Nationellt och internationellt arbete

I det nationella patientsäkerhetsarbetet och arbetet med handlingsplanen är det viktigt att kontinuerligt följa pågående satsningar och känna till nya initiativ som kopplar till patientsäkerhet. Det kan handla om uppdrag och insatser som påverkar och stärker både grundläggande förutsättningar för säker vård och fokusområden.

Det är viktigt för att kunna prioritera genomförandet av nationella åtgärder och medverka i och stärka patientsäkerhetsperspektivet i det arbete som pågår, men också för att undvika otydlighet och dubbelarbete. Vidare kan och bör inte allt med koppling till patientsäkerhet utföras inom ramen för nationell handlingsplan, utan behöver ske i redan etablerade strukturer.

Det svenska patientsäkerhetsarbetet påverkas av vad som sker internationellt

Sveriges bidrag till Agenda 2030 och specifikt till målet om förbättrad hälsa globalt sker i olika sammanhang. Sverige deltar aktivt i det internationella arbetet och bidrar med kunskap och erfarenheter och inhämtar lärdomar från andra länder. Det innebär att det svenska patientsäkerhetsarbetet påverkas av det som sker inom Norden, EU och globalt.

WHO har fastställt resolutioner för ökad patientsäkerhet och initierat arbetet Global Action on Patient Safety. Det pågår därför ett internationellt arbete att utforma en global handlingsplan för ökad patientsäkerhet som sträcker sig fram till och med år 2030. Sverige är via Socialstyrelsen delaktig i arbetet. Två andra exempel på initiativ och samarbetsformer på global nivå som både inspirerar och vägleder det svenska patientsäkerhetsarbetet är Global Ministerial Summits on Patient Safety och instiftandet av Global Patient Safety Day.

Läs resolutionerna för ökad patientsäkerhet hos WHO

Läs mer om WHO:s arbete inom patientsäkerhet på sidan Aktörer i omvärlden

Socialstyrelsen har gjort en internationell utblick för att lära av andra länders och organisationers strategiska patientsäkerhetsarbete och dess effekter. I utblicken analyseras tio länders strategier och handlingsplaner och gått igenom tre internationella organisationers arbete med patientsäkerhet.

Internationell utblick – handlingsplaner inom patientsäkerhet – Kartläggning inför skapande av en nationell handlingsplan för patientsäkerhet hos Socialstyrelsen (pdf)

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: