Patientens delaktighet

Patienter och närstående har sina perspektiv på vården. De ser saker som du som arbetar i vården kanske inte ser. Det är därför viktigt att göra både patienterna och de närstående delaktiga i patientsäkerhetsarbetet.

Utforma och genomför vården i samråd med patienten

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Att patienten bemöts med respekt och kan lita på att vården ges på lika villkor skapar tillit och förtroende. Andra viktiga perspektiv för patienten är tillgänglighet, samordning och kontinuitet.

En delaktig patient bidrar till säker vård

Varje patient har unik kunskap om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser. Resultatet av behandlingen blir bättre om patienten är delaktig i vården. Det är dessutom lagstadgat att patienten och de närstående ska vara delaktiga i vård och behandling. 

Den patient som är väl insatt i varför och hur olika moment i undersökning och behandling ska genomföras, bidrar även till att vårdförloppet blir som det är tänkt och till att avvikelser uppmärksammas och kan åtgärdas. Vården blir alltså säkrare om patienterna är välinformerade, deltar aktivt i sin vård och kan påverka vården utifrån sin roll.

Patientlagen

Patientlagen (2014:821) samlar bestämmelser som är av betydelse för patientens ställning. Det är bestämmelser om till exempel vårdens tillgänglighet, information, krav på samtycke och delaktighet. Det finns dock även bestämmelser som rör patienten ur olika perspektiv i flera andra lagar och föreskrifter.

Läs mer på sidan Lagar och föreskrifter

Patientens perspektiv i patientsäkerhetsarbetet

Patienter och närstående ska också ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. De har exempelvis ofta mycket att tillföra om risker. En systematisk klagomålshantering kan fånga upp brister som kan användas i arbetet med att identifiera risker och utreda händelser. Vården kan också aktivt efterfråga patienternas synpunkter på patientsäkerheten eller knyta ett patientråd till verksamheten.

Involvera patienten på alla nivåer

Patienters och närståendes perspektiv behöver genomsyra arbetet med säker vård på alla nivåer, det vill säga både på kommunal, regional och nationell nivå. Det kan till exempel handla om att involvera patienter i planeringen och utvecklingen av ny hälso- och sjukvård, i utbildning och i verksamhetsutveckling.

Patienten som medskapare är en grundläggande förutsättning för en säker vård i Sveriges nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Film: Röster om patienten som medskapare för en säker vård

Socialstyrelsen har tagit fram en film om hur patienter kan involveras i arbetet för en säker vård. Hör närstående, medarbetare, chefer och politiker dela med sig av tankar och erfarenheter av att involvera patienten som medskapare för en säker vård. Speltid: cirka 10 minuter.

Syntolkad film – Röster om patienten som medskapare för en säker vård

Patientföreträdarutbildning

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en digital patientföreträdarutbildning. Målgrupp för utbildningen är personer som ska bli patientföreträdare eller som har haft sådana uppdrag och vill lära sig mer. Även medarbetare i vården och beslutfattare välkomnas att ta del av utbildningen. Den är öppen för alla och kostnadsfri.

Patientföreträdarutbildningen – Funktionsrätt Sverige

Patientmedverkan

Regionernas kunskapsstyrning samverkar med patienter och patientföreträdare.

Patientmedverkan – Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Patienten är en del av teamet

Ett team består av personer med olika kompetens där alla bidrar till att nå ett så gott resultat som möjligt. Men teamet är inte komplett utan patienten. Relationen mellan patient och personal behöver präglas av ömsesidig respekt och förståelse. Du som arbetar i vården måste involvera och lyssna uppmärksamt på patienten, möta hen med empati och dela med dig av din yrkeskunskap.

Skriften Teamarbete och förbättringskunskap – Svenska sjuksköterskeföreningen

Utbildningsmaterialet Att mötas i hälso- och sjukvården – Socialstyrelsen (pdf)

Patienten behöver information för att kunna vara delaktig

Delaktighet kräver kunskap och insikt. Därför måste patienten få god och anpassad information om sin vård och behandling och om eventuella risker. Kommunikationen mellan patienten och vårdpersonalen är central. Det är därför bättre att fråga vad patienten prioriterar i stället för att gissa vad som är viktigast för hen.

För att skapa delaktighet för patienten är det viktigt att alla som arbetar i vården ser på sin egen roll i relation till patienten. Det handlar om att värdera sin position, sina arbetssätt och hur man organiserar arbetet så att patienterna faktiskt kan delta.

Handboken Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Socialstyrelsen (pdf)

Utgå från patientens behov och önskemål

Det är viktigt att patientens delaktighet utgår från hens behov och önskemål. Patientdelaktighet måste vara frivillig och det finns många olika sätt att vara delaktig på. En patient som inte vill eller kan ta aktiv del i sin vård och behandling ska inte riskera att få en sämre anpassad vård. Vårdpersonalen måste säkra att patientens perspektiv tas tillvara. 

Personcentrerad vård – Vårdhandboken

Personcentrerad vård – Svensk sjuksköterskeförening

Personcentrerat förhållningssätt – SKR

Resursmaterial och länkar till material relaterat till personcentrerad hälso- och sjukvård – Centrum för personcentrerad vård, GPCC

Närstående kan ha en stor roll om patienten vill

Många patienter upplever att närstående har en stor betydelse för deras vård och behandling. Därför ska du som arbetar i vården involvera de närstående, om patienten önskar det.

Patienten avgör vem som är hens närstående

Det är i första hand patienten som avgör vem som räknas som närstående. Ofta är det familjen, det vill säga make eller maka, registrerad partner, sammanboende, barn, föräldrar och syskon. Men det kan också vara en god vän. Om patienten inte kan informera vårdpersonalen om vem som är närstående får det avgöras från fall till fall.

De närståendes delaktighet får inte strida mot bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt.

Begreppet anhörig – Socialstyrelsen

Begreppet närstående – Socialstyrelsen

På Kunskapsguiden finns olika kunskapsstöd som ska stärka närståendes och anhörigas perspektiv. Stöden riktar sig till både chefer och medarbetare i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Anhörigperspektiv i socialtjänsten och hälso- och sjukvården – Kunskapsguiden

Hos Socialstyrelsen finns stödmaterial kring barn som anhöriga, riktat till dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

Ser du mig? – Socialstyrelsen

Film om ledarskapets betydelse för att skapa en säkerhetskultur med patientens perspektiv i fokus

Löf har i samarbete med TVC Films tagit fram fem korta filmer om ledarskapets betydelse för patientsäkerhet i serien Före begynnelsen. Filmerna bygger på intervjuer med nationella och internationella patientsäkerhetsexperter.

Filmen På andra sidan skynket är den fjärde filmen i serien. Den lyfter fram betydelsen av ett engagerat ledarskap för att kunna skapa en säkerhetskultur där patientens perspektiv genomsyrar hela hälso- och sjukvården för att en hög patientsäkerhet ska uppnås.

Filmen Bakom skynket – Löf

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: