Uppföljning av säker vård och lägesrapportering

Flera olika aktörer redovisar och följer upp patientsäkerhetsarbetet. Det görs i form av till exempel mätningar, rapporter och analyser. Här nämns några av dem.

Indikatorbaserad uppföljning för säker vård

Rapporten En indikatorbaserad uppföljning för säker vård – Socialstyrelsen ger en lägesbild av säker vård inom några delar av hälso- och sjukvårdssystemet.

Rapporten är en baslinjemätning kopplad till Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Den är också en grund för en kontinuerlig systematisk nationell indikatorbaserad uppföljning inom patientsäkerhetsområdet. Rapporten riktar sig till huvudmännen.

Uppföljningen visar på en förbättrad patientsäkerhet, men också på områden som behöver förstärkas.

Läs mer om indikatorbaserad uppföljning på sidan Uppföljning inom patientsäkerhet

Lägesrapportering 

Socialstyrelsen publicerar årligen rapporter om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt vården och omsorgen av äldre.

Rapporten Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård – Lägesrapport 2023 hos Socialstyrelsen (pdf) berör säkerheten i vården. Den riktar sig till beslutsfattare på nationell nivå.

Rapporten Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2023 hos Socialstyrelsen (pdf) berör vissa aspekter av säkerheten i vården och omsorgen av de äldre. Den riktar sig till beslutsfattare på nationell nivå.

Fördjupade analyser 

I rapporten Livsviktigt lärande – Ett kunskaps- och beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla utbildning och fortbildning inom patientsäkerhet hos Socialstyrelsen (pdf) sammanfattas en underlagsrapport. Underlagsrapporten har syftat till att undersöka möjligheten till en svensk anpassning av WHO:s internationella curriculum för patientsäkerhet. Rapporten redovisar också en bedömning av behovet av ett svenskt nationellt curriculum för patientsäkerhet. Den lämnar även förslag på hur arbetet med att utveckla och implementera ett sådant curriculum kan genomföras.

Rapporten Patientsäkerhet i vårdutbildningar hos Socialstyrelsen (pdf) beskriver förekomsten av termen patientsäkerhet, och andra nyckelord inom patientsäkerhetsområdet, i kurs- och utbildningsplanerna för ett urval av högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvårdsyrken. Rapporten ger också exempel på hur studenter uppfattar utbildningarnas innehåll vad gäller patientsäkerhet, hur nyckelpersoner som planerar och leder hälso- och sjukvårdsutbildningar beskriver innehållet samt hur ämnet patientsäkerhet kan utvecklas i utbildningarna. Rapporten syftar till att vara ett kunskapsunderlag till stöd för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå att utveckla utbildning och fortbildning inom patientsäkerhetsområdet.

Rapporten Allvarliga skador och vårdskador – fördjupad analys av allvarliga skador och vårdskador i somatisk vård av vuxna på sjukhus hos Socialstyrelsen (pdf) är en fördjupad analys av allvarliga skador och vårdskador som har identifierats med metoden markörbaserad journalgranskning. Rapporten beskriver vilka skador som ger de mest allvarliga konsekvenserna för patienterna. Den syftar till att beskriva områden i vården där förbättring av patientsäkerheten är särskilt angelägen.

Rapporten Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet? hos Socialstyrelsen (pdf) är ett kunskapsunderlag som kan stödja det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell och regional nivå. Rapporten redovisar en kartläggning och analys av utvecklingen på patientsäkerhetsområdet utifrån kommunernas och regionernas egna beskrivningar av patientsäkerhetsarbetet i deras patientsäkerhetsberättelser. Rapporten riktar sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Rapporten Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten hos Socialstyrelsen (pdf) belyser på vilka sätt brister i kompetens och bemanning kan påverka risken för vårdskador. Den visar också hur riskerna kan minskas. Rapporten riktar sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter på alla nivåer.

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård – Socialstyrelsen

Öppna jämförelser av kommunal hälso- och sjukvård – Socialstyrelsen

Öppna jämförelser av äldreomsorg – Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser hos SKR speglar utvecklingen i hälso- och sjukvården genom data. Den innehåller ett avsnitt om säker vård. 

Webbapplikationen Vården i siffror finansieras av regionerna och utvecklas och drivs av SKR. Den samlar aktuella indikatorer om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Vården i siffror har en särskild rapport för patientsäkerhet.

I databasen Kolada kan kommunerna och regionerna snabbt få en översikt av verksamhetens resultat genom olika nyckeltal.

Markörbaserad journalgranskning, MJG

Vårdgivarna mäter förekomsten av skador och vårdskador genom markörbaserad journalgranskning, MJG, med stöd av SKR. 

Läs mer om metoden på sidan Markörbaserad journalgranskning. MJG

Resultat från den markörbaserade journalgranskningen, MJG, hos SKR

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De ska bidra till att utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården och omsorgen. Nationella Kvalitetsregister ska

  • bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa
  • användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.

Webbplatsen Nationella kvalitetsregister

Det finns också ett stort antal lokala och regionala kvalitetsregister.

Punktprevalensmätning, PPM

Punktprevalensmätning, PPM, innebär att ett visst fenomen observeras vid en bestämd tidpunkt eller ett bestämt tillfälle. SKR bjuder in till återkommande nationella mätningar av vårdrelaterade infektioner, trycksår och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Kvalitetsregistret Senior alert genomför återkommande mätningar av trycksår på anslutna enheter. De flesta är kommunala.

Resultat från mätning av vårdrelaterade infektioner i slutenvården – SKR

Resultat från mätning av basala hygienrutiner och klädregler – SKR

Resultat från mätning av trycksår i slutenvården – SKR

Resultat och mätning av trycksår inom kommunal verksamhet – resultat och statistik – Senior alert

Svenska HALT

Svenska HALT är en årligt återkommande punktprevalensmätning som genomförs på särskilda boenden. Alla Sveriges kommuner är inbjudna att delta med sina verksamheter. Mätningen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Senior alert och Nationella Strama. Syftet är att stödja det lokala förebyggande arbetet med vårdrelaterade infektioner och rationell antibiotikaanvändning.

Svenska HALT – Folkhälsomyndigheten

Överbeläggningar och utlokaliseringar

På SKR:s webbplats publiceras resultatet av regionernas månatliga rapporter om verksamheternas överbeläggningar, utlokaliserade patienter och disponibla vårdplatser.

Överbeläggningar i vården – SKR

Skadestatistik hos Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag

Löf publicerar årligen sin skadestatistik över antalet anmälda, utredda och ersatta patientskador.

Skadestatistik – Löf

Iakttagelser inom tillsynen hos IVO

IVO publicerar årligen en rapport med iakttagelser inom den samlade tillsynen.

Vad har IVO sett 2022? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2022

IVO publicerar rapporter och sammanställningar löpande samt statistik.

IVO genomför riktade tillsynsinsatser. För närvarande pågår bland annat riktade tillsynsinsatser inom sjukhusvården och SÄBO. 

Information om IVO:s riktade tillsynsinsatser

Ett urval av tidigare rapporter som rör patientsäkerhet ur olika perspektiv:

Rapporten Uppdrag att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna beskriver sammanfattade iakttagelser och exempel på förmågehöjande åtgärder för att stärka den katastrofmedicinska beredskapen i hälso- och sjukvården och därmed patientsäkerheten.

Rapporten De tar inte hand om hela mig – Samordning av insatser för barn med psykisk ohälsa behöver förbättras beskriver utmaningarna med samordningen för vården och omsorgen av barn med psykisk ohälsa.

Rapporten I väntan på vårdplats – Om patientsäkerhet på akutmottagningar beskriver hur patientsäkerheten ser ut för patienter som vårdas kvar på akutmottagningar i väntan på att transporteras till en vårdavdelning.

Rapporten Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården beskriver kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet hos ett urval av små vårdgivare inom tandvården.

Rapporten Varför händer det igen? Om patientsäkerhetsarbete i primärvården fokuserar på primärvårdens systematiska förbättringsarbete.

Rapporten Bidrar klagomål från patient och närstående till ökad kvalitet och patientsäkerhet? belyser om enskildas, det vill säga patienters och närståendes, klagomål på vården bidrar till ökad patientsäkerhet och kvalitet inom hälso- och sjukvården.

Rapporten Högre kompetens för ökad patientsäkerhet på akutmottagning är en sammanställning av de tillsyner som IVO gjort av samtliga akutmottagningar i norra regionen. Den beskriver om vårdgivarna har vidtagit åtgärder för att säkerställa att läkare med vikariatsförordnande inte arbetar självständigt vid akutmottagning.

Iakttagelser hos patientnämnderna

Patientnämnderna ska rapportera iakttagelser och avvikelser som har betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Varje år ska patientnämnderna lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheterna till IVO, som systematiskt ska ta tillvara informationen. Sedan 2020 är klagomål som rör barn och unga ett gemensamt fokusområde för patientnämnderna och IVO.

Iakttagelser i korthet: Brister i vården gör att barn som mår dåligt får vänta på hjälp hos IVO

Bättre förutsättningar behövs för att barnens röster ska göras hörda i hälso- och sjukvården – En analys av klagomål på hälso- och sjukvården för barn – IVO

Den senaste samlade sammanställningen av patientnämndernas redogörelser publicerades 2018.

Sammanställning av patientnämndernas redogörelser för 2018 – IVO

Utredningar hos Statens haverikommission

Statens haverikommission har genomfört två säkerhetsutredningar inom hälso- och sjukvården.

Allvarligt tillbud inom hälso- och sjukvården – fördröjning av vårdförloppet vid cancersjukdom – Statens haverikommission

Dödsfall på hjärtklinikens hjärtintensivavdelning N25 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna – Statens haverikommission

Granskningar hos Riksrevisionen

Riksrevisionen publicerar granskningar med bäring på patientsäkerhet.

Lex Maria och lex Sarah – statens arbete mot vårdskador och missförhållanden inom vård och omsorg av äldre

Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet?

Vård- och omsorgsanalys

Hos Vård- och omsorgsanalys finns flera uppföljningar och analyser av hälso- och sjukvården och tandvården ur ett patientperspektiv.

Regionernas mätning av patientsäkerhetskultur

Åren 2011–2014 mätte regionerna (dåvarande landstingen) patientsäkerhetskulturen vid två tillfällen. Nationella mätningar genomförs inte nu. Dialogverktygen Hållbart Säkerhets Engagemang, HSE, och Säkerhetskulturtrappan från A till E kan användas för att skapa dialog kring patientsäkerhetskulturen.

Hållbart Säkerhets Engagemang, HSE – Löf

Säkerhetskulturtrappan från A till E – i arkivet hos SKR

Indikatorjämförelser hos OECD

Vartannat år publicerar OECD indikatorjämförelser mellan medlemsländerna i rapporten Health at a Glance. Den innefattar närmare 50 indikatorer med jämförelser av kvaliteten i hälso- och sjukvården. Syftet är att identifiera viktiga områden för kvalitetsförbättringar. 

Rapporten Health at a Glance: Europe 2022 – OECD

Rapporten Helath at a glance: Europe 2020 – OECD innefattar lärdomar av covid-19 pandemin.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: