Hälso- och sjukvårdens ansvar

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldig att rapportera risker för vårdskador och händelser som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det. Rapporteringen ska göras till vårdgivaren.

Vårdgivaren har ett omfattande ansvar för vårdskador

Vårdgivaren har ett omfattande ansvar när det gäller vårdskador och händelser som hade kunnat leda till en vårdskada. I ansvaret ingår bland annat att

 • utreda klagomål och synpunkter
 • utreda händelser
 • anmäla allvarliga vårdskador och händelser som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada
 • anmäla legitimerad personal som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren och som kan utgöra en fara för patientsäkerheten
 • informera patienten som drabbats av en vårdskada
 • anmäla vissa fel på medicintekniska produkter och vissa brister i märkningen eller bruksanvisningen
 • rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel.

Utred klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet

Vårdgivaren är skyldig att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Synpunkterna kan till exempel komma från personal eller andra vårdgivare. Vårdgivaren ska även ta emot klagomål och synpunkter på den egna verksamheten från patienter och deras närstående.

Utredningarna ingår i ett systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att tidigt identifiera mönster eller trender som pekar på brister i verksamhetens kvalitet och säkerhet så att dessa brister kan åtgärdas.

Läs mer om kvalitetsarbete och utredningar på sidorna

Förebyggande arbete

Kvalitet och patientsäkerhet

Att utreda en händelse som har eller hade kunnat medföra en vårdskada

Ta emot och hantera klagomål

Vårdgivaren är skyldig att ta emot och hantera klagomål och synpunkter på den egna verksamheten från patienter och närstående. När en patient har lämnat ett klagomål ska vårdgivaren snarast besvara det.

Klagomål ska besvaras på ett lämpligt sätt med hänsyn till klagomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig information. Den som klagar ska få en förklaring till det som hänt. Hen ska också, när det behövs, få en beskrivning av vilka åtgärder som vårdgivaren tänker vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.

Förstudie om klagomålshantering i hälso- och sjukvården – Ett enkelt, enhetligt och säkert klagomålssystem som bidrar till lärande – Socialstyrelsen (pdf)

Utred händelser som har eller kunde ha medfört en vårdskada

Vårdgivaren ska utreda händelser som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det.

Syftet med utredningen är att

 • klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det
 • ge underlag för beslut om åtgärder för att liknande händelser inte inträffar igen (om de inte helt går att förhindra ska åtgärderna begränsa effekterna av sådana händelser).

Undersök vad som har hänt

Definitionen av vårdskada i patientsäkerhetslagen (2010:659) innebär att det krävs ett orsakssamband mellan den givna vården (eller den vård som inte gavs) och lidandet, skadan, sjukdomen eller dödsfallet. Vårdgivaren måste alltså först bilda sig en uppfattning om vad som har hänt. Om vårdgivaren bedömer att det gäller en vårdskada, eller en risk för vårdskada, ska händelsen utredas.

Anmäl allvarlig vårdskada till IVO

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO enligt lex Maria. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat. Utredningen ska lämnas in i samband med anmälan eller snarast därefter. Patienten ska få möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin upplevelse av händelsen kring den allvarliga vårdskadan.

IVO ska se till att vårdgivaren har utrett händelsen i tillräcklig omfattning och att vårdgivaren har genomfört de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

Anmälan enligt lex Maria – IVO

Anmäl brister i säkerheten

Om någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av annan allvarlig skada än en vårdskada till följd av säkerhetsbrister i verksamheten ska det snarast anmälas till IVO. Det gäller om det har skett

 • vid en sjukvårdsinrättning där vård ges enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
 • vid en enhet för rättspsykiatrisk undersökning.

Dessa vårdgivare och enheter har en utredningsskyldighet, motsvarande den vid vårdskador, för sådana händelser. Personalen har samma rapporteringsskyldighet som vid vårdskador eller händelser med risk för vårdskador.

Anmälan av brister i säkerheten inom psykiatri – IVO

Anmäl legitimerad yrkesutövare till IVO

Vårdgivaren ska se till att personalen har kompetens för sina arbetsuppgifter och utför sina uppgifter på rätt sätt. Vårdgivaren ska snarast anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en person kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Förutsättningen är att personen har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och är eller har varit verksam hos vårdgivaren.

Anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal – IVO

Informera patienten i samband med en vårdskada

När en vårdskada har inträffat ska vårdgivaren snarast förklara för patienten att hen har drabbats av en vårdskada. Vårdgivaren ska också informera om

 • de åtgärder som ska vidtas för att en liknande händelse inte ska inträffa igen
 • vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter
 • patientnämndernas uppgift att hjälpa patienten att framföra klagomål och att få sitt klagomål besvarat av vårdgivaren
 • möjligheten att anmäla klagomål till IVO
 • möjligheten att göra en anmälan till patientförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen.

Om patienten inte själv kan ta del av informationen ska vårdgivaren informera de närstående i stället. Det gäller också om patienten begär det.

Om en händelse som har medfört en allvarlig vårdskada har anmälts till IVO ska vårdgivaren informera patienten om det, om inte bestämmelserna om sekretess eller tystnadsplikt hindrar det.

Informationsmaterial till hälso- och sjukvården

Handboken Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Socialstyrelsen (pdf)

Informationsmaterial till patienter

Om man inte är nöjd med vården – 1177

Anmäl fel på medicinteknisk produkt till Läkemedelsverket eller IVO

Hälso- och sjukvården ska anmäla negativa händelser eller tillbud med en medicinteknisk produkt till tillverkaren och Läkemedelsverket. En negativ händelse eller ett tillbud med en egentillverkad medicinteknisk produkt ska anmälas till IVO.

Hur hanteringen av en negativ händelse ska ske framgår av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården.

Om en medicinteknisk produkt har använts på ett sätt som lett till en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren anmäla det till IVO.

Anmäla negativa händelser och tillbud – Läkemedelsverket

Medicintekniska produkter – IVO

Film om vikten av att anmäla fel på medicintekniska produkter

Läkemedelsverket har tagit fram en film om vikten av att alltid anmäla avvikelser med medicintekniska produkter. Syftet med filmen är att få in fler anmälningar från hälso- och sjukvården som rör fel på medicintekniska produkter.

Ta del av filmen Anmäl alltid avvikelser – Läkemedelsverket

Rapportera biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket

Läkemedelsbiverkningar ska snarast rapporteras till Läkemedelsverket. Oftast är det hälso- och sjukvårdspersonalen som rapporterar sådant. Men den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården har ansvaret för att det sker. Det räcker med en misstanke om läkemedelsbiverkning och den behöver inte vara utredd eller bekräftad.

Reglerna gäller också naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och veterinära läkemedel.

Rapportera biverkningar – Läkemedelsverket

Rapportera oplanerad händelse av betydelse för strålsäkerheten till Strålsäkerhetsmyndigheten

Om en händelse har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig oavsiktlig bestrålning av en patient, personal eller allmänhet ska händelsen anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Hälso- och sjukvårdspersonalen anmäler det inträffade enligt de interna rutinerna för avvikelsehantering. Om händelsen har betydelse ur strålskyddssynpunkt ska vårdgivare, tillika tillståndshavaren, anmäla det inträffade till SSM.

Upplysningar om händelser och förhållanden i verksamheten som har betydelse för strålskyddssynpunkt ska snarast lämnas till SSM. Om det finns misstanke om att en dosgräns har överskridits ska det omgående rapporteras till SSM. Även en händelse som inträffar vid en medicinsk exponering, och som innebär att till exempel patienten har drabbats eller kunde ha drabbats av en allvarlig skada, ska rapporteras till SSM.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: