Nationell samordning genom samverkan och stöd

För att den nationella handlingsplanen ska få kraft i genomförandet behöver berörda aktörer samarbeta – kommunalt, regionalt och nationellt. Tydliga roller och ansvar kan bidra till och ge vägledning och stöd i arbetet med patientsäkerhet.

Illustration av modell för nationell samverkan

Åtgärder för att samordna nationella insatser

Handlingsplanen innehåller ett antal övergripande åtgärder för att åstadkomma ett kraftfullt patientsäkerhetsarbete på nationell nivå.

Åtgärderna är att

  • utveckla samverkan mellan berörda myndigheter, nationella organisationer, huvudmän och andra aktörer i Nationellt råd för patientsäkerhet
  • genomföra insatser för att utveckla och stärka samarbetet mellan nationella aktörer i arbetet för ökad patientsäkerhet
  • bidra till ökad dialog och spridning av kunskap på nationell, regional och kommunal nivå
  • medverka i och stödja det internationella patientsäkerhetsarbetet.

Samverkan i Nationellt råd för patientsäkerhet

Flera olika myndigheter, nationella organisationer och företrädare för huvudmän är berörda av och deltar i det nationella arbetet med patientsäkerhet. Därför behöver samverkan ske kring genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen. Det behövs för att det ska bli så effektivt och tydligt som möjligt.

Socialstyrelsen har tagit initiativ till samverkan i Nationellt råd för patientsäkerhet. Syftet är att få kraft i genomförandet av handlingsplanen, skapa tydlighet i ansvar och roller samt samordna nationella insatser och åtgärder. Rådet har representanter från berörda myndigheter, organisationer och huvudmän. Som stöd till rådet kommer det bildas en referensgrupp. Den består av företrädare för patienter och närstående samt experter med särskild sakkunskap inom patientsäkerhet. Rådet träffas cirka fyra gånger per år. Det första mötet hölls i juni 2020.

Nationellt råd för patientsäkerhet – Socialstyrelsen

Stöd till kommuner och regioner

Inom ramen för Socialstyrelsens kunskapsstyrande uppdrag utgör myndigheten en plattform för stöd till kommuner och regioner. Det är centralt för genomförandet av handlingsplanen, liksom för samordningen och uppföljningen på nationell nivå. Syftet är att skapa ett långsiktigt och hållbart patientsäkerhetsarbete och ge förutsättningar för att

  • arbeta i enlighet med nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet
  • stödja kommuner och regioner i omställningen till en god och nära vård
  • bidra till att patienterna får en trygg och säker vård.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: