäkerhet påverkas av en mängd faktorer och variationer. Det går att mäta säkerheten genom att följa och analysera vad som har hänt i verksamheten, hur pålitliga verksamhetens processer och arbetssätt är, hur medvetna verksamheterna är om risker och vilken beredskap de har för att hantera risker. På så sätt kan du som är chef eller arbetar i vården fånga in det som redan har inträffat, det som pågår och det som kan komma att ske i framtiden. Typen av verksamhet har också betydelse eftersom risker och risknivåer skiljer sig mellan olika verksamheter.

ramverk-2020.png

Olika mått för att undersöka patientsäkerhet

Det finns olika sorters mått för att undersöka patientsäkerheten:

 • Utfallsmått som rör avvikelser, vårdskador och oönskade utfall speglar patientsäkerheten i en verksamhet och visar hur systemet har fungerat bakåt i tiden.
 • Process- och strukturmått speglar hur systemet fungerar i dag, med indikatorer för till exempel verksamhetens sätt att lära av både avvikelser och goda resultat, och verksamhetens sätt att organisera det dagliga arbetet för att uppnå en god och säker vård.
 • Andra mått ger en bild av grundläggande förutsättningar för säker vård. Måtten kan till exempel handla om bemanning, tillgång till vårdplatser, kunskap och kompetens på plats kring patienten och om personalen får regelbunden träning för att upprätthålla kunskaper och färdigheter.

Data från kvalitetsregister kan bidra till en säker vård

Inom många medicinska områden finns kvalitetsregister som samlar och ger verksamheterna data om till exempel

 • verksamheternas följsamhet till medicinska vårdprogram och riktlinjer
 • utfallet för patienterna
 • oönskade utfall
 • patienternas uppfattning av sin vård och behandling
 • patienternas syn på kvalitet och säkerhet.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: