Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfaktorer kan påverka patientsäkerheten. Det är inte ovanligt att avvikelser i hälso- och sjukvården beror på just arbetsmiljö, till exempel hög arbetsbelastning.

Patientsäkerhets- respektive arbetsmiljöområdet regleras av olika lagstiftning. Men det finns likheter, främst inom områdena

  • riskbedömningar
  • åtgärder
  • handlingsplaner
  • utredningar och anmälningar
  • årliga uppföljningar.

Att arbeta integrerat med arbetsmiljö och patientsäkerhet kan förstärka effekten av arbetet. Det kan också bidra till en helhetssyn och delaktighet.

Vägledningen Patientsäkerhet och arbetsmiljö hos SKR

Arbetsmiljöns betydelse är central för patientsäkerheten

Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver förutsättningar för att kunna utföra ett gott arbete med hög arbetsmotivation. Personalen behöver också ha möjlighet till reflektion i det dagliga arbetet. Stress, arbetsbelastning och bristande återhämtning är exempel på faktorer som påverkar möjligheten att utföra arbetet på ett säkert sätt.  

Utmattning kan leda till risker för patientsäkerheten

Stress och utmattning försämrar förmågan att lösa problem och hålla parallella arbetsuppgifter i arbetsminnet.

Utmattning kan vara både fysisk och kognitiv:

  • Fysisk utmattning kan uppstå under långa arbetspass. Det kan också uppstå under nattarbete eftersom kroppen då tvingas vara aktiv när man i normala fall sover djupt. 
  • Kognitiv utmattning kan uppstå när många arbetsuppgifter och spridd information ska hanteras samtidigt. Riskfyllda situationer kan också skapas om kommunikationen mellan teammedlemmar inte fungerar som den ska.

Distraktioner eller störningar är riskfaktorer som kan leda till att viktiga steg i en arbetsprocess tappas bort. Det kan till exempel hända om någon ställer en fråga just när en sjuksköterska programmerar en sprutpump för administration av ett läkemedel eller om en överrapportering avbryts av ett telefonsamtal.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: