Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

SOSFS 2015:10 syftar till att förebygga och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg genom basal hygien.

Observera

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och föreskrifterna kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Texten på den här webbsidan ersätter alltså inte texten i föreskrifterna.

Läs hela föreskrifterna hos Socialstyrelsen

En sammanfattning av föreskrifterna

Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – med andra ord åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Syftet är att förebygga direkt och indirekt kontaktsmitta.

I SOSFS 2015:10 anges de krav som är grunden för alla verksamheters lokala hygienrutiner. Följande regler gäller vid fysisk kontakt med patienten eller den som har beviljats omsorgsinsatser:

  • Arbetskläderna ska ha korta ärmar.
  • Arbetskläderna ska bytas minst dagligen.
  • I vissa situationer ska plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande skyddskläder användas utanpå arbetskläderna. Om skyddskläder används vid vård av eller omsorg om flera personer efter varandra, ska de bytas mellan varje person.
  • Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande.
  • Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material.
  • Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett vård- eller omsorgsmoment.
  • Händerna ska vara torra innan de desinfekteras.
  • Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras, om de är eller kan antas vara smutsiga.
  • Efter vård av eller omsorg om en person som kräks eller har diarré ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion.
  • I vissa situationer ska skyddshandskar användas. De skyddshandskar som används i vård och omsorg ska vara för engångsbruk och avsedda för ändamålet. De ska bytas mellan varje vård eller omsorgsmoment.

Vårdgivaren ansvarar för att föreskrifterna följs. Därmed ska vårdgivaren till exempel ta fram de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att reglerna följs. Vilka rutiner som behövs kan variera beroende på typen av verksamhet.

Även personal kan utsättas för smittorisker genom arbetet. Det kan förebyggas genom reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: