Bemötande

Brister i bemötandet mellan patient och personal kan leda till brister i kommunikationen och informationen. Det kan i sin tur leda till patientsäkerhetsrisker.

Det kan till exempel vara att hälso- och sjukvårdspersonalen inte uppfattar patientens eller de närståendes oro och därmed missar en risksituation. Det kan också vara att personalen inte får en klar bild av patientens symtom och sjukdom och därför genomför åtgärder som inte är adekvata.

Brister i bemötandet kan även leda till att 

  • patienten inte följer ordinationer och behandlingsrekommendationer
  • patienten inte återkommer trots att hens tillstånd kräver det
  • patienten eller personalen inte uppfattar väsentlig information. 

Utbildningar om bemötande

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet Bemötande i vården. Materialet består av filmer med tillhörande diskussions- och reflektionsmaterial om bemötande. Det är tänkt att användas på arbetsplatser för att stödja hälso- och sjukvården att arbeta systematiskt med bemötande för att bland annat undvika patientsäkerhetsrisker.

Utbildningar om bemötande – Socialstyrelsen

Ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten

Hur kan vi bli bättre på att se, höra och möta varandra? Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial, Det vi inte ser, som riktar sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Det kan användas både enskilt och i grupp. Materialet bygger på verkliga berättelser från möten i hälso- och sjukvården.

Det innehåller bland annat

  • filmer
  • reflektioner
  • gruppdiskussioner
  • kommunikationsnycklar
  • konkreta verktyg
  • stöd till ledare.

Utbildningsmaterialet Det vi inte ser – Socialstyrelsen

Bemötande mellan hälso- och sjukvårdspersonalen

Hälso- och sjukvårdspersonalen är beroende av varandra och det är viktigt att behandla varandra respektfullt. Nedsättande, förödmjukande eller aggressivt beteende kan leda till att den medvetna närvaron i arbetssituationen minskar. Det kan också leda till att teammedlemmar inte kommunicerar information, bedömningar och risker. Det kan i sin tur leda till allvarliga misstag eller beslut som fattas på ofullständiga grunder.

Läs mer på sidan Ledarskap, team och individ

Läs mer på sidan Säkerhetskultur

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: