Undernäring

Undernäring orsakar ett stort fysiskt lidande. Genom att vara vaksam på risken och tidigt upptäcka undernäring kan åtgärder sättas in innan konsekvenserna blir stora.

Brist på energi, protein eller annan näring

I Socialstyrelsen termbank definieras termen undernäring som näringsrubbning i form av brist på näringsämnen och uppträder ofta i kombination med inflammationsdriven katabolism i någon grad.

Undernäring ökar risken för försämrad sårläkning och infektioner. Undernäring kan också ge en minskad muskelmassa vilket ökar risken för fallskador och funktionsnedsättningar. Även den psykiska hälsan kan försämras.

En vårdskada om undernäringen hade kunnat förhindras

Både undernäring i sig och direkta följder av undernäring kan räknas som vårdskador om hälso- och sjukvården hade kunnat vidta adekvata åtgärder för att förhindra undernäringen men så inte har skett, och patienten har drabbats av undernäring eller av en åtföljande skada, ett lidande eller en sjukdom alternativt har avlidit till följd av det.

Läs mer om begreppet adekvata åtgärder på sidan Vad är patientsäkerhet?

Ett vanligt problem i Sverige

Undernäring är ett vanligt problem i Sverige, framför allt bland äldre. År 2022 hade 58 procent av de som i hälso- och sjukvården riskbedömdes i kvalitetsregistret Senior Alert risk för undernäring. Det finns däremot ingen tillförlitlig statistik på nationell nivå om hur vanligt förekommande undernäring är.

Det finns särskilda riskgrupper

Vissa grupper har en ökad risk för att drabbas av undernäring. Det gäller patienter

  • med sjukdomar med inflammatoriska tillstånd, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, kronisk hjärtsvikt, njursvikt, reumatoid artrit och cancer
  • med demenssjukdom
  • med Parkinsons sjukdom
  • med dålig tandstatus eller andra orsaker till tugg- och sväljsvårigheter såsom muntorrhet eller svampinfektion i mun och svalg
  • som har haft stroke
  • som är äldre och bor ensamma.

Verktyg, metoder och stödmaterial

Information och stödmaterial för att underbygga undernäring finns på sidan Förebygga undernäring.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: