Historik

Patientsäkerhetsarbetet i Sverige utvecklades under första delen av 2000-talet med inspiration från omvärlden. Den första nationella patientsäkerhetskonferensen i Sverige arrangerades 2003.

Mätningar, undersökningar och handböcker

Landstingen i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjorde ett stort och viktigt arbete. Bland annat började de mäta antalet vårdrelaterade infektioner och undersöka patientsäkerhetskulturen. De tog också fram flera handböcker, bland annat handboken för riskanalys och händelseanalys, och åtgärdsprogram för att förhindra olika typer av vårdskador.

En utvecklad lagstiftning 

Samtidigt utvecklades lagstiftningen på området. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet från 2005 tydliggjorde kraven på vårdgivaren. Patientsäkerhetslagen kom 2011 och syftade till att bland annat stärka systemperspektivet och patienternas ställning för att få en säkrare vård. Samma år kom föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

En överenskommelse om patientsäkerhetsarbete

Mellan 2011 och 2014 hade regeringen årliga överenskommelser med SKL om att förbättra patientsäkerheten, med en prestationsbaserad ersättning. Syftet var att stärka ledningen och styrningen av patientsäkerhetsarbetet för att gradvis minska vårdskadorna. Socialstyrelsen följde upp överenskommelserna och konstaterade att de hade en positiv effekt. Socialstyrelsen har fortsatt i uppdrag att sammanställa en årlig lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet.

Riktlinjer, kunskapsunderlag och kvalitetsregister

Olika aktörer har utvecklat nationella riktlinjer, behandlingsriktlinjer och evidensbaserade kunskapsunderlag på nationell nivå. Kvalitetsregistren har också byggts ut så att det går att följa verksamheternas arbete och följsamhet till riktlinjer och rekommendationer.