Lägesrapportering och uppföljning

Flera olika aktörer redovisar och följer upp patientsäkerhetsarbetet. Det görs i form av till exempel mätningar, rapporter och analyser. Här nämns några av dem.

Lägesrapportering 

Rapporten Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård – Lägesrapport 2021 hos Socialstyrelsen (pdf) berör säkerheten i vården. Den riktar sig till beslutsfattare på nationell nivå.

Rapporten Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2021 hos Socialstyrelsen (pdf) berör vissa aspekter av säkerheten i vården och omsorgen av de äldre. Den riktar sig till beslutsfattare på nationell nivå.

Fördjupade analyser 

Rapporten Allvarliga skador och vårdskador – fördjupad analys av allvarliga skador och vårdskador i somatisk vård av vuxna på sjukhus hos Socialstyrelsen (pdf) är en fördjupad analys av allvarliga skador och vårdskador som har identifierats med metoden markörbaserad journalgranskning. Rapporten beskriver vilka skador som ger de mest allvarliga konsekvenserna för patienterna. Den syftar till att beskriva områden i vården där förbättring av patientsäkerheten är särskilt angelägen.

Rapporten Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet? hos Socialstyrelsen (pdf) är ett kunskapsunderlag som kan stödja det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell och regional nivå. Rapporten redovisar en kartläggning och analys av utvecklingen på patientsäkerhetsområdet utifrån kommunernas och regionernas egna beskrivningar av patientsäkerhetsarbetet i deras patientsäkerhetsberättelser. Rapporten riktar sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Rapporten Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten hos Socialstyrelsen (pdf) belyser på vilka sätt brister i kompetens och bemanning kan påverka risken för vårdskador. Den visar också hur riskerna kan minskas. Rapporten riktar sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Öppna jämförelser

Att mäta och följa indikatorer är ett sätt att belysa kvaliteten inom en verksamhet. Öppna jämförelser redovisar variationer mellan olika huvudmän. Syftet med öppna jämförelser är bland annat att vara ett stöd för beslutsfattande på olika nivåer. Jämförelserna kan användas som underlag i diskussionen om hälso- och sjukvårdens framtida utformning och utveckling.

Öppna jämförelser 2016 Säker vård, hos Socialstyrelsen, ger en nulägesbild utifrån ett urval av indikatorer inom området säker vård.

När det gäller säker vård omfattar rapporten indikatorer som ska

  • återspegla förekomsten av vårdskador
  • visa i vilken utsträckning vården vidtar åtgärder för att förebygga vårdskador
  • belysa strukturella förhållanden som kan påverka förekomsten av vårdskador
  • belysa allmänna förhållanden och variationer som speglar hur säker vården är.

Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser hos SKR speglar utvecklingen i hälso- och sjukvården genom data. Den innehåller ett avsnitt om säker vård. 

Webbapplikationen Vården i siffror finansieras av regionerna och utvecklas och drivs av SKR. Den samlar aktuella indikatorer om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Vården i siffror har en särskild rapport för patientsäkerhet.

I databasen Kolada kan kommunerna och regionerna snabbt få en översikt av verksamhetens resultat genom olika nyckeltal.

Markörbaserad journalgranskning, MJG

Vårdgivarna mäter förekomsten av vårdskador genom markörbaserad journalgranskning, MJG, med stöd av SKR. MJG är en svensk anpassning av metoden Global Trigger Tool, GTT.

Metoden går ut på att ett granskningsteam söker strukturerat i patientjournalerna efter händelser och företeelser som kan tyda på avsteg från det förväntade vårdförloppet och att en skada eller vårdskada inträffat. På så sätt blir det möjligt att identifiera, analysera och lära av vårdskador och tillbud som annars kanske inte skulle ha uppmärksammats.

Markörbaserad journalgranskning, MJG, hos SKR

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister hos SKR ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras och bidrar till att utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården och omsorgen. Nationella Kvalitetsregister ska

  • bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa
  • användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.

Punktprevalensmätning, PPM

Punktprevalensmätning, PPM, innebär att ett visst fenomen observeras vid en bestämd tidpunkt eller ett bestämt tillfälle. SKR bjuder in till återkommande nationella mätningar av vårdrelaterade infektioner, trycksår och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. SKR presenterar följande aktuella resultat från PPM:

Resultat från mätning av vårdrelaterade infektioner i slutenvården hos SKR

Resultat från mätning av basala hygienrutiner och klädregler hos SKR

Resultat från mätning av trycksår i slutenvården hos SKR

Punktprevalensmätningar, PPM, och resultat hos Senior Alert

Svenska HALT

Svenska HALT är en årligt återkommande punktprevalensmätning som genomförs på särskilda boenden. Alla Sveriges kommuner är inbjudna att delta med sina verksamheter. Mätningen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Senior Alert. Syftet är att stödja det lokala förebyggande arbetet med vårdrelaterade infektioner och rationell antibiotikaanvändning.

Svenska HALT hos Folkhälsomyndigheten

Överbeläggningar och utlokaliseringar

På SKR:s webbplats publiceras resultatet av regionernas månatliga rapporter om verksamheternas överbeläggningar, utlokaliserade patienter och disponibla vårdplatser.

Överbeläggningar i vården hos SKR

Skadestatistik hos Löf

Löf publicerar årligen sin skadestatistik över antalet anmälda, utredda och ersatta patientskador.

Skadestatistik hos Löf

Iakttagelser inom tillsynen hos IVO

IVO publicerar årligen en rapport med iakttagelser inom den samlade tillsynen.

Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2020

IVO publicerar också iakttagelser i korthet och statistik under Publicerat på ivo.se.

IVO publicerar löpande rapporter som rör patientsäkerhet ur olika perspektiv:

Rapporten I väntan på vårdplats – Om patientsäkerhet på akutmottagningar beskriver hur patientsäkerheten ser ut för patienter som vårdas kvar på akutmottagningar i väntan på att transporteras till en vårdavdelning.

Rapporten Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården beskriver kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet hos ett urval av små vårdgivare inom tandvården.

Rapporten Varför händer det igen? Om patientsäkerhetsarbete i primärvården fokuserar på primärvårdens systematiska förbättringsarbete.

Rapporten Bidrar klagomål från patient och närstående till ökad kvalitet och patientsäkerhet? belyser om enskildas, det vill säga patienters och närståendes, klagomål på vården bidrar till ökad patientsäkerhet och kvalitet inom hälso- och sjukvården.

Rapporten Högre kompetens för ökad patientsäkerhet på akutmottagning är en sammanställning av de tillsyner som IVO gjort av samtliga akutmottagningar i norra regionen. Den beskriver om vårdgivarna har vidtagit åtgärder för att säkerställa att läkare med vikariatsförordnande inte arbetar självständigt vid akutmottagning.

Iakttagelser hos patientnämnderna

Patientnämnderna ska rapportera iakttagelser och avvikelser som har betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Varje år ska patientnämnderna lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheterna till IVO, som systematiskt ska ta tillvara informationen.

Sammanställning av patientnämndernas redogörelser för 2018 hos IVO

Regionernas mätning av patientsäkerhetskultur

Åren 2011–2014 mätte regionerna (dåvarande landstingen) patientsäkerhetskulturen vid två tillfällen. SKR har tagit fram en rekommendation för fortsatt arbete med patientsäkerhetskultur.

Patientsäkerhetskultur hos SKR

Indikatorjämförelser hos OECD

Vartannat år publicerar OECD indikatorjämförelser mellan medlemsländerna i rapporten Health at a Glance. Den innefattar närmare 50 indikatorer med jämförelser av kvaliteten i hälso- och sjukvården. Syftet är att identifiera viktiga områden för kvalitetsförbättringar. Den senaste rapporten publicerades hösten 2019. 

Rapporten Health at a Glance hos OECD

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: