Fokusområde 1 – Öka kunskap om inträffade vårdskador

Genom att identifiera, utreda och mäta skador och vårdskador ökar kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blev det som det var tänkt.

Fokusområde 1 syftar till att

 • öka kunskapen om förekomst av skador och vårdskador
 • ge underlag till analys av bakomliggande orsaker på systemnivå
 • förbättra möjligheterna att följa utvecklingen av patientsäkerhet.

Huvudmän som har kunskap om förekomsten av skador och vårdskador når dit bland annat genom att säkerställa att vårdgivarna

 • följer upp och utreder händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, identifierar bakomliggande orsaker och vidtar adekvata åtgärder
 • använder sig av adekvata metoder för identifiering och mätning av vårdskador eller risk för sådana händelser och anpassar metoder utifrån verksamhetens förutsättningar
 • utbildar i mät- och utredningsmetoder
 • efterfrågar och i vården använder patienters och närståendes klagomål och synpunkter
 • minimerar negativa följdeffekter genom att stödja patienter och personal som varit inblandade i händelser som har eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Nationella åtgärder för att möjliggöra och underlätta huvudmännens arbete

 • Främja nationellt gemensam utveckling av modeller, metoder, kunskapsstöd och utbildning för identifiering, mätning och utredning av skador och vårdskador och bakomliggande orsaker.
 • Identifiera behov och verka för utformning av nya metoder för sammanställning, aggregering och visualisering av data kring vårdskador från vården och från andra källor, så att förutsättningarna förbättras för överblick och ändamålsenliga beslutsunderlag.
 • Efterfråga, sammanställa och analysera patienters och närståendes upplevelser av vården samt inkomna klagomål och synpunkter, så att faktorer som påverkar patientsäkerheten och innebär risk för vårdskador kan identifieras.
 • Efterfråga utveckling och anpassning av it-baserat stöd för att underlätta identifiering av vårdskador och ge översikt över resultaten.

Exempel på berörda aktörer i fokusområdet

Folkhälsomyndigheten, Forte, Inspektionen för vård och omsorg, Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Läkemedelsverket, Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet, patientnämnderna, Socialstyrelsen, Statens haverikommission, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och regioner.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: