Förebygga diagnostiska fel

Här hittar du verktyg, metoder och stödmaterial som hjälper dig i arbetet med att förebygga diagnostiska fel.

Diagnostiska fel går att förebygga

Insikten om att diagnostiska fel förekommer och att de är vanliga är grundläggande för att minska risken för att de inträffar. Därefter behövs mer kunskap om när, var och varför dessa fel uppstår. Den kunskapen behöver dessutom spridas.

Diagnostiska fel måste hanteras ur olika perspektiv i hälso- och sjukvårdssystemet. De måste också hanteras i samverkan mellan olika professioner och verksamheter.

Ett gott teamarbete, som innefattar både hälso- och sjukvårdpersonalen och patienten, samt kunskap om de kritiska stegen i processen, ökar möjligheterna för att undvika diagnostiska fel.

Utbildning, fortbildning och träning i den diagnostiska processen är centralt. Kollegialt stöd är avgörande, inte minst för nya läkare men även för erfarna.

Vidare kan systemstöd och processer behöva utvecklas. Det kan handla om att felsäkra till exempel remisshantering eller bevakning av undersöknings- och provsvar.

Åtgärder för att minska risken för diagnostiska fel

Ställ följande tre kontrollfrågor: 

  • Om det inte är det min preliminära diagnos säger, vad kan det annars vara?
  • Vad talar emot min preliminära diagnos?
  • Är det mer än ett problem?

Ha alltid minst tre differentialdiagnoser i åtanke.

Involvera patienten i den diagnostiska processen.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: