Organisationer på nationell nivå

Flera organisationer på nationell nivå har uppdrag som rör patientsäkerhet eller arbetar med centrala frågor inom patientsäkerhet.

Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården

Regionerna har, med stöd av SKR, etablerat ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. En utvecklad kunskapsstyrning är ett medel för att uppnå god och jämlik vård och omsorg. Patientsäkerhetsarbetet är en viktig och naturlig del i kunskapsstyrningsarbetet.

Kunskapstyrningssystemet består av 24 programområden, NPO, och ett nationellt primärvårdsråd. NPO tillsätter nationella arbetsgrupper, NAG, inom olika områden och vid behov för specifika frågor. För att leda och samordna regionernas nationella, gemensamma arbete i olika områden med utgångspunkt i befintliga nationellt gemensamma strukturer och arbeten har nio nationella samverkansgrupper, NSG, bildats.

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NSG Patientsäkerhet

NSG Patientsäkerhet stödjer och samordnar regionernas arbete inom patientsäkerhetsområdet. Det innebär att

  • bevaka och driva utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet nationellt, till exempel genom att framtidsspana, omvärldsbevaka och aktivt följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården
  • sprida den kunskapen inom kunskapsstyrningsorganisationen för att se till att patientsäkerhet genomsyrar samtliga programområden
  • sammanställa lägesrapporter
  • genomföra analyser av patientsäkerhetsläget och utvecklingen över tid
  • stödja ledning- och styrning för patientsäkerhet.

NSG patientsäkerhet

Regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS

Motsvarande strukturer som finns i det regionala patientsäkerhetsarbetet finns inte på kommunal nivå.

Socialstyrelsen och SKR arbetar tillsammans med representanter för de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS, genom ett partnerskap mellan lokal, regional och nationell nivå. Partnerskapets syfte är att bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och att kunskapen används.

Inom ramen för SKR:s arbete med god och nära vård finns ett nätverk för kontaktpersoner inom den kommunala hälso- och sjukvården. Sammankallande är SKR:s handläggare i frågorna.

Regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS – SKR

Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf

Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, är ett rikstäckande försäkringsbolag som ägs av regionerna. Löf försäkrar de vårdgivare som finansieras av regionerna.

Uppdraget är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården och att bidra till att antalet skador i vården minskar. Löf arbetar därför skadeförebyggande genom riktade insatser, utbildningar och forskningsstöd. Löf har tillsammans med yrkesorganisationer startat flera patientsäkerhetsprojekt som är riktade mot hälso- och sjukvården. De tillhandahåller också handböcker och verktyg.

Patientsäkerhet hos Löf

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Sveriges kommuner och regioner, SKR, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner och regioner. SKR:s uppgift är att stödja medlemmarna och bidra till att utveckla deras verksamhet.

SKR samordnade under många år det nationella patientsäkerhetsarbetet. Det gällde såväl på operativ som på strategisk nivå, och till en början i första hand för regioner.

Efter att regionerna etablerade ett system för kunskapsstyrning där nationell samverkansgrupp, NSG, för patientsäkerhet ingår, togs samordningen av det operativa patientsäkerhetsarbetet över av NSG Patientsäkerhet. Från 2023 har SKR övergått till att intressebevaka patientsäkerhetsområdet.

Patientsäkerhet – SKR

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, SLF

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, SLF, är en kollektiv försäkring för alla som har skadats av läkemedel. Den har skapats genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag och nästan alla bolag som verkar i Sverige ingår (99 procent av alla sålda läkemedel).

Vårdföretagarna/Almega

Vårdföretagarna/Almega är en arbetsgivar- och branschorganisation för privata vårdgivare. Målet är att medlemmarna ska ge en högkvalitativ, säker och effektiv vård och omsorg. Organisationen deltar bland annat i nationella samverkansgrupper och driver frågor om transparens, nationella kvalitetsindikatorer och redovisning av dessa för profession, patienter och närstående.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: