Handlingsplanens budskap

På den här sidan kan du läsa om budskapen i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Budskapen är en del av ett övergripande stöd för samordnad kommunikation, kopplat till utvecklingen av patientsäkerhet utifrån handlingsplanen.

Stödet riktar sig till dig som vill kommunicera det egna arbetet utifrån handlingsplanen.

Förutom handlingsplanens budskap består stödet för samordnad kommunikation av en manual, handlingsplanens illustrationer samt produkter och exempel på användningsområden.

Den nedladdningsbara manualen ger en överblick över stödet i sin helhet. I manualen hittar du också en mer detaljerad beskrivning av budskapen samt beskrivning av hur budskapen kan användas.

Manual Agera för säker vård – stöd för samordnad kommunikation

Budskapen pekar ut riktningen

De övergripande budskapen i den nationella handlingsplanen pekar ut riktningen för det nationella patientsäkerhetsarbetet. Budskapen ger bakgrund och övergripande argument till den förflyttning som handlingsplanen ska åstadkomma. De lyfter också vikten av att alla aktörer, på olika nivåer inom hälso- och sjukvården, drar åt samma håll för att stärka utvecklingen av en säker vård för patienten.

Som en röd tråd genom hela handlingsplanen betonas en bred ansats i säkerhetsarbetet som inkluderar båda perspektiven närvaro av säkerhet och frånvaro av skador. Dessa perspektiv är kärnan i den förflyttning som handlingsplanen strävar mot och är centrala i alla budskap.

Budskapen består av kortare huvudbudskap och en grundtext tillsammans med tips på hur du kan använda dem och hur de hänger ihop. Budskapen kan du till exempel använda i en presentation på ett möte, där du vill ge bakgrundsinformation om handlingsplanens områden och hur de kopplar till det egna patientsäkerhetsarbetet.

Kort om huvudbudskapen

Handlingsplanens huvudbudskap är formulerade i visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och den övergripande målsättningen ”Ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada” samt i handlingsplanens uppmaning ”Agera för säker vård”. Dessa budskap har kompletterats med ytterligare ett budskap ”Tillsammans för en säker vård” som signalerar att detta är ett gemensamt arbete. Mer om huvudbudskapen finns att läsa i Manual Agera för säker vård – stöd för samordnad kommunikation.

Kort om grundtexten

Vi har också tagit fram en grundtext som ger bakgrunden till och förklarar handlingsplanen. Den finns i två versioner, en längre och en kortare. Grundtexten är framtagen för att göra kommunikationen konsekvent, enhetlig och igenkänningsbar oavsett vem som är avsändare. Därigenom bidrar texten till att öka medvetenheten om handlingsplanen och kopplingarna mellan det nationella, regionala och lokala patientsäkerhetsarbetet. De båda versionerna av grundtexten finns i sin helhet i Manual Agera för säker vård – stöd för samordnad kommunikation.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: