Identifiera, bedöma och analysera risker

Syftet med att identifiera de risker som finns i verksamheten är att förebygga vårdskador. Det kräver att man har ett riskmedvetet förhållningssätt och vet vad som pågår i verksamheten.
riskbedömning

Hälso- och sjukvården förändras ständigt, vilket gör att riskerna också förändras och kan vara svåra att förutsäga. Därför är det nödvändigt att ha kunskap om risker och en beredskap för hantering av dessa. Det gäller alla som arbetar i vården.

Riskbedömning: olika nivåer och sammanhang

Riskbedömningar sker på olika nivåer och i olika sammanhang i hälso- och sjukvården:

 • Informellt varje gång en yrkesutövare möter en patient
 • När du som arbetar i vården använder riskbedömningsverktyg i den kliniska verksamheten, till exempel för att bedöma om en patient riskerar att falla, utveckla ett trycksår eller drabbas av undernäring
 • När vården gör riskanalyser på en övergripande systemnivå

Läs mer på sidan Risker och vårdskador.

Riskanalys: löpande i verksamheten

Vårdgivaren har ett särskilt ansvar

Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. 

Vissa verksamheter är mer riskfyllda än andra och riskerna ser också olika ut i olika typer av verksamheter. Om riskanalysen visar att en händelse kan få allvarliga konsekvenser, är det viktigt att risken byggs bort även om det är mycket osannolikt att händelsen inträffar. Samtidigt kan det vara aktuellt med åtgärder även om konsekvensen är mindre allvarlig, ifall det är sannolikt att händelsen kommer att inträffa ofta.

Olika perspektiv behövs

Olika infallsvinklar, erfarenheter och kompetensområden är värdefulla när risker ska identifieras. Därför är patienter och närstående en viktig resurs, liksom representanter från olika personalkategorier och nivåer i organisationen.

Informationsmaterial till patienter

Handboken Min guide till säker vård hos Socialstyrelsen

Broschyren Vad du kan göra själv för att minska riskerna i vården hos SKL

En riskanalys visar hur man ökar patientsäkerheten

En riskanalys visar vad man behöver göra för att öka patientsäkerheten, och syftet är att minimera och helst eliminera riskerna för patienterna. Analysen handlar om att uppskatta sannolikheten för en viss händelse, bedöma de negativa konsekvenserna och besluta om åtgärder.

Handboken Riskanalys och händelseanalys – Analysmetoder för att öka patientsäkerheten hos SKL 

Riskanalysen omfattar flera steg

Så här gör du en riskanalys:

 • Kartlägg och beskriv den process som ska analyseras.
 • Identifiera de risker som finns.
 • Bedöm riskerna.
 • Identifiera bakomliggande orsaker.
 • Föreslå åtgärder för att förhindra eller minska riskerna, och en metod för att följa upp resultatet.
 • Sammanställ en slutrapport.
 • Besluta om åtgärder.
 • Utvärdera och följ upp åtgärderna. Hur har åtgärderna fungerat? Finns några risker kvar? Behövs en ny analys och ytterligare åtgärder?

Riskanalysen ska täcka in hela verksamheten

En riskanalys ska omfatta alla delar i verksamheten och kan behöva göras så snart verksamheten förändras på något sätt. Risker kan uppstå både på grund av interna förändringar, till exempel omorganisationer, och på grund av externa förändringar, till exempel resursförändringar hos en annan vårdgivare.

Ofta är det enklare att identifiera och beskriva risker på den kliniska, patientnära nivån. Det finns dock risker även på de nivåer i verksamheten som skapar förutsättningarna i vården, exempelvis brister i organisation, kompetens- eller it-försörjning. Dessa risker kan vara svårare att se men för att uppnå en hög patientsäkerhet måste även de fångas upp och hanteras.

Tidigare händelseanalyser kan också ingå i en riskanalys eftersom inträffade händelser är exempel på realiserade risker.