Nationellt och internationellt arbete

I det nationella patientsäkerhetsarbetet och arbetet med den nationella handlingsplanen är det viktigt att kontinuerligt följa pågående satsningar och känna till nya initiativ som kopplar till patientsäkerhet.

Det kan handla om uppdrag och insatser som påverkar och stärker både grundläggande förutsättningar för säker vård och fokusområden.

Att följa detta är viktigt för att kunna prioritera genomförandet av nationella åtgärder. Det är även viktigt för att kunna medverka i och stärka patientsäkerhetsperspektivet i det arbete som pågår. Dessutom är det viktigt för att undvika otydlighet och dubbelarbete.

Vidare kan och bör inte allt med koppling till patientsäkerhet utföras inom ramen för nationell handlingsplan. Det behöver ske i redan etablerade strukturer.

Det svenska patientsäkerhetsarbetet påverkas av vad som sker internationellt

Sveriges bidrag till Agenda 2030, och specifikt till målet om förbättrad hälsa globalt, sker i olika sammanhang. Sverige deltar aktivt i det internationella arbetet, bidrar med kunskap och erfarenheter samt inhämtar lärdomar från andra länder. Det innebär att det svenska patientsäkerhetsarbetet påverkas av det som sker inom Norden, EU och globalt.

WHO har fastställt resolutioner för ökad patientsäkerhet och initierat arbetet Global Action on Patient Safety. Det pågår därmed ett internationellt arbete att utforma en global handlingsplan för ökad patientsäkerhet som sträcker sig fram till och med år 2030. Sverige är via Socialstyrelsen delaktig i arbetet. Två andra exempel på initiativ och samarbetsformer på global nivå som både inspirerar och vägleder det svenska patientsäkerhetsarbetet är Global Ministerial Summits on Patient Safety och instiftandet av Global Patient Safety Day.

Resolutionerna för ökad patientsäkerhet – WHO

Läs mer om WHO:s arbete inom patientsäkerhet på sidan Aktörer i omvärlden

Socialstyrelsen har gjort en internationell utblick för att lära av andra länders och organisationers strategiska patientsäkerhetsarbete och dess effekter. I utblicken analyseras tio länders strategier och handlingsplaner och tre internationella organisationers arbete med patientsäkerhet har gåtts igenom.

Internationell utblick – handlingsplaner inom patientsäkerhet – Kartläggning inför skapande av en nationell handlingsplan för patientsäkerhet – Socialstyrelsen (pdf)

International overview – actions plans in the field of patient safety. Background report to the Swedish National Board of Health and Welfare for the creation of a National Action plan for Patient Safety (pdf)

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: