Vårdgivare

Vårdgivaren ansvarar för verksamheten och har ett uttalat ansvar för patientsäkerhetsfrågorna i lagstiftningen.

Vårdgivaren ansvarar för att verksamheten har ett ledningssystem som ska anpassas efter verksamhetens inriktning och omfattning. Det ska innehålla de processer och rutiner som behövs för att verksamheten ska hålla hög kvalitet.

Dessutom är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det innebär att vårdgivaren ska

  • planera, leda och kontrollera verksamheten så att kraven på en god hälso- och sjukvård och tandvård upprätthålls
  • arbeta förebyggande för att minska risken att patienter drabbas av vårdskador
  • utreda händelser som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det
  • ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet
  • anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till  IVO
  • informera patienter som har drabbats av en vårdskada 
  • dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten och årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: