Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Inom både hälso- och sjukvården och tandvården ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. SOSFS 2011:9 är tillämplig i det arbetet och i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Observera

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och föreskrifterna kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Texten på den här webbsidan ersätter alltså inte texten i föreskrifterna.

Läs hela föreskrifterna hos Socialstyrelsen

Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem hos Socialstyrelsen (pdf)

En sammanfattning av föreskrifterna

Ledningssystem behövs för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten och patientsäkerheten i verksamheten. Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten. 

Att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett systemperspektiv, att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning och att kontinuerligt förbättra verksamheten. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet

  • planera
  • leda
  • kontrollera 
  • följa upp
  • utvärdera
  • förbättra verksamheten.

En verksamhet kan ha egna önskemål eller andra krav på sig som gör att man behöver ett ledningssystem med andra syften än de som anges i SOSFS 2011:9. Ett exempel är att ha en god arbetsmiljö. Så länge som kraven i SOSFS 2011:9 uppfylls är det fullt möjligt att ha ett integrerat ledningssystem.

Definition av kvalitet

SOSFS 2011:9 anger hur kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Kvalitet definieras i SOSFS 2011:9 som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Kvalitetsdefinitionen kan därför beskrivas som en ram som ska fyllas med det innehåll som finns i dessa andra lagar och föreskrifter eller beslut som gäller för verksamheten. Det räcker därför inte med att endast läsa SOSFS 2011:9 för att veta vad som ska uppnås med hjälp av ledningssystemet.

Definitionen av kvalitet styr hur ledningssystemet ska byggas upp och vad som ska uppnås med hjälp av det.

Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad

Vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkerställa kvaliteten i sin verksamhet. I varje process ska vårdgivaren identifiera de aktiviteter som ingår och bestämma aktiviteternas inbördes ordning. För varje aktivitet ska vårdgivaren utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

Vårdgivaren ska också identifiera de processer där intern och extern samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Av processerna och rutinerna ska det framgå hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Genom processerna och rutinerna ska även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med myndigheter.

Systematiskt förbättringsarbete

Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns risk för händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska också utöva egenkontroll, det vill säga systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten och kontrollera att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. Egenkontrollen ska vara så omfattande och göras så ofta som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet.

Utredning av avvikelser

Vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. De kan komma från flera aktörer och intressenter, som finns uppräknade i SOSFS 2011:9. Syftet är att den som bedriver verksamheten ska kunna få en bred återkoppling.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: