Hälso- och sjukvårdspersonal

Alla som arbetar i hälso- och sjukvården ansvarar för att de utför sitt arbete på ett sätt som är säkert för patienterna. Personalen ska utföra sitt arbete så att det stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet och ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.

Det är inte bara legitimerade yrkesutövare som ingår i gruppen hälso- och sjukvårdspersonal. Till exempel räknas undersköterskor, vårdbiträden och tandsköterskor som är verksamma vid en vårdinrättning och medverkar i hälso- och sjukvård som hälso- och sjukvårdspersonal. 

Vissa befattningar innebär ett särskilt ansvar

Det finns arbetsuppgifter som bara får utföras av en yrkesgrupp eller vissa yrkesgrupper, eller som kräver särskild utbildning, kompetens eller befattning. En uppräkning av vissa arbetsuppgifter finns på webbsidan Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården – Socialstyrelsen.

Inom hälso- och sjukvårdspersonalen finns också roller som innebär ett särskilt ansvar. Det är till exempel medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

MAS och MAR

Inom den kommunala hälso- och sjukvården ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, med särskilda angivna ansvarsområden. Det kan finnas flera MAS i samma kommun och de ansvarar för det verksamhetsområde som kommunen bestämmer.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, är motsvarande befattning inom rehabilitering.

Meddelandeblad för MAS och MAR hos Socialstyrelsen

Om MAS och MAR på webbsidan Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården hos Socialstyrelsen

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering MAS MAR

Verksamhetschef

Verksamhetschef är en övergripande befattning med särskilt ansvar inom hälso- och sjukvården och tandvården. Verksamhetschefen har det samlade ansvaret för en verksamhet. Hen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Verksamhetschefens skyldigheter är rättsligt reglerat.

Om verksamhetschef på webbsidan Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården hos Socialstyrelsen

Centrala roller i patientsäkerhetsarbetet

Det finns roller som är centrala i patientsäkerhetsarbetet men som inte är definierade i någon lag eller föreskrift. Det är till exempel chefläkare, chefsjuksköterskor, cheftandläkare och patientsäkerhetssamordnare.

Chefläkare, chefsjuksköterska och cheftandläkare

Ofta är det en chefläkare som ansvarar för att anmäla händelser som har medfört en allvarlig vårdskada eller hade kunnat göra det. Chefläkaren är ofta en kliniskt erfaren läkare med chefserfarenhet och lokal kännedom. Hen arbetar övergripande med att utveckla patientsäkerhet och kvalitet, hantera klagomål och lex Maria-anmälningar.

Chefläkaren kan också ge kunskapsstöd i ett flertal frågor. Det kan till exempel vara mediekontakter och katastrofplanering. Lokalt finns flera exempel på ytterligare arbetsuppgifter av varierande karaktär. Begreppet chefläkare är inte definierat i någon lag eller föreskrift.

Motsvarande för omvårdnadsperspektivet är regionala chefsjuksköterskor som arbetar övergripande med patientsäkerhet. Inom tandvården finns cheftandläkare. Begreppen är inte definierade i någon lag eller föreskrift.

Nätverket Sveriges chefläkare

Nätverket Sveriges chefsjuksköterskor

Andra roller

Många personer i olika funktioner är involverade i det övergripande patientsäkerhetsarbetet. De leder, samordnar och stödjer på olika nivåer i kommuner och regioner.

Exempel på funktioner är kvalitetssamordnare, patientsäkerhetssamordnare, patientsäkerhetsstrateger och hälso- och sjukvårdsstrateger. Begreppen är inte definierade i någon lag eller föreskrift.

Arbetsuppgifter kan fördelas på olika sätt

De flesta arbetsuppgifter är inte reglerade på så vis att det finns krav på vem som får utföra dem. Det finns alltså en stor frihet inom hälso- och sjukvården och tandvården när det gäller hur arbetsuppgifter som inte är särskilt reglerade fördelas. De allmänna reglerna om en god och säker vård på hälso- och sjukvårdens område gäller dock och påverkar indirekt hur arbetet kan fördelas.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: