Fokusområde 3 – Säker vård här och nu

Säker vård här och nu handlar om att ha förmåga och kunskap att upptäcka risker och vara medveten om att oförutsedda händelser eller störningar kan inträffa. Det handlar också om att kunna hantera och agera här och nu innan patientsäkerheten är hotad.

Fokusområde 3 syftar till att

 • öka medvetenheten, förmågan och flexibiliteten att på alla organisatoriska nivåer i hälso- och sjukvården uppmärksamma och agera på störningar i närtid och minska risken för att patienter drabbas av vårdskador
 • öka kunskapen om patientsäkerhet hos medarbetare, chefer och beslutsfattare
 • stärka patienters och närståendes delaktighet och medverkan i patient­säkerhetsarbetet.

Huvudmän som har en medvetenhet om hur säker vården är här och nu når dit genom att säkerställa att vårdgivarna

 • har en god säkerhetskultur som genomsyrar alla delar av vården och främjar en öppen kommunikation i det dagliga arbetet kring identifierade risker samt skapar tid för lärande och reflektion
 • har en hög riskmedvetenhet, och förmåga att hantera risker och agera på alla organisatoriska nivåer
 • följer upp och dagligen säkerställer patientsäkerheten på alla nivåer
 • säkerställer yrkeskompetens och kunskap om patientsäkerhet genom kompetensutveckling och fortbildning på alla nivåer
 • verkar för en god arbetsmiljö och tillämpar en säker bemanning och schemaläggning som utgår från kunskap om medarbetarnas erfarenhet och kompetens och främjar kontinuitet
 • skapar möjlighet för patienter och närstående att aktivt kunna bidra i patientsäkerhetsarbetet.

Nationella åtgärder för att möjliggöra och underlätta huvudmännens arbete

 • Vidta åtgärder riktade till alla nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet för att öka medvetenheten och kunskapen kring patientsäkerhet, till exempel kommunikations- och informationsinsatser och målgruppsanpassade utbildningsinsatser inom patientsäkerhet.
 • Stödja insatser i hela hälso- och sjukvården för att främja introduktionsprogram och återkommande träning av tekniska och icke-tekniska färdigheter.
 • Stödja insatser för att inventera, utvärdera och vidareutveckla befintliga metoder, verktyg och arbetssätt för en säker vård.
 • Verka för ett ökat fokus på patientsäkerhet i hälso- och sjukvårdens grund- och specialistutbildningar.
 • Ta del av och undersöka möjligheten till en svensk anpassning av WHO:s Patient Safety Curriculum.
 • Genomföra insatser som bidrar till att öka patienters och närståendes delaktighet i patientsäkerhetsarbetet.
 • Stimulera och stödja forskning om patientsäkerhet.

Exempel på berörda aktörer

Folkhälsomyndigheten, Forte, Inspektionen för vård och omsorg, Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Läkemedelsverket, Lärosäten, Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet, patientnämnderna, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Universitetskanslersämbetet.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: