Informera och stötta

Både patienten, de närstående och personalen påverkas av en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Upplevelsen kan skilja sig åt, men alla behöver stöd och information. Det är ledningens ansvar att alla inblandade får rätt stöd.

Stötta patienten och de närstående

Patienten och de närstående behöver tas om hand på ett inkännande och professionellt sätt. Det spelar ingen roll om det gäller en fysisk eller psykisk skada. Det spelar heller ingen roll om skadan är akut eller om symtomen visar sig senare.

Vid en vårdskada, se omedelbart till att

  • begränsa eventuella följder
  • informera patienten och de närstående om patienten begär det eller om patienten inte själv kan ta del av informationen
  • i förekommande fall be om ursäkt för det inträffade
  • dokumentera det som hänt och den information som har lämnats till patienten i patientjournalen.

Ge mycket information direkt

Det första bemötandet är mycket viktigt. Personalen ska snarast ge information om

  • vad som har hänt
  • vilka åtgärder som vidtas för att en liknande händelse inte ska inträffa igen
  • vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter
  • att patientnämnden kan hjälpa patienten att föra fram klagomål och få dessa besvarade av vårdgiven
  • möjligheten att anmäla klagomål till IVO
  • möjligheten att begära ersättning.

Patienten behöver känna sig delaktig och uppleva att hanteringen är öppen och kommunikationen god.

Erbjud långvarigt stöd

En vårdskada kan innebära att den drabbade patienten går från ett självständigt liv till ett livslångt beroende. Skadan kan därmed förändra patientens liv i grunden. Patienten kan tappa förtroendet för hälso- och sjukvården och bli rädd för att samma sak ska hända igen. Följden kan bli allvarliga och långvariga känslomässiga reaktioner. Därför kan patienten och de närstående behöva olika stödinsatser under lång tid efter själva händelsen.

Stötta personalen

Personal som varit involverad i en händelse påverkas ofta både personligen och professionellt. Det är vanligt med skuldkänslor och självanklagelser. Många tvivlar på sin kompetens och är oroliga för vad andra ska tycka. Sådana känslomässiga reaktioner kan påverka både hälsan och arbetsförmågan.

Den personal som berörs behöver få ett individuellt och systematiskt omhändertagande med återkommande samtal och diskussioner med erfarna kollegor. För att bearbeta händelsen behöver personalen kunna lära av den och förstå vad som hände. Behovet av stöd kan finnas under en lång tid.

Stötta organisationen

Händelser med allvarlig utgång för en patient påverkar hela organisationen. De kan leda till kollektiva känslor av bristande förtroende, skam, skuld och även sorg. Det kan i förlängningen få negativa konsekvenser för verksamheten. Ledningen behöver hantera följderna av en allvarlig händelse på ett öppet och systematiskt sätt.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: