Kompetens och bemanning

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Brister i bemanning och kompetens kan leda till vårdskador och risker för vårdskador. 

Organisation och bemanning är viktigt för patientsäkerheten

Viktigt för patientsäkerheten är rätt organisation och tillräcklig bemanning med personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Brister i detta kan leda till risker för patientsäkerheten.

Rapporten Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten – Socialstyrelsen (pdf)

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande organ som ska bidra till god planering av vårdens kompetensförsörjning. Du kan läsa mer om Nationella vårdkompetensrådets verksamhet och ta del av fakta- och kunskapsunderlag från rådet och andra aktörer på rådets webbplats.

Nationella vårdkompetensrådet – Socialstyrelsen

Yrkeskompetens är centralt

Yrkeskompetens säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonalen behärskar både de arbetsuppgifter och den vård och behandling som de utför. Utvecklingen i hälso- och sjukvården ställer nya krav på bland annat kompetens. Därför är det viktigt att personalen får möjlighet till fortbildning, kompetensutveckling och träning för arbetsuppgifter och teknik.

Introduktion och handledning till nyanställda

Nyutbildad och nyanställd hälso- och sjukvårdspersonal behöver introduktion, handledning och stöd av erfarna kollegor i det praktiska och löpande arbetet.

Introduktion och stöd till tillfällig personal

Tillfälligt anställd personal behöver också förutsättningar för att arbeta patientsäkert. Det handlar om bland annat introduktion och stöd i det praktiska och löpande arbetet. Det är även viktigt att vara uppmärksam på kontinuiteten i vård och behandling för patienterna vid korttidsanställningar av hälso- och sjukvårdspersonal.

Kunskap om patientsäkerhet är centralt

Kunskap om patientsäkerhet behövs på alla nivåer i hälso- och sjukvården. I arbetet kring den enskilda patienten är det viktigt bland annat för att kunna bedöma risker och föreslå och vidta åtgärder. På det viset kan hälso- och sjukvårdspersonalen ställa medvetna krav på och bidra till en säker vård för patienterna och en säker arbetsplats för sig själva. 

Socialstyrelsen har tagit fram nationella kompetensmål i patientsäkerhet som stöd när utbildning och fortbildning i patientsäkerhet tas fram.

Nationella kompetensmål – Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har också tagit fram webbutbildningen Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet som bygger på samlad och aktuell kunskap inom patientsäkerhet.

Läs mer om webbutbildningen och vad den innehåller på sidan Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Vårdgivaren ansvarar för personalens kompetens

Att det finns tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård. Det är vårdgivarens ansvar att det finns den personal som behövs för att en god vård ska kunna ges. 

Tekniska och icke-tekniska färdigheter behövs

För att en verksamhet ska kunna bedrivas säkert behöver hälso- och sjukvårdspersonalen ha både tekniska och icke-tekniska färdigheter. De måste också få möjlighet till utbildning och fortbildning för att öka dels sin individuella kompetens, dels teamets kompetens. Exempel på tekniska färdigheter är till exempel kunskap om hur undersökningar, ingrepp och procedurer ska utföras. Icke-tekniska färdigheter syftar på till exempel kommunikation, teamarbete, beslutsfattande och hantering av stress. 

Simulering är ett sätt att träna

Simulering är ett sätt att träna situationer och upplevelser som liknar verkligheten. Syftet är att minska undvikbara händelser och därmed minska risken för vårdskador. En del scenarier bygger på verkliga fall. Simuleringen kan ske med hjälp av datorer eller i fullskaliga simulatorer. Det kan ske både individuellt och för team. Träningen kan även bestå av övningar ute i verksamheterna. Det kan vara till exempel falldiskussioner, rollspel och reflektionsövningar.

Läs mer om lagkrav på sidan Hälso- och sjukvårdslagen.

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården – Socialstyrelsen

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: