Uppföljning inom patientsäkerhet

Ett antal myndigheter har ansvar för uppföljning av olika delar av patientsäkerheten, liksom vårdgivarna själva.

Systematisk uppföljning och analys är viktigt för att

  • visa och följa läget inom patientsäkerhetsområdet
  • det är ett kunskapsunderlag i det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet
  • det kan bidra till att skapa motivation till att fortsätta utveckla en hög patientsäkerhet i alla delar av hälso- och sjukvården.

Läs mer på sidan Följa upp och mäta patientsäkerhet

Läs mer på sidan Lägesrapportering och uppföljning

Uppföljningen kommer utgå från den nationella handlingsplanens grundläggande förutsättningar och fokusområden och följa genomförandet av handlingsplanens åtgärder. Socialstyrelsen kommer även att följa upp handlingsplanens genomförande.  

Den nationella uppföljningen inom patientsäkerhetsområdet behöver utvecklas så att den återspeglar den utveckling som behövs för en säkrare vård. En stor del av det vi mäter i dag belyser patientsäkerhet ur vårdgivarens och professionens perspektiv. Fokus är på den somatiska slutenvården för vuxna. Uppföljningen behöver utvecklas så att den också speglar patienters och närståendes upplevelse av hur säker vården är. Den behöver också spegla andra vårdformer, till exempel barnsjukvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, psykiatrisk vård och tandvård.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: