Fokusområde 2 – Tillförlitliga och säkra system och processer

Rätt patient ska få rätt vård, på rätt plats och i rätt tid. Med tillförlitliga och säkra system, processer och rutiner kan förutsättningar skapas för hälso- och sjukvårdspersonalen att arbeta säkert, effektivt och enligt bästa tillgängliga kunskap.

Fokusområde 2 syftar till att

 • möta förändringarna i hälso- och sjukvården genom att utveckla ändamålsenliga processer med fokus på patientens väg genom vården
 • skapa en säker, sammanhållen, tillgänglig och jämlik vård
 • stärka patientsäkerheten genom att minska oönskade variationer.

Huvudmän som har tillförlitliga och säkra system och processer når dit bland annat genom att säkerställa att vårdgivarna

 • uppfyller kraven om ledningssystem i hälso- och sjukvården och bedriver ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i alla delar av vården
 • kontinuerligt utvecklar, anpassar och tillämpar system, processer och rutiner som underlättar att göra rätt och gör det svårt att göra fel
 • involverar patienter och närstående i planering och utformning av processer
 • verkar för en god tillgänglighet och kontinuitet
 • är organiserade för samverkan och en sammanhållen vård
 • anpassar och använder erfarenhets- och evidensbaserade metoder och verktyg för att identifiera och hantera situationer som kan hota patientsäkerheten
 • inför respektive fasar ut metoder, utrustning och rutiner på ett säkert sätt
 • i sin egenkontroll följer tillförlitlighet i processer och system, och följsamhet till regelverk, riktlinjer och rutiner.

Nationella åtgärder för att möjliggöra och underlätta huvudmännens arbete

 • Bidra till utveckling av säkra vård- och arbetsprocesser genom till exempel standardiserade vårdförlopp, nationella riktlinjer och vägledningar.
 • Medverka i utveckling och implementering av kunskapsstöd och vägledningar, med fokus på säkerhetskritiska processer samt utfasning av inaktuella kunskapsstöd, riktlinjer och rutiner.
 • Stödja insatser för att identifiera, utvärdera, vidareutveckla och sprida kunskap om metoder, verktyg och arbetssätt för säker vård.
 • Stödja ett strukturerat införande av behovsbaserat och ändamålsenligt digitalt stöd och välfärdsteknik.

Exempel på berörda aktörer

E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Läkemedelsverket, Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: