Uppföljning av handlingsplanens genomförande

Socialstyrelsen följer på flera sätt upp genomförandet av den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Uppföljningarna behöver visa den förflyttning av patientsäkerhetsarbetet som eftersträvas med den nationella handlingsplanen.

Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet är utformad för att kunna användas av kommuner och regioner. Genom att ta fram egna handlingsplaner kan de etablera principer, prioriteringar och mål för sitt patientsäkerhetsarbete. Eftersom patientsäkerhetsarbetet ser olika ut i landets kommuner och regioner behöver den nationella handlingsplanen brytas ner och anpassas hos respektive huvudman.

Socialstyrelsen har följt upp handlingsplanens genomförande i kommuner och regioner

Socialstyrelsen har gjort en uppföljning av huvudmännens arbete med lokala handlingsplaner för patientsäkerhet och i vilken utsträckning de använder de verktyg som tagits fram för att implementera handlingsplanen. Syftet med uppföljningen är att vara ett underlag till det fortsatta nationella stödet till kommuners och regioners systematiska patientsäkerhetsarbete.

Uppföljningen utfördes i form av en enkätundersökning under december 2021 och januari 2022. Enkäten skickades ut till Sveriges samtliga kommuner och regioner.

Resultat från uppföljningen

Uppföljningen visar att den nationella handlingsplanen har fått ett stort genomslag i hur regioner och kommuner utformar sina handlingsplaner. 20 av 21 regioner har eller håller på att ta fram egna regionala handlingsplaner och i 84 av landets 290 kommuner pågår motsvarande arbete. Socialstyrelsen kommer fortsätta att stödja huvudmännens systematiska patientsäkerhetsarbete och samordna insatser utifrån de behov som framkommit i uppföljningen.

Här kan du ta del av resultatredovisningarna:

Enkät om kommuners handlingsplaner för patientsäkerhet hos Socialstyrelsen (pdf)

Enkät om regioners handlingsplaner för patientsäkerhet hos Socialstyrelsen (pdf)

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: