Övergripande målsättning med patientsäkerhetsarbetet

Den övergripande målsättningen med patientsäkerhetsarbetet är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada. En hög patientsäkerhet förutsätter ett strategiskt och långsiktigt arbete på alla nivåer i hälso- och sjukvården.

God och säker vård – överallt och alltid

God och säker vård – överallt och alltid, det är visionen för det gemensamma patientsäkerhetsarbetet. Det gemensamma målet är: Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada.

Visionen och målet är formulerade för att betona en bred ansats i säkerhetsarbetet, som inkluderar båda perspektiven närvaro av säkerhet och frånvaro av skador. Alla verksamhetsområden berörs i alla situationer i hela hälso- och sjukvården.

Syftet med patientsäkerhetslagen är att åstadkomma en hög patientsäkerhet genom att skydda patienterna från vårdskador i hälso- och sjukvården.

Läs om definitionen av vårdskada på sidan Vad är patientsäkerhet?

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Den gäller under åren 2020-2024. Mottagare för handlingsplanen är huvudmännens beslutsfattare. 

Handlingsplanen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador. Den ska också stödja och samordna arbetet med patientsäkerhet i Sverige. Syftet med handlingsplanen är att påverka så att säkerheten på alla nivåer i hälso- och sjukvården utvecklas.

Handlingsplanen innehåller bland annat grundläggande förutsättningar för en säker vård. Den innehåller också fem prioriterade fokusområden med nationella åtgärder.

Läs mer om handlingsplanens innehåll på sidan Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Socialstyrelsen samordnar insatser för att genomföra den nationella handlingsplanen

Socialstyrelsen ansvarar för att samordna insatser för genomförandet av den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet under 2020–2024. Syftet är att stärka huvudmännens patientsäkerhetsarbete inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården och bidra till att minska vårdskadorna.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda nationella organisationer, myndigheter och huvudmän inom hälso- och sjukvården. Det för att åstadkomma en effektiv samordning av de nationella insatserna för patientsäkerhet. 

Kärnkompetens för säker vård

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas Riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund har tillsammans tagit fram skriften Säker vård – en kärnkompetens för säker vård.

Skriften beskriver vilka kunskaper som behövs och förväntas av medarbetarna för att de ska kunna ge en säker vård. Den beskriver också vad som karaktäriserar en organisation där patientsäkerheten sätter prägel på hela verksamheten.

Skriften Säker vård – en kärnkompetens för säker vård – Svensk sjuksköterskeförening

Film om utvecklingen inom patientsäkerhet globalt

Löf har i samarbete med TVC Films tagit fram fem korta filmer om ledarskapets betydelse för patientsäkerhet i serien Före begynnelsen. Filmerna bygger på intervjuer med nationella och internationella patientsäkerhetsexperter.

Filmen Sanning och konsekvenser är den första i serien. Den ger en överblick av utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet globalt och var vi står i dag.

Filmen Sanning och konsekvenser – Löf 

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: