Internationella patientsäkerhetsdagen

Den 17 september är en återkommande internationell patientsäkerhetsdag som har initierats av Världshälsoorganisationen, WHO. I samband med dagen deltar medlemsländerna i en världsomspännande kampanj. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt. Socialstyrelsen har tagit fram material kopplat till kampanjen. Använd gärna det för att stärka medvetenheten om patientsäkerhet i samband med internationella patientsäkerhetsdagen. 

Logga WHO Patient Safety Day

Sverige är en aktiv medlem i WHO och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål ”Ingen ska skadas i vården”. Varje år tar Socialstyrelsen fram material kopplat till årets kampanj. Hjälp oss gärna att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet i samband med den 17 september. 

Tema 2023: Patienten som medskapare för en säker vård

Temat för den internationella patientsäkerhetsdagen 2023 uppmärksammar patienternas och närståendes avgörande roll för en säker vård. Patienten som medskapare är en grundläggande förutsättning för en säker vård, både i Sveriges nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet och i WHO:s globala handlingsplan.

Socialstyrelsen har tagit fram olika typer av informationsmaterial kopplat till årets tema "Patienten som medskapare för en säker vård". 

Grundbudskap för kommunikation 

Grundbudskapen kan användas som grund för kommunikation i olika kanaler. Anpassa gärna till din verksamhet och komplettera med vad din organisation gör kopplat till årets tema "Patienten som medskapare för en säker vård". Kanske har ni ett patientråd, en särskild metod eller projekt som bidrar till en ökad involvering av patienter och närstående eller något liknande.

Grundbudskap
 • I Sverige har vi goda medicinska resultat men fortfarande uppstår skador i vården. Brister i patientsäkerheten leder till stort lidande och ökade kostnader. Varje år drabbas närmare 100 000 patienter av vårdskador.
 • För att ingen ska behöva drabbas av en vårdskada krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete på alla nivåer i hälso- och sjukvården. En grundläggande del är att involvera patienten.
 • Den 17 september är det den internationella patientsäkerhetsdagen som i år uppmärksammar patienters och närståendes avgörande roll för en god och säker vård. Det handlar bland annat om detta:
  • Patienten ses som del av teamet och att vården utformas och genomförs i samråd med patienten och närstående. Patientens perspektiv ska tas tillvara, även om patienten inte vill eller kan delta aktivt.
  • Patienten får kunskap om hur hen kan bidra till att vården blir säker. Den patient som är väl insatt i varför och hur olika moment i undersökning och behandling ska genomföras, bidrar även till att vårdförloppet blir som det är tänkt och till att avvikelser uppmärksammas och kan åtgärdas.
  • Patienter och närståendes kunskaper och perspektiv kommer in i alla nivåer i hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Film: Patienten som medskapare för en säker vård

Vi har tagit fram en kort film om vikten av att involvera patienter och närstående för en säker vård. Filmen kan visas på skärm eller som bildspel på till exempel Linkedin. Filmen finns även i en syntolkad version. Speltiden är cirka 50 sekunder.

För att ladda ner filmen till din dator, klicka på dela-knappen i övre högra hörnet i filmen. Klicka på länken där så kommer du till Vimeo där du kan välja att ladda ner filmen. Via dela-knappen kan du också dela i sociala medier.

Syntolkad version av filmen Patienten som medskapare för en säker vård

Bildspel för Instagram

Här kan du ladda ner ett bildspel som kan användas för inlägg på Instagram. Speltiden är cirka 25 sekunder.

För att ladda ner filmen till din dator, klicka på dela-knappen i övre högra hörnet i filmen. Klicka på länken där så kommer du till Vimeo där du kan välja att ladda ner filmen.

Innehållet i bildspelet:

 • Patienter och närståendes kunskaper och erfarenheter är viktiga för att vården ska bli så god och säker som möjligt.
 • Patienter har ofta mycket att tillföra. Om patienten är väl insatt i sin vård och behandling bidrar det till att vården blir som det är tänkt.
 • Patienters återkoppling är avgörande och gör att vården kan förbättras – även för andra patienter.
 • Agera för säker vård.

Bild för Facebook

Bilden kan användas för inlägg på Facebook. Den har storlek 1080x1350 och texten "Patienters och närståendes kunskaper och erfarenheter är viktiga för att vården ska bli så god och säker som möjligt". 

internationella-patientsakerhetsdagen-2023-till-facebook-small.png

Ladda ner bild för användning i Facebook (png)

Grafik för sociala medier

Bilderna med text och grafik kan användas för inlägg i sociala medier. Det är två stycken bilder i storlek 1080x1080 med WHO:s grafik för internationella patientsäkerhetsdagen. Den ena har texten "Internationella patientsäkerhetsdagen 2023". Den andra har texten "Tillsammans agerar vi för en säker vård. Internationella patientsäkerhetsdagen 2023".

patientsakerhetsdagen-2023-small-FB.jpg

Ladda ner grafik Internationella patientsäkerhetsdagen 2023 för sociala medier (jpg)

tillsammans-agerar-vi-for-en-saker-vard-patientsakerhetsdagen-2023-small.jpg

Ladda ner grafik Tillsammans agerar vi för en säker vård för sociala medier (jpg)

Hashtags

Använd gärna dessa hashtags vid inlägg i sociala medier:

 • #wpsd
 • #patientsafety
 • #WHO
 • #patientsäkerhet
 • #ageraförsäkervård
 • #socialstyrelsen

Roll-up 

Vi har tagit fram en roll-up som kan användas i olika sammanhang kopplat till internationella patientsäkerhetsdagen. Möjlighet finns att lägga till din egen organisations logotyp.

rollup-internationella-patientsakerhetsdagen-small.png

Ladda ner tryckoriginal för roll-up (pdf)

WHO:s internationella kampanj

På WHO:s webbplats finns material för den internationella kampanjen på temat ”Engaging patients for patients safety”. Här finns posters och bilder för sociala medier på engelska och andra språk.

World Patient Safety Day 2023 – WHO

Om du inte är nöjd med vården eller tandvården – hit kan du vända dig

I kampanjen vill vi lyfta patienters och närståendes viktiga roll i arbetet för en säker vård. För den patient eller närstående som har varit med om en händelse som har eller hade kunnat leda till en vårdskada kan detta kan väcka frågor. På Socialstyrelsens webbplats kan du du läsa mer om vart patienter och närstående kan vända sig för mer information.

Om du inte är nöjd med vården eller tandvården – Socialstyrelsen

Tidigare års kampanjer

 • År 2019 lanserades WHO:s kampanj ”Ingen ska skadas i vården” för första gången. Då var temat ”Patient Safety: a global health priority”. Mottot var ”Speak up for Patient Safety” – ”Uppmärksamma patientsäkerhet”.
 • År 2020 var temat för kampanjen” Health Worker Safety, A Priority for Patient Safety” – ”Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten”. WHO valde temat för att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som covid-19 inneburit för hälso- och sjukvårdspersonalen runt om i världen.
 • År 2021 uppmärksammades mödra- och förlossningsvården genom temat ”Safe maternal and newborn care”.
 • År 2022 var temat ”Medication safety” – ”Säker läkemedelshanering”, som kopplar till WHO:s tredje globala patientsäkerhetsmål, Medication without harm.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: