Fallskador

Fallskador orsakar ett stort fysiskt och känslomässigt lidande för den patient som drabbas. Dessutom innebär fallskador stora kostnader för samhället.

En fysisk skada som uppstår när någon faller

En fallskada är en fysisk skada som uppstår när en person faller, det vill säga oavsiktligt hamnar på golvet eller marken. Skadan kan vara allt från lindrig till allvarlig. Förutom fysiska skador kan fall få andra konsekvenser, till exempel rädsla för att falla igen. Det kan försvåra rehabilitering, träning och mobilisering. 

En vårdskada om fallet hade kunnat förhindras

En fallskada räknas som en vårdskada om hälso- och sjukvården hade kunnat vidta adekvata åtgärder för att förhindra fallet men så inte har skett, och patienten har drabbats av en skada, ett lidande eller en sjukdom alternativt har avlidit till följd av det. 

Det kan till exempel handla om att hälso- och sjukvårdspersonalen inte gjorde någon fallriskbedömning eller inte satte in förebyggande åtgärder. Det kan också handla om att vårdmiljön är riskfylld.

Läs mer om begreppet adekvata åtgärder på sidan Vad är patientsäkerhet?

8 procent av skadorna i vården är fallskador

Fallskador står för cirka 8 procent av skadorna i sjukhusvården. Det visar resultaten från regionernas markörbaserade journalgranskning, MJG, som gjordes 2022.

Läs mer om MJG på sidan Markörbaserad journalgranskning, MJG

Markörbaserad journalgranskning hos SKR

Flera riskfaktorer för att drabbas av en fallskada

Följande faktorer ökar risken för att patienten drabbas av en fallskada:

  • Nedsatt balans och muskelstyrka, till exempel vid diabetes, vid neurologiska sjukdomar såsom Parkinson, efter stroke och vid dålig nutrition
  • Användning av läkemedel som påverkar till exempel uppmärksamhet, sömn och blodtryck
  • Demens, förvirring och nedsatt kognition
  • Nedsatt syn eller fel glasögon
  • Tidigare fallhändelse och rädsla för att falla
  • Dålig belysning, hala eller ojämna golv, brist på eller felplacerade handtag och räcken, hala eller olämpliga skor och olämpligt placerade mattor och möbler

Verktyg, metoder och stödmaterial

Information och stödmaterial för att förebygga fallskador finns på sidan Förebygga fallskador

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: