När en patient har synpunkter eller klagomål

Vårdgivaren ska snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada om hur hen ska gå tillväga för att lämna synpunkter eller klagomål. Vårdgivaren ska också informera om vilken hjälp som finns att få.

Patienten kan kontakta verksamheten direkt

Patienten kan kontakta den verksamhet det gäller, för att hen ska få ett svar snarast och för att vårdgivaren ska kunna utveckla och förbättra vården. Kontakten kan tas direkt med hälso- och sjukvårdpersonalen eller verksamhetschefen. Vissa vårdgivare har patientvägledare som kan ta emot frågor och synpunkter och ge vägledning.

Särskilt om klagomål

Om en patient eller en närstående har klagomål eller synpunkter på hälso- och sjukvården är det i första hand vårdgivaren som ska ta emot och bemöta klagomålet. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen.

En patient som inte kan eller vill vända sig till vårdgivaren direkt har alltid möjlighet att kontakta patientnämnden för att få hjälp och stöd vid klagomål. Ett klagomål från en patient kan alltså även komma från patientnämnden. 

När en patient eller närstående har lämnat ett klagomål bör verksamheten senast en arbetsdag efter det att patienten framfört klagomålet bekräfta att de har tagit emot det och svara på det inom fyra veckor.

Läs mer om hur en patient kan gå tillväga för att lämna synpunkter eller klagomål på vården hos Socialstyrelsen

Det går att vända sig till andra aktörer också

En patient kan också vända sig till andra aktörer med synpunkter, klagomål eller begäran om ersättning. Utredningarna sker dock utifrån olika lagstiftning eller bestämmelser och de har inte alltid samma syfte och mål.

Informationsmaterial till vårdgivare och patient hos Löf

Om du inte är nöjd med vården hos 1177

Patientnämnderna ska hjälpa patienten

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare. Patientnämnderna ska också utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och deras närstående och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Detta görs bland annat genom att främja kontakterna mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Det görs också genom att tillhandahålla eller hjälpa patienten att få den information hen behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården.

Patientnämnderna ska rapportera iakttagelser och avvikelser som är av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter för att eventuella brister ska kunna åtgärdas. Genom att årligen analysera de klagomål och synpunkter som har kommit in, uppmärksammar nämnderna regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av hälso- och sjukvården.

I varje region och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter. Kontaktuppgifter finns på 1177 vårdguiden samt på kommunens eller regionens webbplats och i telefonkatalogen. 

Läs mer på sidan Patientnämnder

Hitta din patientnämnd hos IVO

Anmäla klagomål till IVO

Patienten eller en närstående kan efter att ha kontaktat vårdgivaren eller patientnämnden anmäla till IVO. IVO har skyldighet att utreda händelser som har inneburit att patienten i samband med hälso- och sjukvård har fått en bestående och inte ringa skada eller sjukdom, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.

IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och isolering enligt smittskyddslagen och händelser i samband med hälso- och sjukvård som allvarligt och på ett negativt sätt har påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.

För att IVO ska kunna utreda ett klagomål behöver klagomålet som regel lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal.

IVO:s upplysningstjänst svarar på frågor

IVO har en upplysningstjänst som besvarar frågor om att anmäla klagomål. Upplysningstjänsten kan även svara på frågor som rör lagstiftning och regler vid vårdskador och patientsäkerhet. 

Läs mer om IVO på sidan Nationella myndigheter

Lämna information om brister eller missförhållanden hos IVO

Lämna klagomål på hälso- och sjukvård hos IVO

Få ekonomisk ersättning för patientskada

Den som fått en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning via Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, som prövar saken när patienten har gjort en anmälan. Alla Sveriges regioner är försäkrade hos Löf.

Löf arbetar bland annat för ökad patientsäkerhet i Sverige. 

Läs mer om Löf på sidan Organisationer på nationell nivå

Läs mer om Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag hos Löf

Privat vård och privat tandvård ingår inte i den allmänna patientförsäkringen hos Löf

Privat vård och privat tandvård omfattas inte av regionernas patientförsäkring. Då måste patienten kontakta det försäkringsbolag som det privata sjukhuset, den privata tandläkarmottagningen eller det privata äldreboendet har tecknat patientförsäkring i. Om det gäller kommunal hälso- och sjukvård behöver patienten kontakta sin kommun. När det gäller vård hos en privattandläkare kan patienten kontakta Privattandvårdsupplysningen och Förtroendenämnden.

Alla vårdgivare måste ha en patientförsäkring

Alla som bedriver hälso- och sjukvård och tandvård måste ha en patientförsäkring. Det gäller även de privata vårdgivarna. Om en vårdgivare ändå saknar patientförsäkring kan patienten vända sig till Patientförsäkringsföreningen med sitt krav på ersättning för en skada.

Patientförsäkringsföreningen

Få ekonomisk ersättning för skada orsakad av läkemedel

Om skadan beror på läkemedel kan patienten göra en anmälan till läkemedelsförsäkringen som prövar om hen har rätt till ekonomisk ersättning.

Läkemedelsförsäkringen

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: