Kvalitet och patientsäkerhet

Hög kvalitet i hälso- och sjukvården innebär bland annat att patienterna får en god och säker vård. Patientsäkerhetsarbetet är en del av kvalitetsarbetet, och kvaliteten är en del av patientsäkerheten – de hör ihop.

För att främja arbetet med kvalitet och patientsäkerhet finns författningskrav på att vårdgivaren ska ha ett ledningssystem och arbeta systematiskt med patientsäkerhet. 

kvalitet-och-patientsäkerhet-pusslet.jpg

Ledningssystem innehåller processer och rutiner

Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Med hjälp av det ska vårdgivaren planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning, och det ska innehålla de processer och rutiner som behövs för att säkra kvaliteten.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete hos SKR

Vägledning – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete hos SKR

Systematiskt patientsäkerhetsarbete förebygger vårdskador

Systematiskt patientsäkerhetsarbete handlar ytterst om att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Utredning av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada är viktigt i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att lära av det inträffade för att förhindra en återupprepning eller begränsa effekterna av sådana händelser som inte helt går att förhindra.

Öka verksamhetens kvalitet och minska risken för vårdskador

Om vården systematiskt överblickar resultaten av kvalitetsmätningar, analyserar risker och avvikelser och lär av tidigare erfarenheter, såväl positiva som negativa, och använder resultaten för att förstå vad som gör det avvikande möjligt, går det att utforma åtgärder och förändra verksamheten så att kvaliteten ökar och risken för vårdskador minskar.

Ledningen har ett ansvar för att arbetet för säkerhet sker med systematik och för att arbetsmiljö och andra förutsättningar för patientsäkerhet kan utvecklas.

Vårdgivarens årliga patientsäkerhetsberättelse

Vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete ska årligen beskrivas i en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren ska också dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. I patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat framgå 

  • hur man har arbetat med patientsäkerhet under året
  • vilka åtgärder som har vidtagits
  • vilka resultat som har uppnåtts.

Rapporten Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet? hos Socialstyrelsen (pdf)

Kontroll över arbetet och information till intressenter

Dokumentationen ska ge vårdgivaren större kontroll över patientsäkerhetsarbetet samtidigt som andra intressenter får information. Vad en patientsäkerhetsberättelse ska innehålla framgår bland annat av

  • 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen
  • 7 kap 1 § HSLF-FS 2016:40
  • 7 kap 2 och 3 § § SOSFS 2011:9.

Läs mer om patientsäkerhetslagen på sidan Patientsäkerhetslagen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Information och mallar för patientsäkerhetsberättelsen hos SKR

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: