Uppföljning av handlingsplanens genomförande

Socialstyrelsen följer på flera sätt upp genomförandet av den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Uppföljningarna behöver visa den förflyttning av patientsäkerhetsarbetet som eftersträvas med den nationella handlingsplanen.

Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet är utformad för att kunna användas av kommuner och regioner. Genom att ta fram egna handlingsplaner kan de etablera principer, prioriteringar och mål för sitt patientsäkerhetsarbete. Eftersom patientsäkerhetsarbetet ser olika ut i landets kommuner och regioner behöver den nationella handlingsplanen brytas ner och anpassas hos respektive huvudman.

Socialstyrelsen följer upp handlingsplanens genomförande i kommuner och regioner

Socialstyrelsen följer upp huvudmännens arbete med lokala handlingsplaner för patientsäkerhet och i vilken utsträckning de använder de verktyg som tagits fram för att implementera handlingsplanen. Syftet med uppföljningen är att vara ett underlag till det fortsatta nationella stödet till kommuners och regioners systematiska patientsäkerhetsarbete.

Uppföljningen utförs i form av en enkätundersökning. Enkäten skickas ut till Sveriges samtliga kommuner och regioner.

Resultat från uppföljningen 2023

Uppföljningen visar att den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har fått ett stort genomslag i hur regionerna och kommunerna utformar sina handlingsplaner. Alla utom en region och fler än hälften av kommunerna arbetar med handlingsplaner för patientsäkerhet. En region har motsvarande innehåll som en handlingsplan integrerat i sitt ledningssystem. Flera regioner och kommuner uppger att den nationella handlingsplanen bidrar positivt till det systematiska patientsäkerhetsarbetet och till att huvudmännen säkerställer att vårdgivarna arbetar inom handlingsplanens fem fokusområden. Samtidigt påpekar de som svarat på enkäten att effekten av den nationella handlingsplanen ännu inte går att utvärdera fullt ut.

Socialstyrelsen kommer fortsätta att stödja huvudmännens systematiska patientsäkerhetsarbete och samordna insatser utifrån de behov som framkommit i uppföljningen.

Här kan du ta del av den senaste uppföljningen från 2023:

Enkät om kommuners handlingsplaner för patientsäkerhet 2023 – Resultatredovisning – Socialstyrelsen (pdf)

Enkät om regioners handlingsplaner för patientsäkerhet 2023 – Resultatredovisning – Socialstyrelsen (pdf)

Resultat från tidigare uppföljningar

Här kan du ta del av tidigare års resultat.

Uppföljning 2022

Enkät om kommuners handlingsplaner för patientsäkerhet 2022 – Resultatredovisning – Socialstyrelsen (pdf)

Enkät om regioners handlingsplaner för patientsäkerhet 2022 – Resultatredovisning – Socialstyrelsen (pdf)

Uppföljning 2021

Enkät om kommuners handlingsplaner för patientsäkerhet 2021 – Resultatredovisning – Socialstyrelsen (pdf)

Enkät om regioners handlingsplaner för patientsäkerhet 2021 – Resultatredovisning – Socialstyrelsen (pdf)

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: