Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfaktorer kan påverka patientsäkerheten. Det är inte ovanligt att avvikelser i hälso- och sjukvården beror på just arbetsmiljö, till exempel hög arbetsbelastning.

Arbetsmiljö kan handla om olika saker. Det kan till exempel handla om den fysiska, den sociala eller den organisatoriska arbetsmiljön. De olika delarna hänger ihop och kan påverka varandra.

Patientsäkerhets- respektive arbetsmiljöområdet regleras av olika lagstiftning. Men det finns likheter, främst inom områdena

  • riskbedömningar
  • åtgärder
  • handlingsplaner
  • utredningar och anmälningar
  • årliga uppföljningar.

Att arbeta integrerat med arbetsmiljö och patientsäkerhet kan förstärka effekten av arbetet. Det kan också bidra till en helhetssyn och delaktighet.

Vägledningen Patientsäkerhet och arbetsmiljö – SKR

Arbetsmiljöns betydelse är central för patientsäkerheten

Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver förutsättningar för att kunna utföra ett gott arbete med hög arbetsmotivation. Personalen behöver också ha möjlighet till reflektion i det dagliga arbetet. Stress, arbetsbelastning och bristande återhämtning är exempel på faktorer som påverkar möjligheten att utföra arbetet på ett säkert sätt.  

Utmattning kan leda till risker för patientsäkerheten

Stress och utmattning försämrar förmågan att lösa problem och hålla parallella arbetsuppgifter i arbetsminnet.

Utmattning kan vara både fysisk och kognitiv:

  • Fysisk utmattning kan uppstå under långa arbetspass. Det kan också uppstå under nattarbete eftersom kroppen då tvingas vara aktiv när man i normala fall sover djupt. 
  • Kognitiv utmattning kan uppstå när många arbetsuppgifter och spridd information ska hanteras samtidigt. Riskfyllda situationer kan också skapas om kommunikationen mellan teammedlemmar inte fungerar som den ska.

Distraktioner eller störningar är riskfaktorer som kan leda till att viktiga steg i en arbetsprocess tappas bort. Det kan till exempel hända om någon ställer en fråga just när en sjuksköterska programmerar en sprutpump för administration av ett läkemedel eller om en överrapportering avbryts av ett telefonsamtal.

Personförflyttningar är ett riskfyllt moment

Personförflyttningar är ett riskfyllt moment i hälso- och sjukvården och omsorgen. Personförflyttningar kan leda till olika typer av skador både hos medarbetare, patienter och vårdtagare.

Hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap finns guiden Säkra personförflyttningar – En forskningsbaserad guide för bättre arbetsmiljö. Guiden riktar sig till chefer, medarbetare och skyddsombud på arbetsplatser inom hälso- och sjukvård. Den riktar sig också till ambulanssjukvård, tandvård samt omsorg i offentlig och privat regi inklusive hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans.

Guiden beskriver hur arbetsgivare och medarbetare tillsammans kan arbeta för att personförflyttningar ska ske på ett säkert sätt. Guiden tar upp bakgrund och viktiga förutsättningar för säkra personförflyttningar. Tyngdpunkten ligger på det praktiska arbetet genom en arbetsprocess i fem steg, som enkelt kan integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap där du också kan ta del av stödmaterial i form av en snabbguide och en affisch som kan skrivas ut och sättas upp på arbetsplatsen. Där finns också ett webbinarium om guiden.

Säkra personförflyttningar – Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: