Ordlista

I ordlistan finns förklaringar till ord och termer som förekommer på webbplatsen. Ordförklaringarna är framtagna av sakkunniga i patientsäkerhet och terminologer på Socialstyrelsen i samarbete med nationella experter inom området.

De länkade orden finns definierade i Socialstyrelsens termbank. Klicka på varje ord för att komma direkt till definitionen.

Avvikelse
 

 

Avvikelsehantering
 

 

Diagnostiskt fel


Brist i den diagnostiska processen som leder till att diagnos inte ställs, inte blir korrekt eller inte ställs i tid för att vidta adekvata åtgärder. 

Felaktig diagnos

Den diagnos som ställts är inte korrekt.
 

Fel i läkemedelshantering
 

 

Förebyggande åtgärd
 

 

Försenad diagnos


Diagnos har inte ställts i rätt tid.

Ibland används uttrycket fördröjd diagnos för detta begrepp. Ett exempel på försenad diagnos är förbisedd diagnos, som innebär att korrekt diagnos inte ställdes trots att adekvat information fanns tillgänglig. 

Hälso- och sjukvårdspersonal
 

 

Icke undvikbar skada på patient
 

 

Komplikation
 

 

Ledningssystem
 

 

Läkemedelshantering
 

 

Läkemedelsrelaterat problem
 

 

Negativ händelse
 

 

Näringsrubbning
 

 

Närstående
 

 

Off label-användning
 

 

Patientjournal
 

 

Patientsäkerhet
 

 

Patientsäkerhetsarbete
 

 

Patientsäkerhetskultur
Hur patientsäkerhet uppfattas, prioriteras och hanteras i organisationen.

Patientsäkerhetskulturen är resultatet av individers, ledares och gruppers värderingar, förhållningssätt, kompetenser och beteendemönster. Den speglar engagemanget för och förmågan att på alla nivåer i organisationen skapa skydd mot vårdskada. 

ResiliensEtt systems förmåga att före, under och efter förändringar och störningar anpassa sig så att det kan upprätthålla sin verksamhet, under både väntade och oväntade förhållanden.

I resiliens ingår både förmågan att motstå störningar och förmågan att återhämta sig efter en störning. 

Riskanalys
 

 

Riskhantering
 

 

Riskområde
 

 

Skada på patient
 

 

Systemsäkerhet i hälso-och sjukvård


Egenskap i hälso- och sjukvården som innebär att risken för skada på person, egendom eller miljö elimineras eller begränsas till en acceptabel nivå. 

Säkerhet


I patientsäkerhetsarbetet måste man arbeta utifrån två perspektiv. Det gäller både att undvika att det blir fel och att säkerställa att det blir rätt. Det första perspektivet brukar på engelska benämnas safety-I och det andra safety-II.

Det första perspektivet bygger på synsättet att bakomliggande orsaker till negativa händelser kan identifieras och åtgärdas så att det blir färre fel.

Det andra perspektivet bygger på synsättet att variationer i vardagligt arbete medför att det ibland blir rätt, ibland fel. Arbetet syftar till att förstå och hantera variationerna så att mer blir rätt.

Att skriva safety-I respektive safety-II kan leda tanken till att det skulle finnas två olika säkerhetsbegrepp. Det är alltså bättre att man talar om säkerhet ur två olika perspektiv än att översätta de engelska uttrycken till svenska. 

Säkerhetskultur i hälso- och sjukvård


Säkerhetskultur i hälso- och sjukvården är hur säkerhet uppfattas, prioriteras och hanteras i organisationen. Säkerhetskulturen är resultatet av individers, ledares och gruppers värderingar, förhållningssätt, kompetenser och beteendemönster. Den speglar engagemanget för och förmågan att på alla nivåer i organisationen skapa säkerhet. 

Tillbud
 

 

Utebliven diagnos
Diagnos ställdes inte under den diagnostiska processen.

Ibland används uttrycket missad diagnos för detta begrepp. 

Utlokaliserad patient
 

 

Vårdrelaterad infektion
 

 

Vårdskada
 

 

Överbeläggning
 

 

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: