Kvalitet och patientsäkerhet – hur hänger det ihop?

Hög kvalitet i hälso- och sjukvården innebär att patienterna får en god och säker vård. Därför måste alla som arbetar i vården hela tiden säkra och höja kvaliteten på ett systematiskt sätt.

Patientsäkerhetsarbetet är en del av kvalitetsarbetet, och kvaliteten är en del av patientsäkerheten – de hör ihop.

För att främja arbetet med kvalitet och patientsäkerhet finns författningskrav på att vårdgivaren ska ha ett ledningssystem och arbeta systematiskt med patientsäkerhet.
 

pusslet

Ledningssystem innehåller processer och rutiner

Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Med hjälp av det ska vårdgivaren planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning, och det ska innehålla de processer och rutiner som behövs för att säkra kvaliteten.

Föreskriften om ledningssystem (SOSFS 2011:9) och relaterat material

Skapa ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete hos SKL

Vägledning – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete hos SKL

Systematiskt patientsäkerhetsarbete förebygger vårdskador

Systematiskt patientsäkerhetsarbete handlar ytterst om att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Utredning av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada är centralt i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att lära av det inträffade för att förhindra en återupprepning eller begränsa effekterna av sådana händelser som inte helt går att förhindra.

Öka verksamhetens kvalitet och minska risken för vårdskador

Om vården systematiskt överblickar resultaten av kvalitetsmätningar, analyserar risker och avvikelser och lär av tidigare erfarenheter, såväl positiva som negativa, och använder resultaten för att förstå vad som gör det avvikande möjligt, går det att utforma åtgärder och förändra verksamheten så att kvaliteten ökar och risken för vårdskador minskar.

Vårdgivarens årliga patientsäkerhetsberättelse

Vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete ska årligen beskrivas i en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren ska också dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. I patientsäkerhetsberättelsen ska framgå

  • hur man har arbetat med patientsäkerhet under året
  • vilka åtgärder som har vidtagits
  • vilka resultat som har uppnåtts.

Rapporten Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet? hos Socialstyrelsen

Kontroll över arbetet och information till intressenter

Dokumentationen ska ge vårdgivaren större kontroll över patientsäkerhetsarbetet samtidigt som andra intressenter får information. Vad en patientsäkerhetsberättelse ska innehålla framgår bland annat av

  • 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen
  • 7 kap 1 § HSLF-FS 2016:40
  • 7 kap 2 och 3 § § SOSFS 2011:9.

Läs mer om lagen och föreskrifterna på sidan Centrala lagar och föreskrifter.

Information och mallar för patientsäkerhetsberättelsen hos SKL