Uppföljning av handlingsplanens genomförande

Socialstyrelsen följer på flera sätt upp genomförandet av den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Uppföljningarna behöver visa den förflyttning av patientsäkerhetsarbetet som eftersträvas med den nationella handlingsplanen.

Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet är utformad för att kunna användas av kommuner och regioner. Genom att ta fram egna handlingsplaner kan de etablera principer, prioriteringar och mål för sitt patientsäkerhetsarbete. Eftersom patientsäkerhetsarbetet ser olika ut i landets kommuner och regioner behöver den nationella handlingsplanen brytas ner och anpassas hos respektive huvudman.

Socialstyrelsen följer upp handlingsplanens genomförande i kommuner och regioner

Socialstyrelsen följer upp huvudmännens arbete med lokala handlingsplaner för patientsäkerhet och i vilken utsträckning de använder de verktyg som tagits fram för att implementera handlingsplanen. Syftet med uppföljningen är att vara ett underlag till det fortsatta nationella stödet till kommuners och regioners systematiska patientsäkerhetsarbete.

Uppföljningen utförs i form av en enkätundersökning. Två undersökningar har hittills genomförts. Den senaste gjordes under december 2022. Enkäten skickades ut till Sveriges samtliga kommuner och regioner.

Resultat från uppföljningen 2022

Uppföljningen visar att den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har fått ett stort genomslag i hur regionerna och kommunerna utformar sina handlingsplaner. Alla utom en region och fler än hälften av kommunerna arbetar med handlingsplaner för patientsäkerhet. Flera regioner och kommuner uppger att den nationella handlingsplanen bidrar positivt till det systematiska patientsäkerhetsarbetet och till att huvudmännen säkerställer att vårdgivarna arbetar inom handlingsplanens fem fokusområden. Samtidigt påpekar de som svarat på enkäten att effekten av den nationella handlingsplanen ännu inte går att utvärdera fullt ut.

Socialstyrelsen kommer fortsätta att stödja huvudmännens systematiska patientsäkerhetsarbete och samordna insatser utifrån de behov som framkommit i uppföljningen.

Här kan du ta del av den senaste uppföljningen från 2022:

Enkät om kommuners handlingsplaner för patientsäkerhet 2022 – Resultatredovisning hos Socialstyrelsen (pdf)

Enkät om regioners handlingsplaner för patientsäkerhet 2022 – Resultatredovisning hos Socialstyrelsen (pdf)

Resultat från tidigare uppföljning

Den första uppföljningen av den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet gjordes år 2021. Här kan du ta del av den uppföljningen:

Enkät om kommuners handlingsplaner för patientsäkerhet 2021 – Resultatredovisning hos Socialstyrelsen (pdf)

Enkät om regioners handlingsplaner för patientsäkerhet 2021 – Resultatredovisning hos Socialstyrelsen (pdf)

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: