Egenvård

Egenvård är när patienten själv, eller med hjälp av någon annan, utför hälso- och sjukvårdsåtgärder utanför hälso- och sjukvården. Det kan till exempel vara att själv ta ett ordinerat läkemedel eller att göra övningar som har rekommenderats av en fysioterapeut. Men det kan också röra sig om mer avancerade hälso- och sjukvårdsåtgärder.

Om personen får hjälp av någon utanför hälso- och sjukvården kan det till exempel vara en närstående, en personlig assistent eller personal på ett HVB eller annat boende.

Egenvård bidrar till att patienten får möjlighet att leva sitt liv utan täta kontakter med hälso- och sjukvården. Men egenvård kan samtidigt innebära risker.

Ändrade regler om egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård upphör att gälla vid utgången av februari 2023. Lagen (2022:1250) om egenvård trädde i kraft den 1 januari 2023.

Egenvård enligt lagen om egenvård

I lagen om egenvård definieras egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal som har legitimation eller särskilt förordnande har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan (egenvårdsbedömning).

När en patient själv eller med hjälp av någon annan utför egenvård är det inte att betrakta som hälso- och sjukvård. Vid utförandet av egenvård gäller därför inte lagar och regler på hälso- och sjukvårdens område. En egenvårdsbedömning enligt lagen om egenvård är däremot hälso- och sjukvård och ska därför göras i enlighet med de lagar och regler som gäller för hälso- och sjukvården.

Vilka åtgärder kan utföras som egenvård?

Exakt vilka åtgärder som kan utföras som egenvård är inte reglerat i lagen utan måste bedömas i varje enskilt fall. Men egenvård är inte begränsat till enbart enklare åtgärder. Egenvård kan därmed vara såväl såromläggning och att ta på stödstrumpor som mer avancerade åtgärder till exempel hemdialys och respiratorvård i hemmet.

Den som bedömer om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård behöver ta ställning till om åtgärden kan utföras på ett patientsäkert sätt.

Regler i andra lagar gäller även egenvårdsbedömning

I lagen om egenvård finns inga bestämmelser om hur en egenvårdsbedömning ska gå till eller vilka moment den ska innehålla. Regler om till exempel information, samråd och dokumentation finns istället i andra lagar och författningar på hälso- och sjukvårdens område. De reglerna gäller också vid egenvårdsbedömningar.

Mer om bestämmelser som är relevanta vid egenvård finns att läsa i Socialstyrelsens meddelandeblad Ändrade regler vid egenvård

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: