Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

I lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården regleras patientnämndernas verksamhet.

Observera

Det här är en förenklad sammanfattning av lagen i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Texten på denna webbsida ersätter alltså inte texten i lagen.

Läs hela lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården hos riksdagen

En sammanfattning av lagen

I varje region och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård hos region och kommun samt folktandvården och den tandvård som regionen finansierar (till exempel barntandvård). En kommun får överlåta patientnämndsverksamheten till regionen. Nämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och se till att de blir besvarade. De ska även hjälpa patienter att få den information de kan behöva för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården. Om patienten är ett barn ska nämnden särskilt beakta barnets bästa.

Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet genom att analysera klagomål och synpunkter och uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: