Aktörer i omvärlden

Sverige samarbetar med internationella aktörer kring patientsäkerhet.

Definitionen av patientsäkerhet ser olika ut i olika länder. Därför kan det vara svårt att jämföra till exempel olika länders förekomst av vårdskador.

Nordiskt samarbete: patientsäkerhetsindikatorer

Patientsäkerhet har varit prioriterat i de nordiska länderna under många år. Mellan länderna finns också stora likheter inom hälso- och sjukvård, vilket underlättar utbyte av kunskap och erfarenheter. År 2007 började ett treårigt nordiskt samarbete med stöd från Nordiska ministerrådet, och det ledde till ytterligare samarbete 2013–2015 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Arbetet fokuserade på patientsäkerhetsindikatorer inom

 • förlossningsvård
 • strukturerad journalgranskning
 • mätning av patientsäkerhetskultur.

Arbetet har redovisats i En rapport om patientsikkerhed – tre bidrag till styrkelsen af patientsikkerhed hos Styrelsen for patientsikkerhed (på danska).

EU-samarbete: expertgrupper och "joint actions"

På EU-nivå finns expertgrupper och "joint actions" kring patientsäkerhet. Man arbetar bland annat för att få en terminologi med gemensamma definitioner, jämförbara indikatorer och erfarenhetsutbyte kring "best practice", det vill säga goda exempel.

EU-kommissionens expertgrupp inom patientsäkerhet och kvalitet samarbetar med EU- och EFTA-länderna och internationella organisationer som WHO och OECD för att stödja arbetet med nationella strategier och program för patientsäkerhet. Man vill också upprätta och stärka system för att rapportera och återkoppla negativa händelser. Även experter och företrädare för patienter och personal medverkar.

Läs mer om patientsäkerhetsarbetet inom EU hos Europeiska kommissionen.

WHO-samarbete: internationell samverkan

Världshälsoorganisationen WHO lanserade World Alliance for Patient Safety 2004. WHO arbetar med att koordinera, sprida och påskynda förbättringar inom patientsäkerhet och stödjer internationellt samarbete.

Läs mer om WHO:s arbete med patientsäkerhet hos WHO.

WHO:s arbete utgår från programområden som är relevanta för alla medlemsländer, till exempel handhygien och förebyggande av infektioner, patientmedverkan och säker kirurgi.

WHO:s checklista för säker kirurgi har översatts till svenska av Löf.

WHO gav år 2016 ut nio skrifter i serien The Technical Series on Safer Primary Care  för att öka medvetenheten och kunskapen om frågor som kan påverka säkerheten inom primärvården.

År 2016 startade Patient Safety Global Action Summit med stöd av WHO, för att samla internationella experter, forskare och beslutsfattare på regeringsnivå. Samarbetet är en plattform för lärande inom patientsäkerhet, till exempel om ledarskap, utbildning, e-hälsa, mätningar och datainsamling, patientsäkerhetskultur och ledning och styrning på internationell nivå. Från Sverige deltar representanter från regering och myndigheter.

Läs mer om de möten som har genomförts hos WHO.

WHO presenterade sitt tredje globala patientsäkerhetsmål om säker läkemedelshantering i samband med mötet 2017 och lanserade förslaget om en World Patient Safety Day den 17 september. Från och med 2019 uppmärksammas patientsäkerhet globalt genom kampanjen World Patient Safety Day.

Läs mer om World Patient Safety Day hos WHO.

Varje land i WHO har tre kontaktpersoner för hälso- och sjukvårdsfrågor, som träffas regelbundet:

 • medicinska frågor: chief medical officer
 • omvårdnad och reproduktiv hälsa: chief nurse officer
 • tandvård och tandhälsa: chief dental officer.

Socialstyrelsen har uppdragen i Sverige.

Läs mer om det internationella arbetet hos Socialstyrelsen.

OECD-samarbete: internationella indikatorjämförelser

Projektet Health Care Quality Indicator (HCQI) tar fram internationellt jämförbara indikatorer för vårdkvalitet inom OECD (the Organisation for Economic Co-operation and Development).

Syftet är att jämföra medlemsländernas vård för att identifiera viktiga områden för kvalitetsförbättringar. Fokus ligger på evidensbaserad, säker och patientanpassad vård. Sverige deltar och bidrar i samtliga tre delar.

Exempel på indikatorer är

 • patientsäkerhetsutfall vid förlossning och kirurgiska ingrepp
 • överlevnad efter olika sjukdomar
 • undvikbar sluten vård
 • patientens upplevelse av bemötandet i vården
 • överdödlighet vid psykisk sjukdom
 • läkemedelsanvändning.

Indikatorjämförelserna publiceras vartannat år i hälsorapporten Health at a Glance. Senaste rapporten publicerades hösten 2019.