En god och säker vård

Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. Svensk sjukvård har i viktiga avseenden goda resultat. Men dagens svenska vård kan ändå bli säkrare.

För att ta nästa steg behöver utvecklingen bygga vidare på det goda arbete som bedrivs. Berörda aktörer behöver också kraftsamla inom ett antal områden för att utveckla och stärka patientsäkerheten.

Uppskattningsvis drabbas 100 000 patienter varje år av vårdskador i somatisk sjukhusvård av vuxna. Det får konsekvenser både för de drabbade och för personalen. Det får också konsekvenser för förtroendet för vården och för samhällets gemensamma resurs­utnyttjande.

Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet i ständig förändring som är beroende av samspelet mellan människor, teknik och organisation. Riskerna i ett sådant system är många och varierande. Säkerheten och säkerhetsarbetet är därför avgörande.

Det är centralt att arbeta riskmedvetet och förebyggande

Att mäta inträffade skador och vårdskador är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet. Vårdskadorna är ett centralt perspektiv för patienterna som drabbas. För hälso- och sjukvården är det viktigt att veta var vårdskadorna och riskerna för dem finns.

Men för att nå ett framgångsrikt arbete inom patientsäkerhet är det också nödvändigt att inte bara fokusera på det som redan har hänt. Centralt är att arbeta riskmedvetet och förebyggande med det yttersta syftet att vårdskadorna aldrig inträffar. Genom detta kan vi närma oss de två perspektiven frånvaro av skada och närvaro av säkerhet.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: