Förebygga skador till följd av kirurgisk behandling

Här hittar du verktyg, metoder och stödmaterial som hjälper dig i arbetet med att förebygga skador till följd av kirurgisk behandling.

Checklista som kan förbättra kommunikationen i operationslaget

Många av de skador som kan uppkomma till följd av kirurgi kan förebyggas genom att använda en checklista. Checklistan syftar till förbättra kommunikationen mellan medlemmarna i ett operationslag. Den utgör också ett stöd för minnet så att alla viktiga säkerhetsåtgärder för ett lyckat utfall av en operation blir genomförda.

Löf har, i samarbete med företrädare för svensk operationssjukvård, vidareutvecklat den ursprungliga checklistan från WHO till Checklista för säker kirurgi 2.0. 

Checklista för säker kirurgi, frågor och svar om checklistan och filmen Resan – Löf

National Early Warning Score, NEWS, fångar försämringar i patientens tillstånd

NEWS finns för att i tid fånga en försämring i tillståndet hos en patient och adekvat agera på denna försämring. Det är ett system för att följa en patient över tid avseende vitala parametrar och risk för försämring.

Löf har översatt och bearbetat materialet till svenska förhållanden och tagit fram en webbutbildning. Det finns också en obstetrisk version för gravida.

NEWS2 – Löf

Det finns även en version för barn och ungdomar upp till 18 år. Den heter Svensk Pediatric Early Warning Score, Swe-PEWS, och kan användas inom barn- och ungdomssjukvården. Den kan också användas på övriga vårdenheter där barn och ungdomar vårdas.

Swe-PEWS – Löf

Öka kompetensen med teamträning och färdighetsträning

Teamträning och färdighetsträning är metoder för att öka kompetensen.

Utbildningen Traumateamutbildning.se har tagits fram inom ramen för projektet Säker Traumavård hos Löf. Den har tagits fram för att höja kvaliteten och säkerheten i svensk traumasjukvård. Syftet är att ge traumateam bättre förutsättningar att använda sina kompetenser och färdigheter.

Utbildningen Traumateamutbildning – Löf

Läs om metoden Crew resource management, CRM, på sidan Kommunikation och informationsöverföring.

Läs om simuleringsträning på sidan Kompetens och bemanning.

Använd åtgärdsprogram för vårdrelaterade infektioner och trycksår

Skador kan också undvikas genom att systematiskt använda åtgärdsprogram för till exempel vårdrelaterade infektioner och trycksår.

Operationssjukvård – Vårdhandboken

Trycksår – Vårdhandboken

Vårdhygien, infektioner och smittspridning – Vårdhandboken

Känna igen och åtgärda skador efter kirurgiska ingrepp

Det är inte ovanligt att skador uppkommer efter kirurgiska ingrepp främst därför att insatser och åtgärder inte genomförs, inte genomförs på avsett vis eller att försämringar i patientens tillstånd inte uppmärksammas i tid. Verksamhetens förmåga att tidigt känna igen och åtgärda ett avvikande postoperativt förlopp spelar roll för uppkomsten av skador.

Det är viktigt att registrera, följa och analysera skador i verksamhetens interna egenkontrollsystem. Det är också viktigt att se över rutiner om skador förekommer och att sedan utveckla och förbättra verksamheten med kunskaperna som underlag.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: