Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, syftar till att främja en hög patient-säkerhet inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Observera

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientsäkerhetslagen, PSL, i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och PSL kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Texten på denna webbsida ersätter alltså inte texten i lagen.

Läs hela patientsäkerhetslagen hos riksdagen

En sammanfattning av lagen

PSL innehåller bland annat bestämmelser som riktar sig både till vårdgivarna och till hälso- och sjukvårdspersonalen. Lagen definierar också flera centrala begrepp som vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och vårdskada. Införandet av PSL innebar en övergång från ett synsätt med individperspektiv till ett mer systeminriktat perspektiv.

Definition av patientsäkerhet och vårdskada

Lagen innehåller följande definitioner:

  • Patientsäkerhet: skydd mot vårdskada.
  • Vårdskada: lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.
  • Allvarlig vårdskada: vårdskada som är bestående och inte ringa eller som har lett till patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Vårdgivarens ansvar

I PSL står att en vårdgivare är "statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård".

Hälso- och sjukvård och tandvård ska planeras, ledas och kontrolleras på ett systematiskt sätt. 

Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård i HSL respektive tandvårdslagen (1985:125), TvL, upprätthålls.

Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Som ett led i detta ska vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det. Utredningarna ska så långt som möjligt klarlägga förloppet och de faktorer som har påverkat det. De ska också ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

Om en händelse har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Syftet är att IVO ska få vetskap om allvarliga risker i hälso- och sjukvården och sprida kunskap om dessa risker till vårdgivare och berörda myndigheter. IVO ska också använda informationen i sitt tillsynsarbete.

Vårdgivaren har också en skyldighet om att snarast anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Vårdgivaren ska också ta emot klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten från patienter och deras närstående.

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar

Enligt PSL är hälso- och sjukvårdspersonal

  • den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården
  • personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter
  • den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legitimerad yrkesutövare.

Även personal vid apotek, giftinformationscentraler, larmcentraler och sjukvårds-rådgivningar anses som hälso- och sjukvårdspersonal under vissa förutsättningar.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har själv ett ansvar för hur hen fullgör sina arbetsuppgifter.

I PSL står också att personalen har följande ansvar:

  • Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Patienterna ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.
  • Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.
  • Patienten ska visas omtanke och respekt.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska dessutom bidra till en hög patientsäkerhet. Därför ska de rapportera risker för vårdskador och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: