Patientdatalagen

Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten.

Observera

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355), PDL, i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och PDL kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Texten på den här webbsidan ersätter alltså inte texten i lagen.

Läs hela patientdatalagen hos riksdagen

En sammanfattning av lagen

I PDL står bland annat att om uppgifterna finns tillgängliga ska en patientjournal  innehålla

  • uppgift om patientens identitet
  • väsentliga uppgifter om bakgrund till vården
  • uppgift om ställd diagnos och anledningen till mer betydande åtgärder
  • väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder
  • uppgift om den information som har lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om valet av behandlingsalternativ och om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning
  • uppgift om en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

Patientjournalen ska innehålla uppgifter om vem som har gjort en anteckning och när, och uppgifterna ska föras in i patientjournalen så snart som möjligt. Anteckningen ska också signeras av den som ansvarar för uppgiften, om det inte finns något synnerligt hinder.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: