Patientens delaktighet

Patienter och närstående har sina perspektiv på vården. De ser saker som du som arbetar i vården kanske inte ser. Det är därför viktigt att göra både patienterna och de närstående delaktiga i patientsäkerhetsarbetet.

Utforma och genomför vården i samråd med patienten

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Att patienten bemöts med respekt och kan lita på att vården ges på lika villkor skapar tillit och förtroende. Andra viktiga perspektiv för patienten är tillgänglighet, samordning och kontinuitet.

En delaktig patient bidrar till säker vård

Varje patient har unik kunskap om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser. Resultatet av behandlingen blir bättre om patienten är delaktig i vården. Det är dessutom lagstadgat att patienten och de närstående ska vara delaktiga i vård och behandling. 

Den patient som är väl insatt i varför och hur olika moment i undersökning och behandling ska genomföras, bidrar även till att vårdförloppet blir som det är tänkt och till att avvikelser uppmärksammas och kan åtgärdas. Vården blir alltså säkrare om patienterna är välinformerade, deltar aktivt i sin vård och kan påverka vården utifrån sin roll.

Patientens perspektiv i patientsäkerhetsarbetet

Patienter och närstående ska också ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. De har exempelvis ofta mycket att tillföra om risker. En systematisk klagomålshantering kan fånga upp brister som kan användas i arbetet med att identifiera risker och utreda händelser. Vården kan också aktivt efterfråga patienternas synpunkter på patientsäkerheten eller knyta ett patientråd till verksamheten.

Patienten är en del av teamet

Ett team består av personer med olika kompetens där alla bidrar till att nå ett så gott resultat som möjligt. Men teamet är inte komplett utan patienten. Relationen mellan patient och personal behöver präglas av ömsesidig respekt och förståelse. Du som arbetar i vården måste involvera och lyssna uppmärksamt på patienten, möta hen med empati och dela med dig av din yrkeskunskap.

Skriften Teamarbete och förbättringskunskap hos Svenska sjuksköterskeföreningen

Utbildningsmaterialet Att mötas i hälso- och sjukvården hos Socialstyrelsen (pdf)

Patienten behöver information för att kunna vara delaktig

Delaktighet kräver kunskap och insikt. Därför måste patienten få god och anpassad information om sin vård och behandling och om eventuella risker. Kommunikationen mellan patienten och vårdpersonalen är central. Det är därför bättre att fråga vad patienten prioriterar i stället för att gissa vad som är viktigast för hen.

För att skapa delaktighet för patienten är det viktigt att alla som arbetar i vården ser på sin egen roll i relation till patienten. Det handlar om att värdera sin position, sina arbetssätt och hur man organiserar arbetet så att patienterna faktiskt kan delta.

Handboken Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig hos Socialstyrelsen (pdf)

Utgå från patientens behov och önskemål

Det är viktigt att patientens delaktighet utgår från hens behov och önskemål. Patientdelaktighet måste vara frivillig och det finns många olika sätt att vara delaktig på. En patient som inte vill eller kan ta aktiv del i sin vård och behandling ska inte riskera att få en sämre anpassad vård. Vårdpersonalen måste säkra att patientens perspektiv tas tillvara. 

Läs mer om vilka regler som gäller för patientens delaktighet på sidan Patientlagen.

Personcentrerad vård hos Svensk sjuksköterskeförening

Närstående kan ha en stor roll om patienten vill

Många patienter upplever att närstående har en stor betydelse för deras vård och behandling. Därför ska du som arbetar i vården involvera de närstående, om patienten önskar det.

Patienten avgör vem som är hens närstående

Det är i första hand patienten som avgör vem som räknas som närstående. Ofta är det familjen, det vill säga make eller maka, registrerad partner, sammanboende, barn, föräldrar och syskon. Men det kan också vara en god vän. Om patienten inte kan informera vårdpersonalen om vem som är närstående får det avgöras från fall till fall.

De närståendes delaktighet får inte strida mot bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt.

Begreppet anhörig hos Socialstyrelsen

Begreppet närstående hos Socialstyrelsen

Film om ledarskapets betydelse för att skapa en säkerhetskultur med patientens perspektiv i fokus

Löf har i samarbete med TVC Films tagit fram fem korta filmer om ledarskapets betydelse för patientsäkerhet i serien Före begynnelsen. Filmerna bygger på intervjuer med nationella och internationella patientsäkerhetsexperter.

Filmen På andra sidan skynket är den fjärde filmen i serien. Den lyfter fram betydelsen av ett engagerat ledarskap för att kunna skapa en säkerhetskultur där patientens perspektiv genomsyrar hela hälso- och sjukvården för att en hög patientsäkerhet ska uppnås.

Filmen Bakom skynket hos Löf

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: