Ny nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Agera för säker vård – ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada.
om patientsäkerhet

 

Varje år drabbas mer än 100 000 patienter av vårdskador. Därför behöver arbetet för att öka patientsäkerheten i hälso- och sjukvården ta ytterligare steg för att hantera dagens och morgondagens behov. För att stärka patientsäkerhetsarbetet har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Planen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Handlingsplanen ska även stödja och samordna arbetet i landet.

Arbetet med planen har genomförts i bred samverkan med bland andra myndigheter, nationella organisationer, företrädare för kommuner och regioner, experter, patienter och närstående, med flera.

Handlingsplanen lyfter fram ett antal grundläggande förutsättningar för en säker vård och fem prioriterade fokusområden med ett 30-tal nationella åtgärder. Planen gäller 2020-2024 och kommer att följas upp årligen.

 

Agera för säker vård – Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 (pdf).  Beställ tryckt version.

 

Agera för säker vård – Kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 (pdf). Beställ tryckt version.

 

Internationell utblick – handlingsplaner inom patientsäkerhetsområdet – Kartläggning inför skapande av en nationell handlingsplan för patientsäkerhet (pdf). Beställ tryckt version

 

Framtagande av nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet (pdf)

På engelska

Act for safer healthcare – National Action Plan for Increased Patient Safety in Swedish Health Care 2020–2024 (pdf)

International overview – action plans in the field of patient safety – Background report to the Swedish National Board of Health and Welfare for the creation of a National Action Plan for Patient Safety (pdf)

En säker vård där förekomsten av vårdskador är låg, handlar ytterst om att skapa en god vård.

En god vård kännetecknas av att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Det är det samlade arbetet som leder till en vård av god kvalitet.

En hög patientsäkerhet kännetecknas av att patienten och personalen är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god patientsäkerhetskultur och att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt.

Ett gemensamt ansvar i vården

För att nå detta måste alla i vården arbeta med förbättringar och lära av tidigare erfarenheter och utveckla arbetssätt och system som stödjer en säker vård.

Det är alltså det gemensamma arbetet som ger en hög patientsäkerhet. Vården skapar säkerheten i varje möte och i varje arbetsmoment, alla tillsammans. Hälso- och sjukvården är komplex – både människa, teknik och organisation påverkar det dagliga arbetet. Risker uppstår och förändras ständigt, och de måste hanteras. Patientsäkerhet är därmed inte ett statiskt tillstånd.

I patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som "skydd mot vårdskada". Målet är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada.

Lyssna på Socialstyrelsens podd om vårdskador

I Socialstyrelsens podcast Om vårdskador och patientsäkerhet kan du lyssna på Mirjam Ekstedt, forskare i patientsäkerhet, Pelle Gustafson, chefläkare på Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, och Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen i ett samtal om hur säker vården är och hur vi kan minska vårdskadorna.