Internationella patientsäkerhetsdagen

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Logga WHO Patient Safety Day

Sverige är en aktiv medlem i WHO och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål ”Ingen ska skadas i vården”. Varje år tar Socialstyrelsen fram material kopplat till årets kampanj. Hjälp oss gärna att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet i samband med den 17 september. 

Tema 2022: Säker läkemedelshantering

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar och därigenom bidra till ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läkemedelsrelaterade skadorna utgör en stor del av vårdskadorna och orsakar ett stort lidande för den patient som drabbas.

Covid 19-pandemin har ytterligare satt fokus på riskerna med läkemedel och skador kopplade till läkemedel. Det gäller inte bara i Sverige utan i hälso- och sjukvården över hela världen. Säker läkemedelshantering är därför en prioriterad patientsäkerhetsfråga globalt.

Speltid för filmen är cirka 2 minuter

Årets tema ”Medication Safety” med mottot ”Medication Without Harm” hos WHO

Årets tema kopplar till WHO:s tredje globala patientsäkerhetsmål

2022 års tema för den internationella patientsäkerhetsdagen kopplar också till WHO:s tredje globala patientsäkerhetsmål "Medication Without Harm", "Läkemedelsbehandling utan skada", som lanserades i mars 2017. Målet är att minska de allvarliga undvikbara läkemedelsrelaterade skadorna med 50 procent under fem år. Fokus ligger på att förbättra och främja en säker läkemedelshantering genom att stärka systemen för att minska medicineringsfel och undvika läkemedelsrelaterade skador.

Medication Without Harm hos WHO

Kampanjmaterial för att uppmärksamma årets viktiga tema

För att få större genomslag och uppmärksamhet för årets viktiga tema ”Säker läkemedelshantering”, och för patientsäkerheten i stort, har vi tagit fram ett kampanjmaterial. Materialet består av dels två korta bildspel som du till exempel kan använda för inlägg i sociala medier, dels en roll-up.

Bildspel för inlägg i sociala medier

Det ena bildspelet riktar sig till allmänheten och det andra till professionen. Hjälp gärna till att sprida bildspelen. Det går förstås också bra att länka till den här webbsidan och att dela de inlägg vi gör i våra kanaler på LinkedIn, Facebook och Instagram. Följer du oss där är det lätt att dela inläggen.

För att ladda ner bildspelet till din dator, klicka på dela-knappen i övre högra hörnet i bildspelet. Klicka på länken där så kommer du till Vimeo där du kan välja att ladda ner bildspelet.

Bildspel riktat till allmänheten

För användning i Facebook och Instagram. Speltid cirka 30 sekunder.

Innehållet i bildspelet:

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar.

Samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till allvarliga vårdskador.

Innan du tar ditt läkemedel:

 • Sök kunskap om ditt läkemedel
 • Kontrollera vad, när och hur du ska ta ditt läkemedel
 • Fråga hälso- och sjukvårdspersonalen

Tillsammans agerar vi för en säker vård – Internationella patientsäkerhetsdagen 2022

Bildspel riktat till professionen

För användning i LinkedIn. Speltid cirka 30 sekunder.

Innehållet i bildspelet:

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar.

Samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till allvarliga vårdskador.

Innan du ger ett läkemedel:

 • Sök kunskap om det läkemedel du ska ge
 • Kontrollera patientens identitet, läkemedelsnamn, form och styrka samt hur och när du ska ge det
 • Fråga patienten om den har tillräckligt med information

Tillsammans agerar vi för en säker vård – Internationella patientsäkerhetsdagen 2022

Roll-up 

Vi har tagit fram en roll-up som kan användas i olika sammanhang kopplat till internationella patientsäkerhetsdagen. Möjlighet finns att lägga till din egen organisations logotyp.

rollup-internationella-patientsakerhetsdagen-small.png

Ladda ner tryckoriginal för roll-up (pdf)

Många aktörer i Sverige arbetar för läkemedelssäkerheten

Socialstyrelsen, och flera andra myndigheter och organisationer i Sverige, har uppdrag som rör läkemedel och olika aspekter av läkemedel.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens arbete inom läkemedelsområdet syftar till att stödja en patientsäker, tillgänglig och jämlik läkemedelsbehandling.

Det handlar till exempel om att

 • tillhandahålla statistik om läkemedelsanvändning
 • göra fördjupade analyser och uppföljningar
 • ge ut föreskrifter och allmänna råd
 • publicera analyser och prognoser av kostnadsutvecklingen för läkemedelsförsäljningen i Sverige
 • utveckla och förvalta den nationella källan för ordinationsorsak
 • samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap
 • bevaka patientsäkerhetsområdet eftersom olämplig och felaktig läkemedelsanvändning är bland de vanligaste vårdskadorna
 • förvalta webbutbildningar i farmakologi och information via den här webbplatsen.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården syftar till att skapa en så säker läkemedelshantering som möjligt där så få patienter som möjligt drabbas av läkemedelsrelaterade skador. Det finns också en handbok för tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden.

Läs mer om HSLF-FS 2017:37 och handboken

På den här webbplatsen, som förvaltas av Socialstyrelsen, finns samlad information om läkemedelsrelaterade skador och hur du kan arbeta förebyggande.

Läs mer på sidan Läkemedelsrelaterade skador

Andra aktörer

E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten samordnar regeringens och de nationella initiativen inom e-hälsa. Myndigheten ska bidra till ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg och ansvarar dessutom för register och it-funktioner som vårdgivare och apotek behöver för att bland annat förskriva och expediera recept.

Sedan maj 2021 gäller lagen om nationell läkemedelslista. Samtidigt introducerades registret Nationella läkemedelslistan. Registret tas fram av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

Läs mer om E-hälsomyndighetens uppdrag och Nationell läkemedelslista hos E-hälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Jordbruksverket ett gemensamt uppdrag från regeringen att leda en nationell samverkansfunktion i arbetet mot antibiotikaresistens. Samverkansfunktionen har funnits sedan 2012 och utgörs idag av en samverkansgrupp där 26 myndigheter och organisationer är representerade och arbetar enligt en given struktur. Arbetet styrs av en tvärsektoriell handlingsplan som i nuläget gäller för perioden 2021–2024.

Läs mer om Nationell samverkansfunktion i arbetet mot antibiotikaresistens hos Folkhälsomyndigheten

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket arbetar dels för att patienten, hälso- och sjukvården och djursjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva produkter, dels för att produkterna används ändamålsenligt och effektivt. Myndigheten lämnar också tillstånd och utövar tillsyn.

Läkemedelsbiverkningar till följd av fel i läkemedelshantering, överdosering, missbruk, exponering i arbetet och biverkningar vid så kallad ”off label-användning” ska rapporteras till Läkemedelsverket. Det gäller också olyckor och tillbud med medicintekniska produkter.

Läs mer om Läkemedelsverkets uppdrag hos Läkemedelsverket

Nationell läkemedelsstrategi, NLS

Den nationella läkemedelsstrategin är en samverkansplattform med syftet att förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård.

Visionen i strategin är ”rätt läkemedelsanvändning till nytta för patienten och samhälle”. Till detta har det knutits tre mål:

 1.  Effektiv och säker läkemedelsanvändning
 2. Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
 3. Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Strategin beslutas av regeringen samt SKR som parter till den nationella läkemedelsstrategin. Ett 20-tal myndigheter och organisationer verkar inom strategin. Läkemedelsverket har sedan 2011 samordnat och följt upp strategin i samverkan med aktörer inom NLS.

Läs mer om Nationell läkemedelsstrategi hos Läkemedelsverket

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik

Inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik. Samverkansgruppen arbetar för att ge stöd för läkemedels- och medicinteknikfrågor inom systemet för kunskapsstyrning.

Läs mer om Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik hos Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Tidigare års kampanjer

År 2019 lanserades WHO:s kampanj ”Ingen ska skadas i vården” för första gången. Då var temat ”Patient Safety: a global health priority”. Mottot var ”Speak up for Patient Safety” – ”Uppmärksamma patientsäkerhet”.

År 2020 lanserades kampanjen för andra gången. Då var temat ” Health Worker Safety, A Priority for Patient Safety” – ”Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten”. WHO valde temat för att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som covid-19 inneburit för hälso- och sjukvårdspersonalen runt om i världen.

År 2021 uppmärksammades mödra- och förlossningsvården genom temat ”Safe maternal and newborn care”.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: