Kompetens och bemanning

Rätt organisation och tillräcklig bemanning med personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar att utföra sitt arbete är viktigt för patientsäkerheten. Brister kan leda till risker för patientsäkerheten.

Organisation och bemanning är viktigt för patientsäkerheten

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Brister i bemanning och kompetens kan leda till risker för vårdskador. 

Rapporten Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten hos Socialstyrelsen (pdf)

Yrkeskompetens är centralt

Yrkeskompetens säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonalen behärskar både de arbetsuppgifter och den vård och behandling som de utför. Utvecklingen i hälso- och sjukvården ställer nya krav på bland annat kompetens. Därför är det viktigt att personalen får möjlighet till fortbildning, kompetensutveckling och träning för arbetsuppgifter och teknik.

Introduktion och handledning till nyanställda

Nyutbildad och nyanställd hälso- och sjukvårdspersonal behöver introduktion och handledning och stöd av erfarna kollegor i det praktiska och löpande arbetet.

Introduktion och stöd till tillfällig personal

Tillfälligt anställd personal behöver också förutsättningar för att arbeta patientsäkert, bland annat genom introduktion och stöd i det praktiska och löpande arbetet. Det är även viktigt att vara uppmärksam på kontinuiteten i vård och behandling för patienterna vid korttidsanställningar av hälso- och sjukvårdspersonal.

Kunskap om patientsäkerhet är också centralt

Kunskap om patientsäkerhet behövs på alla nivåer i hälso- och sjukvården. I arbetet kring den enskilda patienten är det bland annat viktigt för att kunna bedöma risker och föreslå och vidta åtgärder. På det viset kan hälso- och sjukvårdspersonalen ställa medvetna krav på och bidra till en säker arbetsplats för patienterna och sig själva.    

Vårdgivaren ansvarar för personalens kompetens

Att det finns tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård. Det är vårdgivarens ansvar att det finns den personal som behövs för att en god vård ska kunna ges. 

För att en verksamhet ska kunna bedrivas säkert behöver hälso- och sjukvårdspersonalen ha både tekniska och icke-tekniska färdigheter. De måste också få möjlighet till utbildning och fortbildning för att öka sin individuella kompetens men också teamets kompetens. Exempel på tekniska färdigheter är till exempel kunskap om hur undersökningar, ingrepp och procedurer ska utföras. Icke-tekniska färdigheter syftar till exempel på kommunikation, teamarbete, beslutsfattande och hantering av stress. 

Simulering är ett sätt att träna situationer och upplevelser som liknar verkligheten. Syftet är att minska undvikbara händelser och därmed minska risken för vårdskador. En del scenarier bygger på verkliga fall. Simuleringen kan ske med hjälp av datorer eller i fullskaliga simulatorer, både individuellt och för team. Träningen kan även bestå av övningar ute i verksamheterna, till exempel falldiskussioner, rollspel och reflektionsövningar.

Läs mer om lagkrav på sidan Hälso- och sjukvårdslagen.

Webbplatsen Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården hos Socialstyrelsen

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: