Ledarskap, team och individ

Chefer och ledare har ett avgörande ansvar för att skapa en god säkerhetskultur. Men var och en i organisationen, oavsett yrke, har en viktig roll. Här får du veta hur ledarskapet, teamet och individen tillsammans skapar en hög patientsäkerhet.

Chefer och ledare är bärare av organisationskulturen

Chefernas och ledarnas kunskap, förhållningssätt, agerande och beslut är avgörande för att stärka och upprätthålla en hög säkerhet. De har också en betydelsefull roll för att påverka beteenden kring säkerhet.

Chefer och ledare skapar en god säkerhetskultur genom att

 • se till att vårdpersonalen är delaktig
 • lyssna aktivt när vårdpersonalen har synpunkter på säkerheten
 • visa uppskattning när arbetet bedrivs på ett säkert sätt
 • vara tydliga med vilka beteenden som tolereras och vilka som inte gör det
 • ha en god problemlösningsförmåga
 • kommunicera effektivt
 • visa ett personligt engagemang och en ödmjukhet för frågorna
 • ha överblick över hälso- och sjukvårdssystemet och veta hur det fungerar; vad som gynnar säkerheten och i vilka lägen det kan brista.

I det vardagliga arbetet ska chefer och ledare

 • skapa förutsättningar för säkerhetsarbetet
 • bidra till att goda principer och arbetsformer för säkerhet införs
 • se till att säkerhetsarbetet utvecklas.

Skapa förutsättningar för säkerhetsarbetet

Ett systematiskt riskförebyggande patientsäkerhetsarbete är grunden för en god säkerhetskultur. Bland annat behöver personalen utbildning. Det är också viktigt att regler och procedurer i verksamheten bidrar till säkerheten.

Uppmärksamma risker och hot

Chefer och ledare kan öka säkerheten genom att lyfta upp risker och hot och stimulera vårdpersonalen att rapportera avvikelser. Det är viktigt att skapa ett fritt och öppet samtalsklimat där individer inte skuldbeläggs. Det är också viktigt att vårdpersonalen har mandat att stoppa alltför riskabla processer.

Se till att det finns resurser för att lösa säkerhetsproblem

Det är chefernas och ledarnas roll att mobilisera resurser för att lösa säkerhetsproblem. Det kan handla om att stödja förebyggande arbete och göra anpassningar som motverkar risker och händelser som kan medföra vårdskador. De behöver också se till att information sprids inom verksamheten och till andra berörda enheter och vårdgivare.

Uppmuntra till analys och reflektion

För att utveckla säkerhetsarbetet behövs mötesformer som stimulerar analyser och reflektion över resultaten, både de positiva och de negativa. Kunskap och information behöver spridas och omsättas för att arbetssätt ska utvecklas och förbättras.

En viktig uppgift för chefer och ledare är att arbeta för personalens välbefinnande och för en god arbetsmiljö.

Teamarbetet är viktigt för patientsäkerheten

Teamarbete är en förutsättning för en hög patientsäkerhet. Alla i ett team bidrar med sin specifika kompetens.

Ett team kan till exempel bestå av patienten och den personal som finns närmast. Men team högre upp i organisationen påverkar också säkerheten. Därför behövs kunskap om effektiv samverkan på alla vårdnivåer, respekt för alla oavsett roll och ett öppet samtalsklimat. Det är också värdefullt med kunskap om hur gruppdynamiska processer påverkar beslut.

Olika villkor för olika team

Team i hälso- och sjukvården arbetar under olika villkor. Riskerna varierar mellan olika verksamheter, men också över tid i en och samma verksamhet. Vissa verksamheter är mer förutsägbara än andra och kan i högre grad styras genom regler och riktlinjer. Andra verksamheter kräver ständiga anpassningar.

Träna på god kommunikation och informationsöverföring

Teamarbete kräver god kommunikation och regelbunden kontakt för informationsöverföring. Kommunikation och informationsöverföring kan tränas. Ett sätt att öva på det är teamträning enligt Crew resource management, CRM. En annan metod som ger stöd i det dagliga arbetet är korta avstämningar före, under och efter en arbetsuppgift eller en arbetsdag.

På arbetsplatsen eller i en simulerad miljö kan team träna

 • medveten närvaro
 • effektivt beslutsfattande och prioritering
 • kommunikation och ömsesidigt stöd
 • ledning och följarskap
 • sätt att hantera trötthet.

Läs mer på sidan Kommunikation och informationsöverföring, bland annat om Crew resource management, CRM.

Alla individer ansvarar för att bidra till en säker vård

Alla individer har ett personligt ansvar för att bidra till en säker vård, oavsett vilken roll hen har i organisationen. När hälso- och sjukvården fungerar som planerat ökar möjligheterna för den enskilda individen att bidra till ett gott resultat.

Fånga upp signaler i det dagliga arbetet

I många situationer gör enskilda individer anpassningar så att säkerheten kan upprätthållas när systemet sviktar. Men individer kan inte prestera mer eller bättre än vad omgivningsfaktorerna medger. Det är därför viktigt att cheferna och ledarna har en öppen och nära kommunikation och samverkan med vårdpersonalen. Det för att fånga upp vad som händer i det dagliga arbetet.

Viktigt att återkoppla avvikelser eller anpassningar i arbetet

Det är särskilt viktigt att den enskilda individen och teamet återkopplar avvikelser och anpassningar i arbetet för att skapa en säker vård. Den rapporteringen ökar möjligheterna att lära av olika händelser, positiva som negativa, och arbeta riskförebyggande. En annan viktigt roll för den enskilda individen är att hjälpa sina kollegor att göra rätt för att därigenom minimera vårdskadorna.

Viktigt att behandla sina teammedlemmar med respekt

Alla individer i teamet är beroende av varandra och har ansvar för att behandla varandra respektfullt. Patientsäkerheten hotas om det förekommer beteenden som är aggressiva, nedsättande eller förödmjukande. Patienter kan känna sig otrygga och tappa förtroende för vården, med till exempel sämre följsamhet till behandling som följd. För vårdpersonalen kan det leda till att den medvetna närvaron i arbetssituationen minskar. Det kan i sin tur leda till allvarliga misstag.

Film om ledarskapets betydelse för patientsäkerheten

Löf har i samarbete med TVC Films tagit fram fem korta filmer om ledarskapets betydelse för patientsäkerhet i serien Före begynnelsen. Filmerna bygger på intervjuer med nationella och internationella patientsäkerhetsexperter.

Filmen Ledarskapets anatomi är den andra filmen i serien. Den lyfter fram betydelsen av ett engagerat och tydligt ledarskap för att en hög patientsäkerhet ska uppnås.

Filmen Ledarskapets anatomi hos Löf

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: