Fokusområde 5 – Öka riskmedvetenhet och beredskap

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen funktionalitet, hållbarhet och säkerhet.

Fokusområde 5 syftar till att

 • uppnå robust och anpassningsbar hälso- och sjukvårdsverksamhet där uppdraget klaras med god patientsäkerhet och god arbetsmiljö även under oväntade förhållanden.

Huvudmän som har en riskmedvetenhet och beredskap når dit genom att säkerställa att vårdgivarna

 • har strategier för patientsäkerhet som styr och stödjer det lokala arbetet
 • identifierar, kommunicerar och planerar för risker på lång sikt
 • stärker sin beredskap genom träning, simulering och kompetensutveckling
 • bedriver en aktiv omvärldsbevakning
 • analyserar risker och skapar beredskap för störningar i den fysiska miljön, it-miljön och leveranserna av läkemedel och material
 • bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • beaktar långsiktiga konsekvenser för patientsäkerhet i sina planerings- och prioriteringsbeslut och har en god framförhållning i sin kompetensförsörjning
 • skapar möjlighet för patienter och närstående att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Nationella åtgärder för att möjliggöra och underlätta huvudmännens arbete

 • Främja insatser för färdighetsträning och klinisk simulering, till exempel
  • inventera kunskapsläget
  • identifiera behov av nationellt stöd och vägledning.
 • Stärka tillgången till och användningen av verktyg, metoder och arbetssätt för att identifiera och hantera risker. Inventera hälso- och sjukvårdens behov av nya och komplementära verktyg för att identifiera risker.
 • Medverka i och stödja insatser för att omvärldsbevaka och systematiskt analysera risker ur ett patientsäkerhetsperspektiv och sprida informationen.
 • Bidra till ökad samverkan och samordning mellan lärosäten och huvudmän om kompetensförsörjning.

Exempel på berörda aktörer

Inspektionen för vård och omsorg, Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Läkemedelsverket, Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Universitetskanslersämbetet.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: