Uppföljning av säker vård och lägesrapportering

Flera olika aktörer redovisar och följer upp patientsäkerhetsarbetet. Det görs i form av till exempel mätningar, rapporter och analyser. Här nämns några av dem.

Indikatorbaserad uppföljning för säker vård

Rapporten En indikatorbaserad uppföljning för säker vård – Socialstyrelsen ger en lägesbild av säker vård inom några delar av hälso- och sjukvårdssystemet.

Rapporten från 2021 är en baslinjemätning kopplad till Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet med de perspektiv på säkerhet som beskrivs i handlingsplanen. Den är också en grund för en kontinuerlig, systematisk och nationell indikatorbaserad uppföljning inom patientsäkerhetsområdet och utgångspunkt för kommande uppföljning. Rapporten riktar sig i första hand till huvudmännen.

Uppföljningen visar på en förbättrad patientsäkerhet jämfört med tidigare, men också på områden som behöver förstärkas.

Läs mer om indikatorbaserad uppföljning på sidan Uppföljning inom patientsäkerhet

Lägesrapportering 

Socialstyrelsen publicerar årligen rapporter om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt vården och omsorgen av äldre.

Rapporten Tillståndet och utvecklingen inom hälso-, sjuk- och tandvård – Lägesrapport 2024 hos Socialstyrelsen (pdf) berör säkerheten i vården. Den riktar sig till beslutsfattare på nationell nivå.

Rapporten Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2024 hos Socialstyrelsen (pdf) berör olika aspekter av säkerheten i vården och omsorgen av de äldre. Den riktar sig till beslutsfattare på nationell nivå.

Fördjupade analyser 

I rapporten Säker läkemedelshantering – med fokus på delegering inom kommunal hälso- och sjukvård (pdf) har Socialstyrelsen analyserat läkemedelshanteringen i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. Fokus är delegering och analysen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Rapporten beskriver utmaningar för patientsäkerheten och föreslår fördjupade analyser av behovet av kunskapsstödjande insatser.

I rapporten Livsviktigt lärande – Ett kunskaps- och beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla utbildning och fortbildning inom patientsäkerhet hos Socialstyrelsen (pdf) sammanfattas en underlagsrapport. Underlagsrapporten har syftat till att undersöka möjligheten till en svensk anpassning av WHO:s internationella curriculum för patientsäkerhet. Rapporten redovisar också en bedömning av behovet av ett svenskt nationellt curriculum för patientsäkerhet. Den lämnar även förslag på hur arbetet med att utveckla och implementera ett sådant curriculum kan genomföras.

Rapporten Patientsäkerhet i vårdutbildningar hos Socialstyrelsen (pdf) beskriver förekomsten av termen patientsäkerhet, och andra nyckelord inom patientsäkerhetsområdet, i kurs- och utbildningsplanerna för ett urval av högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvårdsyrken. Rapporten ger också exempel på hur studenter uppfattar utbildningarnas innehåll vad gäller patientsäkerhet, hur nyckelpersoner som planerar och leder hälso- och sjukvårdsutbildningar beskriver innehållet samt hur ämnet patientsäkerhet kan utvecklas i utbildningarna. Rapporten syftar till att vara ett kunskapsunderlag till stöd för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå att utveckla utbildning och fortbildning inom patientsäkerhetsområdet.

Rapporten Allvarliga skador och vårdskador – fördjupad analys av allvarliga skador och vårdskador i somatisk vård av vuxna på sjukhus hos Socialstyrelsen (pdf) är en fördjupad analys av allvarliga skador och vårdskador som har identifierats med metoden markörbaserad journalgranskning. Rapporten beskriver vilka skador som ger de mest allvarliga konsekvenserna för patienterna. Den syftar till att beskriva områden i vården där förbättring av patientsäkerheten är särskilt angelägen.

Rapporten Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet? hos Socialstyrelsen (pdf) är ett kunskapsunderlag som kan stödja det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell och regional nivå. Rapporten redovisar en kartläggning och analys av utvecklingen på patientsäkerhetsområdet utifrån kommunernas och regionernas egna beskrivningar av patientsäkerhetsarbetet i deras patientsäkerhetsberättelser. Rapporten riktar sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Rapporten Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten hos Socialstyrelsen (pdf) belyser på vilka sätt brister i kompetens och bemanning kan påverka risken för vårdskador. Den visar också hur riskerna kan minskas. Rapporten riktar sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter på alla nivåer.

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård – Socialstyrelsen

Öppna jämförelser av kommunal hälso- och sjukvård – Socialstyrelsen

Öppna jämförelser av äldreomsorg – Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser hos SKR speglar utvecklingen i hälso- och sjukvården genom data. Den innehåller ett avsnitt om säker vård. 

Webbapplikationen Vården i siffror samlar aktuella indikatorer om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Vården i siffror har en särskild rapport för patientsäkerhet.

I databasen Kolada kan kommunerna och regionerna snabbt få en översikt av verksamhetens resultat genom olika nyckeltal.

Markörbaserad journalgranskning, MJG

Vårdgivarna mäter förekomsten av skador och vårdskador genom markörbaserad journalgranskning, MJG. 

Läs mer om metoden på sidan Markörbaserad journalgranskning. MJG

Resultat från den markörbaserade journalgranskningen, MJG, hos SKR

Under åren 2011–2023 bidrog SKR med organisation och resurser till implementering av MJG för somatisk sjukhusvård för vuxna och för vuxenpsykiatri. När det gäller MJG för barn- och ungdomspsykiatri bidrar Socialstyrelsen sedan 2021 till implementering av metoden.

SKR kommer att avveckla stödet för användning av metoden under 2024. Det innebär att det inte kommer att ske någon insamling, analys och redovisning av nationella resultat efter 2024. Metoden kan dock fortsatt användas i det lokala patientsäkerhetsarbetet.

Avveckling av Markörbaserad journalgranskning MJG – SKR

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De ska bidra till att utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården och omsorgen. Nationella Kvalitetsregister ska

  • bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa
  • användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.

Webbplatsen Nationella kvalitetsregister

De olika kvalitetsregistren publicerar årsrapporter som ger överblick över resultat och kvalitet i vården inom respektive diagnosområde. För flera av registren är uppdaterade data också tillgängliga online.

Det finns också ett stort antal lokala och regionala kvalitetsregister.

Punktprevalensmätning, PPM

Punktprevalensmätning, PPM, innebär att ett visst fenomen observeras vid en bestämd tidpunkt eller ett bestämt tillfälle. Kvalitetsregistret Senior alert genomför återkommande mätningar av trycksår på anslutna enheter. De flesta är kommunala.

Resultat och mätning av trycksår inom kommunal verksamhet – resultat och statistik – Senior alert

Under 2022–2023 medverkade Sverige i den europeiska punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning vid akutsjukhus. Samtliga 21 regioner deltog. Mätningarna koordinerades av Folkhälsomyndigheten i nära dialog med NAG Strama, NSG Patientsäkerhet, NAG Vårdhygien och SKR.

Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på akutsjukhus i Sverige – Folkhälsomyndigheten

Svenska HALT är en årligt återkommande punktprevalensmätning som genomförs på särskilda boenden. Alla Sveriges kommuner är inbjudna att delta med sina verksamheter. Mätningen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Senior alert och Nationella Strama. Syftet är att stödja det lokala förebyggande arbetet med vårdrelaterade infektioner och rationell antibiotikaanvändning.

Svenska HALT – Folkhälsomyndigheten

Överbeläggningar och utlokaliseringar

På SKR:s webbplats publiceras resultatet av regionernas månatliga rapporter om verksamheternas överbeläggningar, utlokaliserade patienter och disponibla vårdplatser.

Överbeläggningar i vården – SKR

Skadestatistik hos Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag

Löf publicerar årligen sin skadestatistik över antalet anmälda, utredda och ersatta patientskador.

Skadestatistik – Löf

Iakttagelser inom tillsynen hos IVO

IVO publicerar årligen en rapport med iakttagelser inom den samlade tillsynen.

Vad har IVO sett 2023? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2023

IVO publicerar rapporter och sammanställningar löpande samt statistik.

IVO genomför riktade tillsynsinsatser. 

Information om IVO:s riktade tillsynsinsatser

Ett urval av tidigare rapporter som rör patientsäkerhet ur olika perspektiv:

Rapporten Tillsyn som bidrar till omställningen till en god och nära vård beskriver brister, på både systematisk nivå och verksamhetsnivå, som försvårar omställningen till en god och nära vård.

Sammanställningen Omfattande arbete för att åtgärda brister inom landets äldreboenden beskriver resultaten av den nationella tillsynen av särskilda boenden för äldre, SÄBO.

Tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bidrar till ökad patientsäkerhet beskriver resultatet av IVO:s tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal under 2023.

Iakttagelser hos patientnämnderna

Patientnämnderna ska rapportera iakttagelser och avvikelser som har betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Varje år ska patientnämnderna lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheterna till IVO, som systematiskt ska ta tillvara informationen. Sedan 2020 genomförs särskilda analyser inom ett gemensamt fokusområde för patientnämnderna och IVO. Fokusområden har varit barn och unga samt primärvård.

Gemensam analys av klagomål som rör primärvården 2023 från Patientnämnderna och IVO

Utredningar hos Statens haverikommission

Statens haverikommission har genomfört två säkerhetsutredningar inom hälso- och sjukvården.

Allvarligt tillbud inom hälso- och sjukvården – fördröjning av vårdförloppet vid cancersjukdom – Statens haverikommission

Dödsfall på hjärtklinikens hjärtintensivavdelning N25 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna – Statens haverikommission

Granskningar hos Riksrevisionen

Riksrevisionen publicerar granskningar med bäring på patientsäkerhet.

Lex Maria och lex Sarah – statens arbete mot vårdskador och missförhållanden inom vård och omsorg av äldre

Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet?

Vård- och omsorgsanalys

Hos Vård- och omsorgsanalys finns flera uppföljningar och analyser av hälso- och sjukvården och tandvården ur ett patientperspektiv.

Promemorian En för alla beskriver patientmedverkan på alla nivåer i hälso- och sjukvården och vad som behövs för att patienter ska kunna bidra.

Varje år genomförs den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey. Den undersöker i ett rullande treårsschema befolkningens, de äldres respektive primärvårdsläkarnas erfarenheter av vården. Vården ur ett befolkningsperspektiv, International Health Policy Survey (IHP) 2023 beskriver hur befolkningen över 18 år upplever att vården fungerar.

Indikatorjämförelser hos OECD

Vartannat år publicerar OECD indikatorjämförelser mellan medlemsländerna i rapporten Health at a Glance. Den innefattar närmare 50 indikatorer med jämförelser av kvaliteten i hälso- och sjukvården. Syftet är att identifiera viktiga områden för kvalitetsförbättringar. 

Rapporten Health at a Glance: Europe 2023 – OECD

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: