Bemötande

Brister i bemötandet mellan patient och personal kan leda till brister i kommunikationen och informationen. Det kan i sin tur leda till patientsäkerhetsrisker.

Brister i bemötandet kan till exempel uppstå om hälso- och sjukvårdspersonalen inte uppfattar patientens eller de närståendes oro och därmed missar en risksituation. Eller om inte personalen får en klar bild av symtom och sjukdom och därför genomför åtgärder som inte är adekvata.

Brister i bemötandet kan även leda till att 

 • patienten inte följer ordinationer och behandlingsrekommendationer
 • patienten inte återkommer trots att hens tillstånd kräver det
 • patienten eller personalen inte uppfattar väsentlig information. 

Socialstyrelsen har tagit fram sex filmer med tillhörande diskussions- och reflektionsmaterial om bemötande. Materialet är tänkt att användas på arbetsplatser för att stödja hälso- och sjukvården att arbeta systematiskt med bemötande för att bland annat undvika patientsäkerhetsrisker.

Filmer och utbildningsmaterial hos Kunskapsguiden

Ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten

Hur kan vi bli bättre på att se, höra och möta varandra? Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial, Det vi inte ser, som riktar sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Det kan användas både enskilt och i grupp. Materialet bygger på verkliga berättelser från möten i hälso- och sjukvården.

Det innehåller bland annat

 • filmer
 • rollspel
 • VR-film
 • reflektioner
 • gruppdiskussioner
 • kommunikationsnycklar
 • konkreta verktyg
 • stöd till ledare.

Bemötande mellan hälso- och sjukvårdspersonalen

Hälso- och sjukvårdspersonalen är beroende av varandra och det är viktigt att behandla varandra respektfullt. Nedsättande, förödmjukande eller aggressivt beteende kan leda till att den medvetna närvaron i arbetssituationen minskar samt till att teammedlemmar inte kommunicerar information, bedömningar och risker. Det kan i sin tur leda till allvarliga misstag eller beslut som fattas på ofullständiga grunder.

Läs mer på sidan Ledarskap, team och individ

Läs mer på sidan Säkerhetskultur

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: