Säkerhetskultur – vad talar vi om?

Säkerhetskultur handlar om våra individuella förhållningssätt, våra attityder till varandra och vår gemensamma uppmärksamhet kring risker i hälso- och sjukvården.

Hög patientsäkerhet förutsätter en stark säkerhetskultur

Organisationskulturen utgörs av de uppfattningar och värderingar som delas av människorna i en organisation. Säkerhetskultur handlar om organisationens och medarbetarnas föreställningar kring och av betydelse för säkerheten.

Olika säkerhetssystem i hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården finns flera olika områden där arbetet med säkerhet är centralt. Det kan exempelvis handla om patientens säkerhet, personalens säkerhet, medicinteknisk säkerhet, läkemedelssäkerhet, informationssäkerhet, strålskydd, brandskydd och transportsäkerhet. Dessa säkerhetssystem påverkas av olika förutsättningar och krav, vilket i sin tur påverkar synen på säkerhet och kulturen.

Patientsäkerhetskultur hänger därför samman och är beroende av säkerheten i alla delar i hälso- och sjukvårdssystemet. För att skapa en hög patientsäkerhet behöver arbetet med säkerhet genomsyra och ta hänsyn till verksamhetens alla olika delar.

Värderingar påverkar kultur och klimat

Kulturbegreppet kan beskrivas som en kollektiv kunskap och ett förhållningssätt som grupper använder sig av för att tolka erfarenheter och tillägna sig beteenden.

Kulturen består av flera lager. Det innersta handlar om våra individuella grundläggande antaganden och värderingar.

Det yttre, det vill säga klimatet, handlar om synliga uttryck, det man säger och gör. Ett klimat växer fram genom sociala processer, där medarbetarna ger mening åt praktiken och beteenden som de upplever och observerar. Klimatet är mer rörligt än kulturen.

En medarbetare kan behöva förflytta sig mellan flera arbetsplatser och kulturer, till och med under en och samma dag.

Arbeta långsiktigt med säkerhetskultur

Arbetet med säkerhetskultur behöver prioriteras av högsta ledningen och vara långsiktigt och uthålligt. Du kan läsa mer om säkerhetskultur hos SKL, bland annat i rekommendationen för det fortsatta arbetet med patientsäkerhetskultur och i handboken Att mäta patientsäkerhetskulturen.