Följa upp och mäta patientsäkerhet

För att vården ska bli säkrare måste alla i vården hjälpas åt att minska risker och förebygga vårdskador. Till hjälp för att följa resultaten av patientsäkerhetsarbetet finns olika mätningar, redovisningar och analyser som ger kunskap i arbetet för en bättre patientsäkerhet.

Säkerhet handlar inte bara om frånvaron av något negativt, det vill säga risker och vårdskador. Det handlar också om närvaron av något positivt. Varje dag får tusentals patienter vård och behandling utan att någon skadas. Därför är det värdefullt att också följa och analysera det arbete som ger goda resultat i vården, och ringa in hur och varför det fungerar. Det för att se till att det blir rätt från början så att patienter inte ska behöva drabbas av vårdskador.

Läs mer om begreppet säkerhet på sidan Ordlista

På de här sidorna får du veta vilken kunskap du kan hämta från bland annat

 • mätningar av förekomsten av vårdskador
 • lägesrapporter och fördjupade analyser 
 • vad patienter har för synpunkter och klagomål på vården
 • iakttagelser inom tillsynen.

Många faktorer påverkar patientsäkerheten

Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet som är beroende av samspelet mellan människor, teknik och organisation. En engagerad ledning, god säkerhetskultur, adekvat kunskap och kompetens samt att se patienten som medskapare är grundläggande förutsättningar för en patientsäker vård.

För att ge en balanserad bild av patientsäkerhet behöver ett flertal indikatorer användas. På så sätt kan arbetssätt och resultat i den nationella handlingsplanens fokusområden belysas. Indikatorerna bidrar till en samlad bild av det faktiska läget och den förändring som sker när det gäller patientsäkerhet i organisationen.

För att uppföljning ska kunna bidra till utveckling, förbättring och ökad patientsäkerhet behöver indikatorer och mått spegla omständigheter som går att påverka i den organisation eller i det perspektiv där verksamheten bedrivs. Olika indikatorer kan därmed behövas för att ge meningsfullt underlag för utvecklings- och förbättringsarbete i olika delar av sjukvården.

Ett tidsperspektiv kan vara till nytta i uppföljning av vården:

 • Har vården varit säker?
 • Är vården säker här och nu?
 • Kommer vården att vara säker i framtiden?

På så sätt kan du som är chef eller arbetar i vården fånga in det som redan har inträffat, det som pågår och det som kan komma att ske i framtiden.

Illustration av mätning och övervakning av säkerhet

Olika mått för att undersöka säkerheten i vården

Det finns olika sorters mått för att undersöka patientsäkerheten.

Struktur

Strukturmått avser att spegla de resurser som verksamheten har till sitt förfogande. Det kan till exempel vara lokaler, utrustning, personal, kompetens, riktlinjer och överenskommelser eller andra påverkbara förutsättningar för verksamheten.

Process

Processmått avser att spegla de aktiviteter som genomförs. Det kan till exempel vara insatser, åtgärder och behandlingar. Men process avser även att spegla hur aktiviteterna genomförs, det vill säga kvaliteten i utförandet.

Resultat

Resultatindikatorer kan belysa olika typer av resultat men ska alltid vara kopplade till någon form av mål eller önskvärd riktning av utfallet för målgruppen som berörs. Resultatindikatorer konkretiserar vilka resultat som ska mätas för att kunna följa upp målen och för att identifiera i vilken mån verksamheterna uppnår ett önskvärt utfall.

Bakgrund

Bakgrundsmått, eller nyckeltal, har oftast inte någon angiven riktning men de kan vara viktiga att följa upp och bevaka över tid. Gemensamt för dessa mått kan vara att de är svåra att påverka.

Data från kvalitetsregister kan bidra till en säker vård

Inom många medicinska områden, tandvård, omvårdnad och rehabilitering finns kvalitetsregister där verksamheterna kan hämta data om till exempel

 • verksamheternas följsamhet till vårdprogram och riktlinjer
 • utfallet för patienterna
 • oönskade utfall
 • patienternas uppfattning av sin vård och behandling.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: