Kvalitet och patientsäkerhet

Hög kvalitet i hälso- och sjukvården innebär bland annat att patienterna får en god och säker vård. Patientsäkerhetsarbetet är en del av kvalitetsarbetet, och kvaliteten är en del av patientsäkerheten – de hör ihop.

Det finns författningskrav på att vårdgivaren ska ha ett ledningssystem och arbeta systematiskt med patientsäkerhet. Det för att främja arbetet med kvalitet och patientsäkerhet. 

Illustration av ett pussel som visar hur kvalitet och patientsäkerhet hänger ihop

Ledningssystem innehåller processer och rutiner

Med hjälp av ledningssystemet ska vårdgivaren planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning och innehålla de processer och rutiner som behövs för att säkra kvaliteten.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete – SKR

Vägledning – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – SKR

Systematiskt patientsäkerhetsarbete förebygger vårdskador

Systematiskt patientsäkerhetsarbete handlar ytterst om att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Att utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada är viktigt i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att lära av det inträffade och på så sätt förhindra att händelserna upprepas. Ett annat syfte är att begränsa effekterna av händelser som inte helt går att förhindra.

Öka verksamhetens kvalitet och minska risken för vårdskador

Genom att vården systematiskt överblickar resultaten av kvalitetsmätningar går det att utforma åtgärder och förändra verksamheten så att kvaliteten ökar. Därmed minskar också risken för vårdskador. I kvalitetsarbetet är det också viktigt att analysera risker och avvikelser och lära av tidigare erfarenheter, både positiva och negativa. Resultaten av det kan användas för att förstå vad som gör det avvikande möjligt.

Ledningen har ett ansvar för att säkerhetsarbetet sker med systematik. Ledningen har också ansvar för att arbetsmiljö och andra förutsättningar för patientsäkerhet kan utvecklas.

Vårdgivarens årliga patientsäkerhetsberättelse

Vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete ska årligen beskrivas i en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren ska också dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 

I patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat framgå 

  • hur man har arbetat med patientsäkerhet under året
  • vilka åtgärder som har vidtagits
  • vilka resultat som har uppnåtts.

Rapporten Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet? – Socialstyrelsen (pdf)

Kontroll över arbetet och information till intressenter

Dokumentationen ska ge vårdgivaren större kontroll över patientsäkerhetsarbetet. Samtidigt gör dokumentationen att andra intressenter får information.

Vad en patientsäkerhetsberättelse ska innehålla framgår bland annat av

  • 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen
  • 7 kap 1 § HSLF-FS 2016:40
  • 7 kap 2 och 3 § § SOSFS 2011:9.

Läs mer om patientsäkerhetslagen på sidan Patientsäkerhetslagen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Information och mallar för patientsäkerhetsberättelsen – NSG Patientsäkerhet, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: