Nationell samordning genom samverkan och stöd

För att den nationella handlingsplanen ska få kraft i genomförandet behöver berörda aktörer samarbeta – kommunalt, regionalt och nationellt. Tydliga roller och ansvar kan bidra till och ge vägledning och stöd i arbetet med patientsäkerhet.

Modell för nationell samverkan.png

Åtgärder för att samordna nationella insatser

Handlingsplanen innehåller ett antal övergripande åtgärder för att åstadkomma ett kraftfullt patientsäkerhetsarbete på nationell nivå.

Åtgärderna är att

  • utveckla samverkan mellan berörda myndigheter, nationella organisationer, huvudmän och andra aktörer i Nationellt råd för patientsäkerhet
  • genomföra insatser för att utveckla och stärka samarbetet mellan nationella aktörer i arbetet för ökad patientsäkerhet
  • bidra till ökad dialog och spridning av kunskap på nationell, regional och kommunal nivå
  • medverka i och stödja det internationella patientsäkerhetsarbetet.

Samverkan i Nationellt råd för patientsäkerhet

Samverkan behöver ske kring genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen för att det ska bli så effektivt och tydligt som möjligt.

Socialstyrelsen har tagit initiativ till samverkan i Nationellt råd för patientsäkerhet. Rådet kommer ha representanter från berörda myndigheter, organisationer och huvudmän. Som stöd till rådet kommer det bildas en referensgrupp med företrädare för patienter och närstående och experter med särskild sakkunskap inom patientsäkerhet.

Rådet har till uppgift att:

  • i samverkan konkretisera, prioritera och dela upp de insatser och åtgärder som framgår av handlingsplanen
  • förankra prioriterade insatser och åtgärder inom de egna organisationerna
  • samverka kring uppföljning och revidering av handlingsplanen.

Representanterna i rådet behöver även utifrån respektive myndighets och organisations roll och uppdrag bidra med kunskap och information om pågående nationella satsningar och initiativ som har bäring på patientsäkerheten.

Exempel på berörda aktörer

Arbetsmiljöverket, E-hälsomyndigheten, Folkhälso­myndigheten, Forte, företrädare för patientnämnder, Inspektionen för vård och omsorg, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Läkemedelsverket, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, NSG Patientsäkerhet, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Statens haverikommission, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Universitetskanslersämbetet.

Läs mer om de olika aktörerna på sidan Roller och ansvar

Stöd till kommuner och regioner

Inom ramen för Socialstyrelsens kunskapsstyrande uppdrag utgör vi en plattform för stöd till kommuner och regioner. Det är centralt för genomförandet av handlingsplanen, liksom för samordningen och uppföljningen på nationell nivå. Syftet är att skapa ett långsiktigt och hållbart patientsäkerhetsarbete och ge förutsättningar för att

  • arbeta i enlighet med nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet
  • stödja kommuner och regioner i omställningen till en god och nära vård
  • bidra till att patienterna får en trygg och säker vård.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: