Patientnämnder

Patientnämndernas uppgift är att hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare. De ska även hjälpa patienter att få information för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården.

I varje region och i vissa kommuner finns en patientnämnd med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård hos region och kommun.

Nämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och se till att de blir besvarade. De ska även hjälpa patienter att få den information de kan behöva för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- sjukvården. Om patienten är ett barn ska nämnden särskilt beakta barnets bästa.

Patientnämnderna återkopplar också till vården när det gäller iakttagelser och avvikelser som har betydelse för patienterna. Syftet är att vården ska få kännedom om eventuella förbättringar som behöver göras. Genom att årligen analysera de klagomål och synpunkter som har kommit in, uppmärksammar nämnderna regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av hälso- och sjukvården.

Patientnämnden är inget övervakande organ och har heller inga disciplinära befogenheter.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: